Latest News

Digwyddiadau ymgysylltu prosiect ymchwil: Cryfhau a Hyrwyddo Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

Mae’r gwahoddiad hwn ar gael mewn Print bras, (large print) fel dogfen Word yn Gymraeg a Saesneg, ac yn Iaith Arwyddion Prydain (British Sign Language / BSL) ar wefan Diverse Cymru.

Rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn digwyddiad ymgysylltu fel rhan o’n prosiect ymchwil cryfhau a hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru.

Digwyddiadau ar gyfer pobl amrywiol yng Nghymru yw’r rhain. Maen nhw’n ymdrin â sut rydych chi’n profi anghydraddoldeb a’ch hawliau. Rydym hefyd yn croesawu grwpiau cymunedol a mudiadau trydydd sector sy’n cynrychioli pobl amrywiol yng Nghymru.

Pwy ydym ni?

Elusen cydraddoldeb yng Nghymru yw Diverse Cymru. Rydym yn edrych ar ac yn cynrychioli barn a phrofiadau pobl amrywiol yng Nghymru o’r holl grwpiau cydraddoldeb (nodweddion gwarchodedig). Rydym hefyd yn canolbwyntio ar brofiadau a materion rhyngblethol (pobl a chanddynt fwy nag un nodwedd cydraddoldeb). Mae gennym brofiad helaeth o waith ymgysylltu, ymchwil a pholisi yng Nghymru.

Yngl?n â’r ymchwil

Mae Llywodraeth Cymru wedi cysylltu â ni i ofyn inni gasglu profiadau bywyd pobl yn ymwneud â chydraddoldeb a hawliau dynol. Rydym am edrych ar beth ellir ei wella ar sail profiadau pobl. Byddwn yn casglu’r profiadau hyn trwy gynnal digwyddiadau ymgysylltu gyda phobl amrywiol ledled Cymru.

Rydym yn awyddus i glywed gan:

 • Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig
 • Sipsiwn, Roma a Theithwyr
 • Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid
 • Pobl anabl. Mae hyn yn cynnwys:
 • Pobl â nam symudedd. Er enghraifft, defnyddwyr cadair olwynion neu bobl â chyflyrau iechyd sy’n effeithio ar gerdded.
 • Pobl â nam ar y synhwyrau. Er enghraifft, Pobl Ddall, Byddar neu â nam ar y clyw.
 • Pobl â namau / anableddau dysgu. Er enghraifft, pobl awtistig a niwroamrywiol neu bobl â dyslecsia, dyspracsia neu Syndrom Downs.
 • Pobl â nam gwybyddol. Er enghraifft, pobl â dementia neu hydroseffalws.
 • Pobl â chyflyrau iechyd hirdymor. Er enghraifft, HIV, diabetes neu MS.
 • Pobl Lesbaidd, Hoyw, a Deurywiol
 • Pobl h?n dros 50 mlwydd oed
 • Pobl ifanc dan 25
 • Pobl sy’n feichiog neu sydd wedi geni’n ddiweddar
 • Pobl gyda gwahanol grefyddau a chredoau a phobl heb grefydd neu gred
 • Gofalwyr (pobl sy’n rhoi gofal di-dâl neu’n cefnogi ffrind neu aelod o’r teulu)
 • Merched a dynion
 • Pobl rhyngrywiol
 • Pobl draws a phobl anneuaidd
 • Pobl sy’n briod neu mewn partneriaeth sifil
 • A phobl o wahanol grwpiau neu ddosbarthiadau economaidd gymdeithasol

Bydd y digwyddiad ymgysylltu’n cael ei gynnal fel trafodaeth strwythuredig. Mae hyn yn golygu y bydd Diverse Cymru yn gofyn cwestiynau ac yn gwahodd cyfranogwyr i rannu eu profiadau ac i ateb y cwestiynau. 

