Gr?p Effaith ar Gydraddoldeb Cyd-Creu Newid Iach

Aelodau o’r Fforwm yn rhannu eu barn gyda Bws Caerdydd yn Fforwm Caerdydd

Mae prosiect Cyd-Greu Newid Iach yn helpu pobl yng Nghaerdydd a’r Fro i rannu eu barn yngl?n â gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a  lles gyda’r bobl sy’n eu rhedeg

Rydym yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd lle gall pobl ddod i wybod rhagor am y gwasanaethau sydd ar gael iddynt (megis feddygon teulu, ysbytai lleol, gwasanaethau iechyd meddwl a y gwasanaeth ambiwlans) a rhannu eu hadborth am y gwasanaethau hyn. Rydym yn credu ei bod yn bwysig i bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau fod yn rhan o’r gweithgareddau hyn gan eu bod yn arbenigwyr ‘drwy brofiad’ a gall eu gwybodaeth helpu i wella gwasanaethau yn y dyfodol.

Y rhai fu’n cymryd rhan mewn cwrs Datblygiad Personol yn Nhre-biwt

Ar gyfer pwy mae’r prosiect?

Rydym yn annog pobl o gymunedau amrywiol yng Nghaerdydd a’r Fro i ddod yn rhan o’r prosiect ac mae croeso arbennig i bobol o’r grwpiau hyn:

  • Pobl Ddu a lleiafrifoedd ethnig
  • Gofalwyr
  • Pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol
  • Pobl anabl
  • Pobl h?n
  • Pobl drawsryweddol

Rydym yn gweithio gyda phobl o’r grwpiau hyn yn arbennig am fod eu lleisiau’n llai tebygol o gael eu clywed.

Y rhai a fynychodd Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Iechyd a Lles 50+ Ymhlith y siaradwyr oedd Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Comisiynydd Pobl H?n, Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru

Beth sydd ynghlwm â’r prosiect?

Rydym yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd yng Nghaerdydd a’r Fro lle gallwch gwrdd â darparwyr gwasanaethau a lleisio’ch barn. Ymhlith y rhai sydd wedi siarad yn y fforymau yn y gorffennol mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Gwasanaethau Rhyddhau o’r Ysbyty, Age Connects, Bws Caerdydd, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Gwahoddir siaradwyr i’r cyfarfodydd ar sail syniadau aelodau’r fforwm.

Yn ogystal â’r fforymau, rydym yn cynnal digwyddiadau cymunedol yng Nghaerdydd a’r Fro. Mae’r rhain wedi cynnwys Diwrnod Ymwybyddiaeth Iechyd a Lles 50+, Sesiwn Ymwybyddiaeth ar Gredyd Cynhwysol, a bore coffi ‘Cwrdd â’r Gwasanaeth Meddyg Teulu y Tu Allan i Oriau’. Rydym hefyd yn cynnal hyfforddiant i gefnogi pobl sy’n cymryd rhan yn y prosiect a hyd yn hyn rydym wedi cynnal sesiynau ar sgiliau cyfathrebu, magu hyder, ymwybyddiaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth, a chyd-gynhyrchu.

Gallwn gynnig treuliau teithio, ad-dalu costau gofal (gan gynnwys gofal plant) a chostau mynediad (e.e. cyfieithwyr ar y pryd a Phalanteipyddion) i bobl sy’n mynychu ein digwyddiadau a’n cyfarfodydd.

Aelodau o’r Fforwm ar ymweliad â’r Senedd, lle cawsant wybod sut i rannu eu barn â’r Cynulliad Cenedlaethol

Sut allaf i wybod rhagor?

I gael rhagor o wybodaeth yngl?n â’r prosiect, cysylltwch â Roz neu Shelagh drwy ffonio 029 2036 8888, neu drwy e-bostio shelagh.maher@diversecymru.org.uk

Mae’r prosiect hwn yn un o 10 prosiect Cyd-Greu Newid Iach yng Nghaerdydd a’r Fro. Mae rhagor o wybodaeth am bob un o’r prosiectau ar gael ar ein blog.