Latest News

Amrywiaeth mewn Teledu a Ffilm

Mae Diverse Cymru yn un o elusennau cydraddoldeb blaenllaw Cymru. Cawsom ein comisiynu gan Lywodraeth Cymru i gynnal ymchwil annibynnol i amrywiaeth ym maes ffilm a theledu.

Nod y prosiect yw cynyddu dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o dan-gynrychiolaeth yn y diwydiant. Byddwn yn casglu barn y cyhoedd yn ogystal ag arbenigwyr yn y maes.

Fe fyddwn ni’n edrych ar rwystrau ac atebion o ran unrhyw yrfa yn y diwydiannau ffilm a theledu yng Nghymru ar gyfer:

  • Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig
  • Pobl Anabl
  • Pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol
  • Pobl sy’n dilyn gwahanol grefyddau neu gredoau
  • Menywod
  • Pobl h?n
  • Pobl ifanc

Rydyn ni’n awyddus i glywed eich barn, eich profiadau a’ch syniadau yn ogystal â llais unigolion ledled Cymru a’r sefydliadau sy’n gweithio gyda nhw.

Byddem yn ddiolchgar pe gallech chi hyrwyddo’r cyfweliadau fideo a’r arolygon isod ymysg eich cysylltiadau yng Nghymru ac unrhyw sefydliad cysylltiedig.

Byddem hefyd yn hoffi clywed eich barn a’ch profiadau eich hun a’ch atebion. Llenwch yr arolwg byr hwn os gwelwch yn dda:

Byddwn hefyd yn ffilmio cyfweliadau anffurfiol gyda phobl sydd ag amrywiaeth eang o gefndiroedd, sgiliau, rolau a gallu. Nod y cyfweliadau hyn fydd siarad am y profiadau a’r anawsterau personol mae unigolion yn y diwydiant yn eu hwynebu, a sut maen nhw’n meddwl y gallai’r mathau hyn o sefyllfaoedd gael eu gwella yn y dyfodol.

Byddem yn fwy na pharod i sgwrsio gyda chi ac ateb unrhyw gwestiwn sydd gennych chi. I rannu eich teimladau neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Hannah Mason drwy e-bost hannah.mason@diverse.cymru neu ffoniwch 029 2036 8888 (estyniad 231).