Latest News

Amcanion a Chamau Gweithredu ym maes Cydraddoldeb Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydym yn eich gwahodd chi i gymryd rhan mewn cyfle ymgysylltu ar ddrafft Amcanion a Chamau Gweithredu ym maes Cydraddoldeb Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer 2021 – 2026.

Rhannwch y gwahoddiad hwn gyda grwpiau a sefydliadau cymunedol sy’n gweithio gyda chydraddoldeb a gyda’ch aelodau neu eich unigolion amrywiol.

Pwrpas y gwaith ymgysylltu hwn

Y gwaith ymgysylltu hwn yw eich cyfle i ddweud wrthym ni:

  • yr hyn rydych chi’n ei feddwl am Amcanion Cydraddoldeb drafft Gofal Cymdeithasol Cymru
  • unrhyw beth rydych chi’n meddwl y dylid ei newid
  • unrhyw beth rydych chi’n credu sydd ar goll o Amcanion Cydraddoldeb drafft Gofal Cymdeithasol Cymru
  • pa gamau gweithredu ddylai Gofal Cymdeithasol Cymru eu cymryd i gyflawni’r Amcanion Cydraddoldeb – beth fuasai’n gwneud gwahaniaeth i chi?

Digwyddiadau ymgysylltu ar-lein

Rydym yn cynnal digwyddiadau ymgysylltu ar-lein ynghylch yr Amcanion Cydraddoldeb hyn yn hwyr ym mis Tachwedd ac yn gynnar ym mis Rhagfyr.

Bydd pob digwyddiad yn para 2 awr, yn cynnwys egwyl yn y canol.

Cynhelir y digwyddiadau ar y dyddiadau hyn:

Os na allwch fod yn bresennol ar unrhyw un o’r dyddiadau hyn, rhowch wybod inni. Os bydd sawl person yn methu bod yn bresennol ar y dyddiadau hyn, byddwn yn gosod dyddiad ychwanegol ar gyfer digwyddiadau ymgysylltu ar-lein.

Mynd ati i gofrestru

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y digwyddiadau ymgysylltu hyn, gallwch gofrestru trwy:

Cofrestrwch ar gyfer un dyddiad ac amser yn unig, os gwelwch yn dda. Bydd pob digwyddiad yr un fath a’r lleill. Rydym yn cynnig nifer o ddyddiadau ac amseroedd i sicrhau bod pawb sydd eisiau cymryd rhan yn gallu cyfrannu.

Mae’r holiadur ar gael:

  • ar-lein yn Gymraeg a Saesneg
  • ar wefan Diverse Cymru (diversecymru.org.uk) yn Gymraeg a Saesneg mewn print safonol a phrint bras fel dogfen Word
  • gallwn anfon copi ichi mewn ebost neu drwy’r post. Anfonwch ebost atom neu ffoniwch i ofyn inni ebostio neu bostio copi atoch.

Gallwch lenwi’r holiadur ar-lein yma: https://www.smartsurvey.co.uk/s/BDK6SX/

Neu anfonwch eich holiadur neu’ch sylwadau at Diverse Cymru trwy:

  • E-bostio: Research@diverse.cymru
  • Ffonio: 029 2036 8888 i gael cymorth i lenwi’r holiadur neu i ddarparu eich barn a’ch profiadau. Gofynnwch am Georgia Marks neu Shelagh Maher. Gallwn ddarllen y cwestiynau i chi, eu hegluro, a / neu ysgrifennu eich ymateb gyda chi.
  • Postio eich holiadur neu’ch barn a’ch profiadau i:

Diverse Cymru, 3ydd Llawr, T? Alexandra

307-315 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Caerdydd

CF5 1JD