Bydd y cwestiynau’n trafod:

 • eich dealltwriaeth o hawliau dynol a chydraddoldeb yng Nghymru
 • eich profiadau eich hunan a sut mae’r rhain yn cysylltu â chydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru
 • eich profiadau a’ch barn am yr hyn sydd angen newid i wneud yn si?r eich bod yn cael cydraddoldeb a chael eich hawliau yng Nghymru.

Bydd pawb yn cael cyfle i siarad a chyfle i ateb bob cwestiwn.

Byddwn yn defnyddio eich profiadau i lunio atebion i’r problemau. Bydd y tîm ymchwil yn ysgrifennu’r atebion hyn mewn adroddiad a byddwn yn ei anfon i Lywodraeth Cymru. Bydd Llywodraeth Cymru’n edrych ar yr atebion hyn er mwyn gwella cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru.

Cewch gymryd rhan drwy gyfrwng y Gymraeg, Saesneg, Iaith Arwyddion Prydain neu iaith gymunedol arall. Rhowch wybod inni am eich dewis iaith pan fyddwch chi’n cofrestru, os gwelwch yn dda.

Hefyd, gadewch inni wybod os bydd gennych unrhyw anghenion hygyrchedd pan fyddwch chi’n cofrestru, os gwelwch yn dda.

Sut allaf i gymryd rhan yn y digwyddiadau ymgysylltu hyn?

Byddwn yn cynnal digwyddiadau ar-lein, gan ddefnyddio Microsoft Teams, ac yn cynnal digwyddiadau wyneb yn wyneb. Bydd pob digwyddiad yn para 2 awr.

Bydd y cwestiynau a’r trafodaethau’r un fath yn y digwyddiadau ymgysylltu ar-lein a’r rhai wyneb yn wyneb.

Bydd cyfyngiad ar y niferoedd yn y digwyddiadau wyneb yn wyneb. Mae hyn oherwydd bod angen inni wneud yn si?r ein bod yn cadw pellter cymdeithasol diogel, a bydd gennym fesurau hylendid cadarn ar waith.

Deallwn fod rhai pobl yn ei chael yn anodd cymryd rhan mewn digwyddiadau ymgysylltu ar-lein, neu’n methu cymryd rhan mewn digwyddiadau ymgysylltu ar-lein.

Os gallwch chi gymryd rhan mewn digwyddiad ymgysylltu ar-lein, yna cofrestrwch ar gyfer un o’r digwyddiadau ymgysylltu ar-lein, os gwelwch yn dda.

Bydd hynny’n golygu ein bod yn gallu sicrhau bod pawb sydd angen bod mewn digwyddiad ymgysylltu wyneb yn wyneb yn gallu cofrestru ar eu cyfer a chael cyfle i ymgysylltu wyneb yn wyneb.

Nid oes meini prawf ar gyfer ymgysylltu wyneb yn wyneb. Nid oes arnom angen gwybod pam mae’n well gennych ymgysylltu wyneb yn wyneb pan fyddwch chi’n cofrestru. Eich dewis chi yw a ydych chi’n teimlo eich bod yn gallu cymryd rhan ar-lein ai peidio.

Cynhelir y digwyddiadau ar y dyddiadau hyn:

Digwyddiadau ymgysylltu ar-lein:                                                                       

Bydd digwyddiadau ymgysylltu ar-lein yn cael eu cynnal gan ddefnyddio Microsoft Teams.

Mae angen ichi gael cysylltiad rhyngrwyd sefydlog a gallu agor Microsoft Teams yn eich porwr rhyngrwyd i gymryd rhan yn y digwyddiadau hyn.

Byddwn yn anfon canllaw atoch ar sut i agor Microsoft Teams yn eich porwr neu lawrlwytho a defnyddio Microsoft Teams cyn y digwyddiad. Byddwn hefyd yn eich helpu i ddatrys unrhyw broblemau technegol sydd gennych cyn y digwyddiad, os gallwn.

Mae lle i uchafswm o 10 o bobl ar bob sesiwn sicrhau bod pawb yn cael cyfle i siarad.

