Amdanom Ni

Diverse Cymru - Promoting equality for all

Elusen Gymreig unigryw yw Diverse Cymru, sy’n ymroddedig i gefnogi pobl sy’n wynebu anghydraddoldeb a gwahaniaethu oherwydd oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gredoau, rhyw ac ymlyniad rhywiol

Rydym yn grymuso pobl trwy:

Rydym yn creu newid trwy:

  • Ymgynghori a Hyfforddiant sy’n helpu busnesau, elusennau a’r sector cyhoeddus, ysgolion, prifysgolion a chymunedau wella’u hamrywiaeth ac arfer, a chynyddu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o gydraddoldeb, iechyd meddwl a lles.
  • Hyrwyddo straeon a phrofiadau o fywydau pobl sy’n wynebu anghydraddoldeb ac eirioli ar eu rhan, neu eu cysylltu â gwleidyddion a llunwyr polisi ar lefelau lleol a chenedlaethol.
  • Cydweithio’n agos gyda rhwydwaith o sefydliadau a phartneriaid, gan gynnwys cynghorau lleol a Llywodraeth Cymru, sydd hefyd wedi ymrwymo i hyrwyddo a sicrhau cydraddoldeb grwpiau â nodweddion gwarchodedig.

Ein Gweledigaeth a’n Cenhadaeth

Gweledigaeth Diverse Cymru yw creu cenedl heb ragfarn na gwahaniaethu, lle mae pawb yn gyfartal a chaiff amrywiaeth ei dathlu, a’n cenhadaeth yw dileu gwahaniaethu ac anghydraddoldeb trwy gyfrwng:

Darpariaeth – Cyflawni gwasanaethau sy’n lleihau anghydraddoldeb ac yn cynyddu annibyniaeth
Hyrwyddo – Codi ymwybyddiaeth o faterion cydraddoldeb
Cyfranogiad – Galluogi pobl mae anghydraddoldeb yn effeithio arnyn nhw’n uniongyrchol i gysylltu â llunwyr polisi a siarad drostyn nhw eu hunain
Gweithredu ysbrydoledig – Symbylu pobl i weithredu yn erbyn anghydraddoldeb

Ein Hanes

Crëwyd yn 2011 pan unodd Cynghrair Pobl Anabl Caerdydd a’r Fro ac Awetu. Fe’i ffurfiwyd mewn ymateb i’r anawsterau a’r gwahaniaethu mae pobl sy’n profi anghydraddoldeb yng Nghymru yn eu hwynebu.

Cynghrair Pobl Anabl Caerdydd a'r Fro

CVCDP

Crëwyd Cynghrair Pobl Anabl Caerdydd a’r Fro ym 1991. Fe’i sefydlwyd o’r dechrau fel mudiad pobl anabl allai herio rhwystrau, dod â phobl anabl at ei gilydd i ymgyrchu ar faterion perthnasol megis addysg, cyflogaeth, tai a thrafnidiaeth yn ogystal â chyfnerthu lleisiau pobl anabl yn y gymuned ac ym maes llunio polisi.

Am fwy nag 20 mlynedd, bu’r Gynghrair yn parhau i ymgyrchu dros hawliau pobl anabl yng Nghymru, a datblygodd mewn meysydd eraill gan gynnwys cyflawni gwasanaethau, gwasanaethau ymgynghori, hyfforddiant a lobïo. Ym mhum mlynedd olaf ei bodolaeth, dechreuodd y Gynghrair ddefnyddio’i gwybodaeth ac arbenigedd ac ymestyn ei gweithgareddau i feysydd cydraddoldeb eraill.

Pan ddechreuodd y Gynghrair yn swyddogol ar y broses o ddod yn rhan Diverse Cymru ddechrau 2011, roedd ganddi 5 o aelodau, 3,000 o gefnogwyr ac roedd yn ateb dros 4,000 o geisiadau am wybodaeth bob blwyddyn.

Awetu: Prosiect Iechyd Meddwl Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig Cymru-gyfan

new awetu logo square

Sefydlwyd Awetu (‘Ein Hundod’ yn Swahili) ym 1988 o ganlyniad i bryder cynyddol ymhlith nifer o weithwyr proffesiynol ynghylch gorgynrychiolaeth cleientiaid duon mewn gwasanaethau iechyd meddwl a’r angen i wella sensitifrwydd y gwasanaethau hyn er mwyn iddynt ddiwallu anghenion pobl dduon yn well.

Wrth i’r sefydliad ddatblygu, ymdrechai Awetu i gefnogi pob person o’r cymunedau Duon a Lleiafrifoedd Ethnig oedd yn wynebu problemau iechyd meddwl yng Nghymru trwy gyflwyno ei wasanaethau ei hun, trwy ddwyn dylanwad ar wasanaethau cyrff eraill i fod yn fwy effeithiol a sensitif i anghenion eu defnyddwyr a thrwy fynd i’r afael ag anghydraddoldeb hiliol.

Trwy gydol ei 23 blynedd o fodolaeth, Awetu oedd yr unig gr?p iechyd meddwl ar gyfer pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru ac fe’i cydnabuwyd fel arweinydd yn ei faes.

Enillodd Wobr Effaith Iechyd (Health Impact Award) GlaxoSmithKline yn 2001, Gwobr amrywiaeth Cymru dair blynedd o’r bron 2001-2003, ac Elusen y Flwyddyn y Guardian yn 2006.


Mae Diverse Cymru yn elusen gofrestredig (1142159) ac yn gwmni wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr (07058600).