Latest News

Chwalu’r rhwystrau

Cynhaliwyd un o ddigwyddiadau Sgwrs Caerdydd, mewn partneriaeth â’r elusen gydraddoldeb Diverse Cymru, yn Neuadd y Ddinas i ystyried sut y gall Caerdydd fod yn ddinas fwy cynhwysol a hygyrch i bobl anabl.


Mae Chwalu’r Rhwystrau yn fenter sy’n ceisio ymgysylltu â phobl anabl a chydweithio â hwy i chwalu’r rhwystrau sy’n eu hatal rhag cyfrannu’n llawn ac yn weithredol i Gaerdydd, ym meysydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cyflogaeth, Addysg a Hygyrchedd yn benodol.

Hwyluswyd y gynhadledd gan Diverse Cymru, a dyma oedd digwyddiad cyntaf y fenter i ddwyn ynghyd grwp llywio anableddau sy’n cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Dinas Caerdydd a Llywodraeth Cymru, yn ogystal â chroestoriad o bobl o’r gymuned, er mwyn datblygu’r weledigaeth hon dros y tair blynedd nesaf.

Mae afiechydon neu namau hirdymor yn effeithio ar un o bob pump o bobl Caerdydd, felly bydd digwyddiadau blynyddol o’r fath yn ceisio annog cydweithio a chydgynhyrchu rhwng pobl anabl, y Cyngor a sefydliadau lleol, gan gynnwys busnesau, cyflogwyr a darparwyr gwasanaethau, i ddod o hyd i atebion a gweithredu i chwalu’r rhwystrau a nodwyd i bobl anabl yng Nghaerdydd.

Breaking-the-Barrier-Cllr-Groves

Dywedodd y Cynghorydd David Groves, Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedol ac Oedolion, a gafodd y syniad i sefydlu’r fenter:

“Mae Sgwrs Caerdydd yn ceisio ymgysylltu â phobl ledled y ddinas a chael gwybod eu barn ar sut y bydd angen i wasanaethau cyhoeddus newid yn sgîl yr heriau ariannol cyfredol, ac mae’n hanfodol bod y Sgwrs yn cynrychioli barn pob rhan o’r gymdeithas.

“Mae’r Cyngor yn llwyr ymrwymedig i sicrhau bod Caerdydd yn ddinas gynhwysol i bawb sy’n byw ac yn gweithio yma ac ymwelwyr. Roedd y gynhadledd yn adeiladol iawn a chasglwyd llawer o wybodaeth, gyda phobl yn rhannu eu profiadau ac yn cynnig awgrymiadau.

“Gallwn ddysgu gan y bobl anabl sy’n byw yng Nghaerdydd, oherwydd nhw sydd â’r ddealltwriaeth orau o’r heriau a wynebir gan bobl anabl bob dydd. Gallwn hefyd ystyried enghreifftiau o arfer gorau o ddinasoedd eraill ledled y DU, a sut maent yn gwneud darpariaeth briodol ar gyfer pobl anabl.”

Dywedodd Prif Weithredwr Diverse Cymru, Dr Charles Willie:

“Roeddem wrth ein bodd fod y Cynghorydd Groves wedi gofyn i ni drefnu’r gynhadledd fawreddog hon ar ei ran. Rydym yn angerddol o blaid sicrhau bod lleisiau pobl sy’n agored i niwed yn cael eu clywed. Roedd y digwyddiad hwn yn gam cyntaf allweddol, ac rydym yn gobeithio y bydd hyn yn dylanwadu ar Gyngor Dinas Caerdydd a darparwyr gwasanaethau lleol eraill.”

Bu’r gynhadledd yn ystyried nifer o rwystrau a wynebir gan bobl anabl, gan gynnwys toriadau i becynnau gofal, mynediad i ysgolion prif ffrwd, trafnidiaeth gyhoeddus ar fysus a threnau a mynediad i waith.

Bu’r Aelod Cabinet dros Iechyd, Tai a Lles, y Cynghorydd Susan Elsmore, yn annerch y gynhadledd ar integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol, tra soniodd yr Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol, Trafnidiaeth a Chynaliadwyedd, y Cynghorydd Ramesh Patel, am ddarparu’r drafnidiaeth a’r mannau parcio sydd eu hangen ar bobl anabl.

Ychwanegodd y Cynghorydd Groves: “Roedd yn galonogol iawn bod cymaint o bobl wedi mynychu’r gynhadledd hon, gan ddwyn ynghyd bobl anabl a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol i gydystyried sut i newid pethau er gwell i gael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl anabl.

“Rhagwelwn mai’r digwyddiad hwn fydd man cychwyn proses a fydd yn sicrhau’r newidiadau parhaol yr hoffem ni, fel pobl anabl, eu gweld yng Nghaerdydd.  Bwriedir cynnal cynadleddau’r flwyddyn nesaf a’r flwyddyn ganlynol i helpu i werthuso’r cynnydd a wnaed, a thynnu sylw at faterion newydd a materion ychwanegol lle bo angen.”

Breaking-the-Barrier-speaker2

Breaking-the-Barrier-speaker