Latest News

Diverse Cymru’s Post-Referendum Response Statement

Nid ni’n unig a gafodd ein synnu gan ganlyniad y refferendwm yr wythnos diwethaf ac er gwaetha’r ffaith fod y bleidlais i adael yn cynrychioli dechrau proses hirdymor, mae’r effeithiau andwyol byrdymor wedi’n cyrraedd yn gynharach nag y gallai unrhyw un fod wedi’i ragweld.

Aeth nifer o bobl i’r gwely nos Iau gyda theimlad o hyder yn eu hunaniaeth a’u lle mewn cymdeithas, gan ddeffro drannoeth i wlad lle maen nhw’n awr yn edrych dros eu hysgwyddau mewn pryder, yn poeni am yr hyn y mae’u cymdogion, eu cydweithwyr a’u cyd-fyfyrwyr yn ei feddwl ohonynt o ddifri. Pe bai’r canlyniad wedi bod yn wahanol, mae’n ddi-os y byddai dicter ac anghydfod tebyg, ond ni fyddai unrhyw un wedi deffro’n ofnus.

Nid pleidlais dros hiliaeth na chasineb at estroniaid oedd y bleidlais i adael, ond mae’r rhai gyda’r barnau hynny yn teimlo bod y bleidlais wedi cyfiawnhau eu daliadau. Mae’r naid enfawr mewn troseddau casineb ar sail hil yn y dyddiau ers y refferendwm, rhai a adroddwyd yn y cyfryngau a rhai sydd wedi’u dioddef neu’i gweld gan ffrindiau a chydweithwyr Diverse Cymru, yn drist iawn ac mae’n dystiolaeth gref o ddirywiad mewn cydlyniad cymunedol.

Yn ystod yr ymgyrch, gwnaeth y cyfryngau lu o ymosodiadau di-ildio ar fewnfudwyr a cheiswyr lloches, a gynlluniwyd er mwyn codi ofn ar bobl sydd wedi clywed mor aml eu bod yn dioddef o dan y llymder presennol oherwydd ymfudwyr, ffoaduriaid a cheiswyr lloches.

’Rydym yn ofni y bydd y cynnydd a’r ffyrnigrwydd hwn mewn troseddau casineb hiliol yn denu casineb tuag at nodweddion gwarchodedig eraill wrth i bobl gyda daliadau eithafol, sydd weithiau’n dreisgar, yn magu hyder wrth eu mynegi’n gyhoeddus. ’Rydym eisoes yn bryderus am y drwgdeimlad a diffyg ffydd sy’n cael ei arddangos gan bobl o wahanol genedlaethau ac ofnwn y bydd hyn yn cyfrannu at  hollt pellach rhwng pobl ifanc a phobl h?n.

Hoffai Diverse Cymru ddod â lleisiau dylanwadol o bob cwr o gymdeithas ddinesig Cymru at ei gilydd i ddatblygu ymateb cydnerth, unedig a chadarnhaol i ganlyniad y refferendwm. Mae’n rhaid i ni wthio’n ôl yn erbyn y rhai sy’n gweld y cyfnod hwn fel cyfle i ledaenu casineb ac ofn.

Credwn y gallwn orchfygu’r heriau gwirioneddol a sylweddol hyn os gweithiwn gyda’n gilydd ac adennill llais cryf. Rhaid troi’r amser hwn o ofn ac ansicrwydd yn gyfle i ailedrych ar a chryfhau ein hymroddiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau dynol. Gyda’n gilydd gallwn greu Cymru decach, gydlynol sy’n hybu lles unigolion drwy sicrhau ein bod yn amddiffyn y rhai sydd nawr yn teimlo eu bod yn cael eu gwthio i’r ymylon.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Diverse Cymru ar yr her fawr hon, cysylltwch â ni ar 029 2036 8888 neu anfonwch ebost at martyn.jones@diverse.cymru

Martyn Jones, Prif Weithredwr