Dweud eich dweud – De Ddwyrain Cymru

Dweud eich dweud – De Ddwyrain Cymru


Event Details

 • Date:
 • Venue: Sport Wales

https://www.eventbrite.co.uk/e/dweud-eich-dweud-de-ddwyrain-cymru-have-your-say-south-east-wales-tickets-80870573061

Partneriaeth Cydraddoldeb Cyrff Cyhoeddus Cymru

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar ein Hamcanion Cydraddoldeb Strategol 2020 – 2024

Gwybodaeth am Bartneriaeth Cydraddoldeb Cyrff Cyhoeddus Cymru

Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED) yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff rhestredig adolygu eu hamcanion cydraddoldeb presennol o leiaf bob pedair blynedd.

Ystyr Amcanion Cydraddoldeb yw nodau y mae sefydliadau’n eu pennu. Gofynnir i sefydliadau gyhoeddi eu hamcanion diwygiedig a’r camau (gweithredu) y byddant yn eu cymryd i’w cyflawni erbyn 1af Ebrill 2020.

Yn unol ag argymhellion y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) a Llywodraeth Cymru, roedd nifer o gyrff cyhoeddus yn awyddus i gydweithio i gytuno ar amcanion cyffredin. Mae hyn wedi golygu rhannu adnoddau, gwybodaeth ac arbenigedd. Mae’r gr?p o gyrff a elwir yn ‘Bartneriaeth Cydraddoldeb Cyrff Cyhoeddus Cymru’ wedi ymrwymo i gydweithio dros y tymor hir i weithredu ar y cyd i gyflawni’r amcanion, gan ddeall yr effaith y gallant ei chael ar y cyd drwy gytuno ar fesurau canlyniadau tryloyw.

Y gobaith yw y bydd cydweithio yn sicrhau mwy o effaith wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus mwy cyfartal, gan gyfrannu’n sylweddol at fynd i’r afael ag anghydraddoldebau fel y nodir yn yr adroddiad ‘A yw Cymru’n Decach, 2018’.

Mae’r gwaith ar y cyd hwn yn adlewyrchu egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a bydd yn cyfrannu’n uniongyrchol at y nod llesiant cenedlaethol ‘Cymru fwy Cyfartal’. Drwy holl waith y bartneriaeth bydd yr egwyddor datblygu cynaliadwy a’r pum ffordd o weithio yn cael eu cymhwyso a bydd tystiolaeth o hynny.

Dyma’r Cyrff Cyhoeddus dan sylw: Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Amgueddfa Cymru, CCAUC, Comisiynydd y Gymraeg, Gyrfa Cymru, Awdurdod Cyllid Cymru, AaGIC, Chwaraeon Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac Ymddiriedolaeth Prifysgol GIG Felindre.

Digwyddiadau dweud eich dweud

Rydym yn cynnal digwyddiadau ymgysylltu ynghylch yr Amcanion Cydraddoldeb hyn.

Y digwyddiadau hyn yw eich cyfle i ddweud wrthym ba gamau y dylem eu cymryd i gyflawni ein Hamcanion Cydraddoldeb.

Rydym yn croesawu unigolion amrywiol a grwpiau cymunedol neu sefydliadau trydydd sector yn y digwyddiadau hyn.

Mae unigolion amrywiol yn cynnwys:

 • Pobl ifanc dan 26 oed
 • Pobl h?n dros 50 oed
 • Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig, gan gynnwys Sipsiwn, Sipsiwn Roma a Theithwyr
 • Pobl anabl. Mae hyn yn cynnwys:
  • Pobl â namau symudedd. Er enghraifft, defnyddwyr cadeiriau olwyn neu bobl â chyflyrau iechyd sy’n effeithio ar eu gallu i gerdded.
  • Pobl â namau ar y synhwyrau. Er enghraifft, pobl ddall, byddar neu bobl â nam ar eu clyw.
  • Pobl ag anableddau dysgu. Er enghraifft, pobl awtistig neu bobl â dyslecsia neu ddyspracsia.
  • Pobl â namau gwybyddol. Er enghraifft, pobl â dementia neu hydroceffalws.
  • Pobl â chyflyrau iechyd hirdymor. Er enghraifft, HIV, diabetes neu MS.
 • Pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol
 • Pobl trawsryweddol
 • Pobl o wahanol grefyddau a ffydd
 • Menywod a dynion
 • Pobl sy’n feichiog neu famau newydd

Rhowch wybod i ni pan fyddwch yn cofrestru os ydych am gyfrannu yn Gymraeg neu yn Saesneg; os oes gennych unrhyw ofynion dietegol; ac unrhyw ofynion mynediad.

Gallwn ad-dalu costau teithio, gofal plant, gofal amgen, mynediad a chostau tebyg ar gyfer unigolion amrywiol. Cysylltwch â ni cyn y digwyddiad i gael gwybodaeth