Os na allwch fod yn bresennol ar unrhyw un o’r dyddiadau hyn, rhowch wybod i ni. Os na all sawl person wneud y dyddiadau hyn byddwn yn gosod dyddiad ychwanegol ar gyfer digwyddiadau ymgysylltu ar-lein.

Digwyddiadau ymgysylltu wyneb yn wyneb:

Byddwn yn cynnal y digwyddiadau ymgysylltu wyneb yn wyneb mewn ystafell fawr. Rydym wedi gwirio bod mesurau hylendid ychwanegol a chadw pellter diogel at waith gan y lleoliadau rydyn ni’n eu defnyddio.

Nid ydym yn gallu darparu lluniaeth yn y digwyddiadau hyn, oherwydd pryderon covid-19. Dewch ag unrhyw dd?r neu luniaeth sydd ei angen arnoch chi gyda chi.

Bydd gennym lanweithydd dwylo ar gael yn y digwyddiadau. Defnyddiwch y glanweithydd hwn pan ewch i mewn i’r ystafell a phan fyddwch chi’n gadael. Byddwn yn darparu mwy o wybodaeth am ofynion iechyd a diogelwch yn nes at y digwyddiad.

Os ydych chi’n gallu gwisgo gorchudd wyneb byddem yn eich annog i wneud hynny, o leiaf wrth fynd i mewn i’r ystafell a’i gadael. Fodd bynnag, rydym hefyd yn siarad o bell ac efallai y bydd angen i gyfranogwyr ddarllen gwefusau. Bydd y tîm ymchwil yn defnyddio tariannau wyneb, yn hytrach na gorchuddio wynebau, i sicrhau bod cyfranogwyr yn gallu darllen ein gwefusau.

Mae lle i uchafswm o 10 o bobl fesul digwyddiad ganiatáu pellter corfforol diogel.

Bydd dyddiadau, amseroedd a lleoliadau’r digwyddiadau ymgysylltu wyneb yn wyneb ar gael maes o law. Ni allwn logi lleoliadau ar hyn o bryd, gan nad ydyn nhw wedi ailagor yng Nghymru hyd yma. Rydym yn gobeithio cynnal yr holl ddigwyddiadau ymgysylltu wyneb yn wyneb ym mis Hydref. Bwriedir i bob digwyddiad gynnwys sesiynau am 10yb­ – 12yh, ac 1yh – 3yh. Gobeithiwn gynnal digwyddiadau gyda’r nos hefyd, o 6yh – 8yh.

Bwriadwn gynnal digwyddiadau yng Ngogledd; Canolbarth; De Ddwyrain a De Orllewin Cymru.

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, gadewch inni wybod ym mha ranbarth rydych chi’n byw, os gwelwch yn dda, a pha amser fuasai’n gweddu orau i chi. Fe wnawn ni roi gwybod ichi am eich digwyddiad lleol unwaith y byddwch wedi cadarnhau’r manylion.

 • Digwyddiad Ymgysylltu Wyneb yn Wyneb (Canolbarth Cymru)
  (yn amodol ar godi cyfyngiadau coronafirws): Media Resource Centre (MRC – Canolfan Adnoddau’r Cyfryngau), Llandrindod. Dydd Mawrth 27 Hydref. Sesiwn bore: 10 yb i 12 hanner dydd. Sesiwn prynhawn: 1 yh I 3 yh. Sesiwn gyda’r nos: 6 yh i 8 yh.

Byddwn yn ad-dalu costau teithio lleol ichi pan fyddwch yn cymryd rhan yn eich digwyddiad rhanbarthol. Cadwch unrhyw docynnau neu dderbynebau ar gyfer parcio, trenau, bysiau, tacsis (os bydd angen) neu gludiant arall. Os ydych chi’n beicio neu’n dod mewn car mae gennym gyfradd talu fesul milltir a ddefnyddiwn i’ch ad-dalu. Byddwn yn defnyddio Google Maps i gyfrifo’r milltiroedd.

