Latest News

Mentees wanted!

WEN Women  wen-wales-branding-hdd-2

Mentees wanted!

Women’s Equality Network (WEN) Wales is recruiting a cohort of 25 aspiring women to take part in a mentoring scheme to get more women, and more diverse women, into public and political life. If you are a woman looking to develop or further a career in politics or public life then this could be the scheme for you.

The scheme will run from April 2019 to December 2019.
Closing date for applications is 24 February, 18:00.

Taking part will enable you to develop your political skills and increase the impact and influence you can have on political and public life through mentoring from one of a number of highly influential women along with bespoke training and peer group support.

Mentor’s include women from across political parties and with a vast range of experience within public life including,

  • Members of Parliament including Madeleine Moon & Tonia Antoniazzi, and Baroness Anita Gale from the House of Lords.
  • Assembly Members such as Suzy Davies, Jayne Bryant, Eluned Morgan & Leanne Wood.
  • Councillors and Council Leaders including Powys Council Leader Rosemarie Harris.
  • Civil servants such Torfaen Chief Executives Alison Ward, Sally Holland Children’s Commissioner for Wales, Sophie Howe Future Generations Commissioner for Wales and Welsh Government Permanent Secretary Shan Morgan.
  • Senior Leaders from the third sector including Uzo Iwobi Race Council Cymru CEO, Maria Constanza Mesa Director of Women Connect First and Frances Beecher Chief Executive of Llamau.
  • Business Owners and Board Members such as Catherine Brown.

The scheme includes time spent in the Welsh Assembly, learning about how the Assembly and political parties work and how to get selected as a candidate; visit to the Houses of Parliament, meeting with MP’s and members of the House of Lords; a tour of Parliament, and time to observe activities within the Commons Chamber; hearing about how to be a trustee and be more active in public life. A series of networking and other events will aim to train and further develop the core skills required to be effective in public or political life.

We’re now inviting applications from women across Wales. This scheme is open to all women – we want to hear from you and improve the representation and diversity of women in Welsh public life.

If you can demonstrate a clear interest in politics and public life and a commitment to your own and others’ development, then this could be the scheme for you.

To find out more and to apply visit http://www.wenwales.org.uk/what-we-do/wen-mentoring/.

Eisiau mentoreion!

Mae Rhwydwaith Menywod Cymru (WEN) yn recriwtio carfan o 25 o fenywod llawn dyhead i gymryd rhan mewn cynllun mentora i gael rhagor o fenywod, a menywod mwy amrywiol, i fywyd cyhoeddus a gwleidyddol. Os ydych chi’n fenyw sy’n dymuno datblygu gyrfa neu symud eu gyrfa ymlaen mewn gwleidyddiaeth neu fywyd cyhoeddus yna gallai hwn fod yn gynllun i chi.

Bydd y cynllun yn rhedeg o fis Ebrill 2019 i fis Rhagfyr 2019.
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 24 Chwefror, 18:00.

Mae’r Mentoriaid yn cynnwys menywod o ar draws y pleidiau gwleidyddol a gydag amrywiaeth helaeth o brofiad mewn bywyd cyhoeddus gan gynnwys,

  • Aelodau Seneddol gan gynnwys Madeleine Moon a Tonia Antoniazzi, a’r Farwnes Anita Gale o D?’r Arglwyddi.
  • Aelodau Cynulliad fel Suzy Davies, Eluned Morgan, Jayne Bryant a Leanne Wood.
  • Cynghorwyr ac Arweinwyr Cyngor gan gynnwys Arweinydd Cyngor Powys Rosemarie Harris.
  • Gweision sifil fel Prif Weithredwyr Torfaen Alison Ward, Sally Holland Comisiynydd Plant Cymru, Sophie Howe Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ac Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru Shan Morgan.
  • Uwch Arweinwyr o’r trydydd sector gan gynnwys Uzo Iwobi Prif Weithredwr Cyngor Hil Cymru, Constanza Maria Mesa Cyfarwyddwr Women Connect First a Frances Beecher Prif Weithredwr Llamau.
  • Perchnogion Busnes ac Aelodau Bwrdd fel Catherine Brown.

Bydd cymryd rhan yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau gwleidyddol a chynyddu’r effaith a’r dylanwad y gallwch ei gael ar fywyd gwleidyddol a bywyd cyhoeddus drwy fentora gan un o nifer o fenywod dylanwadol iawn ynghyd â chefnogaeth gr?p cyfoedion a hyfforddiant pwrpasol.

Mae’r cynllun yn cynnwys treulio amser yng Nghynulliad Cymru, dysgu am sut mae’r Cynulliad a’r pleidiau gwleidyddol yn gweithio a sut i gael eich dewis fel ymgeisydd; ymweliad â Th?’r Senedd, cyfarfod ag ASau ac aelodau o D?’r Arglwyddi, taith o amgylch y Senedd, ac amser i arsylwi gweithgareddau o fewn y Siambr Gyffredin; clywed am sut i fod yn ymddiriedolwr a bod yn fwy gweithredol mewn bywyd cyhoeddus. Bydd cyfres o ddigwyddiadau rhwydweithio a digwyddiadau eraill ceisio eich hyfforddi a datblygu’r sgiliau craidd sydd eu hangen i fod yn effeithiol mewn bywyd cyhoeddus neu wleidyddol ymhellach.

Rydym bellach yn gwahodd ceisiadau gan fenywod ledled Cymru. Mae’r cynllun hwn yn agored i bob menyw – rydym eisiau clywed gennych a gwella’ gynrychiolaeth a’r amrywiaeth o fenywod ym mywyd cyhoeddus Cymru.

Os gallwch ddangos ddiddordeb amlwg mewn gwleidyddiaeth a bywyd cyhoeddus ac ymrwymiad i’ch datblygiad eich hunain a datblygiad eraill, gallai hwn fod y cynllun i chi.

I gael gwybod mwy ac i wneud cais, ewch i http://www.wenwales.org.uk/yr-hyn-rydym-yn-ei-wneud/mentora-wen-cymru/