Dweud Eich Dweud

Yn Diverse Cymru, mae ein nodau, ein hamcanion a’n gwasanaethu i gyd yn seiliedig ar alluogi ac amlygu lleisia pobl sy’n wynebu anghydraddoldeb ledled Cymru. Dywedwch eich dweud a helpwch ni i gadw’n gwaith yn driw i’r egwyddor hon ac i anghenion ein cleientiaid.

Eich Profiadau: Syniadau personol am y gwasanaethau rydych yn eu defnyddio a’r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch.

Eich Barn: Ymateb i ymgynhghoriadau, deddfwriaeth a’r materion sy’n effeithio arnoch chi.

Ein Hymatebion: Darllenwch ein hymatebion i ymgynghoriadau. ­­­ Fel elusen gydraddoldeb genedlaethol yng Nghymru, rydym yn arbennig o awyddus i gael clywed gan:

 • Bobl anabl (namau corfforol, dysgu, iechyd meddwl, synhwyrol neu gudd)
 • Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (gan gynnwys Sipsiwn, Roma a Theithwyr)
 • Pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol
 • Pobl h?n
 • Pobl ifanc
 • Pobl o grefyddau neu gredoau gwahanol
 • Pobl drawsryweddol
 • Menywod

Ymgynghoriadau a Argymhellwyd

Annwyl gefnogwr Diverse Cymru,

Mae Diverse Cymru’n ymateb yn rheolaidd i ymgynghoriadau gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, cynghorau lleol a Byrddau Iechyd Lleol.

Yn ddiweddar, mae ffocws wedi bod ar dai. Mae hyn yn cynnwys:

 • Tai fforddiadwy (cymdeithasol)
 • Opsiynau tai i gwrdd ag anghenion poblogaeth sy’n heneiddio
 • Tai ar gyfer pobl anabl
 • Sut mae diwygio lles wedi effeithio ar wahanol bobl

Mae Diverse Cymru yn ymroddedig i gasglu barnau cymunedau amrywiol yng Nghymru. Hoffem glywed eich barnau i’n helpu ni lunio ein hymatebion a’n barn. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn cwblhau’r holiadur atodedig mor fuan â phosibl. Nid oes raid i chi ateb bob cwestiwn. Os nad ydych chi’n teimlo bod cwestiwn yn berthnasol i chi, ewch ymlaen i’r cwestiwn nesaf. Bydd mwy o wybodaeth yn ein helpu i ddeall rhagor o fanylion am eich profiadau

Mae’r holl ymatebion yn ddienw. Ni fyddwn yn defnyddio unrhyw fanylion a allai beri i  na neb arall gael eich adnabod. Defnyddir y cwestiynau cydraddoldeb er mwyn adnabod ble mae gwahanol farnau a phrofiadau yn dod o wahanol gymunedau.

Arolwg tai Diverse Cymru

Arolwg tai Diverse Cymru – Saesneg


Eich Profiadau

Mae Diverse Cymru’n chwilio am brofiadau a straeon pobl i helpu i gefnogi ein gwaith i wella gwasanaethau, polisi ac arfer ledled Cymru. Os oes gennych chi stori i’w hadrodd, os cawsoch chi brofiad da neu wael, neu hyd yn oed os ydych yn credu y gellid bod wedi gwneud rhywbeth yn well, rhowch wybod i ni amdano. Wrth i ni gasglu’r straeon hyn (gallwn sicrhau na fydd modd i neb eich adnabod, os hoffech) gallwn eu defnyddio i adael i wasanaethau fel y rhai isod wybod sut y gallan nhw wella a bod yn fwy ymatebol i anghenion pobl, yn enwedig o ran y nodweddion gwarchodedig.