Gallwn ad-dalu costau gofal plant, gofal ysbaid, hygyrchedd neu gostau rhesymol eraill sy’n gysylltiedig yn uniongyrchol a’ch presenoldeb yn y digwyddiad ymgysylltu.

Rhowch wybod inni am eich treuliau ymlaen llaw fel y gallwn wneud trefniadau.

Mynd ati i gofrestru

Os oes gennych ddiddordeb mewn dweud wrthym am eich profiadau o gydraddoldeb a hawliau dynol, gallwch gofrestru trwy:

 • Ebostio: shelagh.maher@diverse.cymru
 • Ffonio: 02920 368888 a gofyn am Shelagh Maher
 • Drwy’r post i: Shelagh Maher, Diverse Cymru, 307-315 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Caerdydd, CF5 1JD

Os ydych chi’n gallu cwblhau Ffurflen Archebu, mi fuasem yn gwerthfawrogi hynny.

Os na allwch gwblhau ffurflen archebu, rhowch eich enw, manylion cysylltu, a pha un o’r digwyddiadau rydych yn cofrestru ar ei gyfer pan fyddwch yn cysylltu â Shelagh, os gwelwch yn dda.

Cofiwch gynnwys eich dewis iaith wrth gofrestru. Nodwch unrhyw anghenion hygyrchedd neu anghenion eraill hefyd, os gwelwch yn dda.

Beth os na allaf fod yn bresennol neu os hoffwn rannu fy marn mewn ffordd wahanol?

Os na allwch ddod i unrhyw un o’r digwyddiadau neu os nad ydych am gymryd rhan mewn gr?p ar-lein neu wyneb yn wyneb gallwch lenwi ein holiadur neu gysylltu â ni.

Mae’r holiadur yn cwmpasu’r un pynciau â’r gr?p ffocws. Cewch roi’r holl wybodaeth a ddymunwch yn yr holiadur hwn. Gallwch rannu popeth y byddech wedi’i ddweud mewn digwyddiad ymgysylltu gyda ni yn yr holiadur.

Bydd yr holl ymatebion i’r holiadur yn cael eu trin yn gyfartal â chyfranogiad digwyddiadau ymgysylltu. Bydd profiadau, safbwyntiau ac atebion o’r holiadur yn cael eu cynnwys mewn adroddiad profiadau bywyd ynghyd â’r wybodaeth y digwyddiad ymgysylltu. Bydd yr argymhellion a wnawn yn dod o’r digwyddiadau ymgysylltu a’r holiadur ill dau

 • Gallwch lenwi’r holiadur ar-lein yma: https://www.smartsurvey.co.uk/s/IO1BMX/
 • Neu anfonwch eich holiadur neu’ch sylwadau at Diverse Cymru trwy:
 • E-bostio: Research@diverse.cymru
 • Ffonio: 029 2036 8888 i gael cymorth i lenwi’r holiadur neu i ddarparu eich barn a’ch profiadau. Gofynnwch am Georgia Marks neu Shelagh Maher. Gallwn ddarllen y cwestiynau i chi, eu hegluro, a / neu ysgrifennu eich ymateb gyda chi.
 • Postio eich holiadur neu’ch barn a’ch profiadau i:
  Diverse Cymru, 3ydd Llawr, T? Alexandra
  307-315 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Caerdydd
  CF5 1JD

Mae’r wybodaeth hon a’r Holiadur ar gael mewn print bras (large print engagement event invite) ac fel dogfen Word yn Gymraeg a English questionnaire ar wefan Diverse Cymru.

Os hoffech gael copi printiedig o’r ddogfen trwy’r post neu drwy e-bost, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â ni os hoffech chi gael yr wybodaeth neu’r holiadur hwn mewn fformat gwahanol (er enghraifft Braille, ar liw papur neu gefndir gwahanol, neu fel ffeil sain.)

Mae’r gwahoddiad hwn ar gael yn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) ar wefan Diverse Cymru www.diversecymru.org.uk neu gallwch gysylltu â ni i gael copi yn BSL.