Latest News

The Big Carers Tea Break

Egwyl Te MAWR Gofalwyr!

Yn ystod haf 2016, bydd gofalwyr iechyd meddwl o bob un o’r 22 sir yng Nghymru yn dod at ei gilydd i fwynhau Egwyl Te MAWR Gofalwyr!

Bydd gofalwr ar draws Cymru gyfan  yn neilltuo amser i gwrdd a mwynhau te prynhawn, cael sgwrs a chynnig cefnogaeth  i gyd-ofalwyr. Byddant hefyd yn cael y cyfle i roi cynnig ar rai gweithgareddau lles a phampro, cael ambell dip yn y farchnad wybodaeth i ofalwyr a derbyn cyngor a chymorth ar asesiadau gofalwyr.

Bydd y digwyddiadau yma wrth wraidd ein hymgyrch Egwyl Te MAWR Gofalwyr a fydd yn:-

  • Sicrhau bod pobl yn clywed ein llais unedig fel bod gofalwyr yn cael dweud eu dweud ar lefel leol a chenedlaethol ynghylch sut y dylid cynllunio a chyflenwi gwasanaethau iechyd meddwl
  • Ymrymuso gofalwyr unigol i chwarae rhan lawn yn y broses o gynllunio gofal a thriniaeth y person y maent yn gofalu amdano
  • Rhoi gwybodaeth i ofalwyr  ar draws Cymru drwy sicrhau eu bod yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf sydd o safon uchel am fudd-daliadau triniaethau a gwasanaethau lleol
  • Sicrhau bod gofalwyr yn derbyn asesiadau gofalwyr ardderchog o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant drwy roi cyngor a chymorth allweddol i ofalwyr.

Bydd yr ymgyrch, sy’n cael ei harwain gan ddefnyddwyr, yn cael ei chefnogi gan yr elusen iechyd meddwl Hafal mewn partneriaeth gyda Bipolar UK, Diverse Cymru, Carers Wales a Crossroads Mid & West Wales.

Cakes

Dywedodd Prif Weithredwr Hafal Alun Thomas:

“Rydym yn disgwyl ymlaen at rai digwyddiadau llawn hwyl yr haf hwn. Bydd gofalwyr ar draws Cymru yn cael y cyfle i ddod ynghyd, mwynhau te prynhawn a chael eu papmro!

“Ond rydym am newid y byd hefyd. Bydd yr ymgyrch yn rhoi’r cyfle i ofalwyr i ddod ynghyd a chael dweud eu dweud ar y ffordd y mae gwasanaethau yn cael eu cynllunio a’u darparu. Gyda’n gilydd, bydd gennym fwy o lais.”

Dywedodd Suzanne Hudson, Prif Weithredwr Bipolar UK:

“Mae Bipolar UK yn falch i fod yn rhan o Egwyl Te MAWR Gofalwyr ac mae’n gyfle gwych i roi gwybod i ofalwyr am y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant newydd. Mae’r digwyddiad yn ffordd wych i ymrymuso gofalwyr, gyda llawer ohonynt yn gofalu am unigolion sydd â chyflyrau iechyd meddwl.”

Dywedodd Suzanne Duval, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Diverse Cymru: “Rydym yn gwybod bod gofalwyr o grwpiau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig a Phobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol yn wynebu rhwystrau ychwanegol pan yn ceisio cael cymorth ar gyfer  eu hunain a’r person y maent yn gofalu amdano ac rydym am sicrhau  bod pawb yn ymwybodol o’r cymorth potensial sydd ar gael iddynt.”

Dywedodd Cyfarwyddwr Gofalwyr Cymru, Keith Bowen:

“Mae’n hanfodol fod gofalwyr yn meddu ar yr holl wybodaeth sydd angen er mwyn darparu’r cymorth mwyaf effeithiol i’r person y maent yn gofalu amdano – ac i ofalu am eu hunain. Mae’r ymgyrch yn anelu i gyrraedd miloedd o ofalwyr iechyd meddwl ar draws Cymru a rhannu gwybodaeth a thips gyda hwy. Ym mhob digwyddiad, bydd yna farchnad wybodaeth yno fel bod gofalwyr yn medru cael cyngor ar fudd-daliadau a hawliau gofalwyr er enghraifft.”

Dywedodd Roger Gant, Prif Weithredwr Crossroads Canolbarth a Gorllewin Cymru:

“Wrth gwrs, fel mudiad sy’n darparu cymorth i ofalwyr, yr hyn yr ydym am weld yw gwasanaethau iechyd meddwl ardderchog ar gyfer y bobl y maent yn gofalu amdanynt, ac mae hyn yn golygu eu bod yn cael seibiant o’u dyletswyddau gofalu. Dyma pan ein bod yn dod at ein gilydd er mwyn ymgyrch am gytundeb gwell i bobl yng Nghymru sydd ag afiechyd meddwl. Byddwn yn gwahodd gweithwyr iechyd proffesiynol, comisiynwyr gwasanaeth a gwneuthurwyr polisi i ddod draw er mwyn clywed yr hyn sydd gennym i’w ddweud!”

Bydd yr ymgyrch yn cael ei lansio ar ddydd Iau,  12 Mai 2016 yn Ystafell y Preseli, Canolfan Mileniwm Cymru.