 • Gofal Iechyd
 • Gwasanaeth Iechyd Meddwl
 • Gofal Cymdeithasol
 • Llesiant
 • Lles a Budd-daliadau
 • Tlodi
 • Allgáu Cymdeithasol
 • Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
 • Troseddau Casineb a Diogelwch Cymunedol
 • Addysg
 • Cyflogaeth

Gallwch anfon eich profiadau atom: Gan ddefnyddio ein Ffurflen ar-lein:

Enw (gofynnol)

E-bost (gofynnol)

Pwnc

Eich profiad

Trwy e-bost: thom.dicomidis@diversecmru.org.uk Neu trwy’r post: Dweud Eich Dweud Diverse Cymru 307-315 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen Caerdydd CF5 1JD

Eich Barn

Ymgynghoriadau ar y Gweill

Annwyl gefnogwr Diverse Cymru,

Mae Diverse Cymru’n ymateb yn rheolaidd i ymgynghoriadau gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, cynghorau lleol a Byrddau Iechyd Lleol.

Yn ddiweddar, mae ffocws wedi bod ar dai. Mae hyn yn cynnwys:

 • Tai fforddiadwy (cymdeithasol)
 • Opsiynau tai i gwrdd ag anghenion poblogaeth sy’n heneiddio
 • Tai ar gyfer pobl anabl
 • Sut mae diwygio lles wedi effeithio ar wahanol bobl

Mae Diverse Cymru yn ymroddedig i gasglu barnau cymunedau amrywiol yng Nghymru. Hoffem glywed eich barnau i’n helpu ni lunio ein hymatebion a’n barn. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn cwblhau’r holiadur atodedig mor fuan â phosibl. Nid oes raid i chi ateb bob cwestiwn. Os nad ydych chi’n teimlo bod cwestiwn yn berthnasol i chi, ewch ymlaen i’r cwestiwn nesaf. Bydd mwy o wybodaeth yn ein helpu i ddeall rhagor o fanylion am eich profiadau

Mae’r holl ymatebion yn ddienw. Ni fyddwn yn defnyddio unrhyw fanylion a allai beri i  na neb arall gael eich adnabod. Defnyddir y cwestiynau cydraddoldeb er mwyn adnabod ble mae gwahanol farnau a phrofiadau yn dod o wahanol gymunedau.

Arolwg tai Diverse Cymru

Arolwg tai Diverse Cymru – Saesneg


Mae Diverse Cymru’n ymgysylltu a Llywodraeth Leol a Chanolog a’r sector cyhoeddus ar y materion sydd bwysicaf  o ran hybu cydraddoldeb ledled Cymru, yn enwedig lle mae’r materion hynny’n effeithio ar bobl sydd ag un neu fwy o’r nodweddion gwarchodedig, trwy ddatblygu safbwyntiau polisi a chynnig argymhellion ymarferol. Rhan o’r broses hon yw ymateb yn strategol i ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru fydd yn effeithio fwyaf ar bobl y mae anghydraddoldeb yn effeithio fwyaf arnyn nhw ledled y genedl. Yn anffodus, ac er ein bod yn rhannu manylion yr ymgynghoriadau hyn gyda’n cefnogwyr, yn aml bydd gormod o ymgynghoriadau’n digwydd ar yr un pryd i ni allu ymateb yn gynhwysfawr ym mhob achos. Os hoffech roi eich barn ar faterion yn ymwneud â:

 • Gofal Iechyd
 • Gwasanaethau Iechyd Meddwl
 • Gofal Cymdeithasol
 • Lles a Budd-daliadau
 • Tlodi
 • Allgáu Cymdeithasol
 • Cydraddoldeb
 • Llesiant
 • Troseddau casineb a diogelwch cymunedol
 • Addysg
 • Cyflogaeth

Rhowch wybod i ni trwy e-bost: ele.hicks@diverse.cymru Neu trwy’r post: Dweud Eich Dweud Diverse Cymru 307-315 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen Caerdydd CF5 1JD

Os hoffech chwarae rhan yn hyn, gallwch ein helpu i ymateb i ymgynghoriadau, casglu barn pobl eraill ac ymchwilio i’r adroddiadau a’r dystiolaeth sydd ar gael trwy wneud cais i fod yn wirfoddolwr gyda’r Tîm Polisi a Materion Cyhoeddus.

 


Gallwch hefyd rannu eich barn am wasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant yng Nghaerdydd a’r Fro gyda’n prosiect Cyd-Greu Newid Iach.