Gwirfoddoli

 

Volunteer

Rhannwch eich amser a’ch doniau i’n helpu ni i hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth ledled Cymru a chefnogi pobl i fyw bywydau annibynnol a grymus

Mae Diverse Cymru bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr medrus a brwdfrydig i’n helpu i hyrwyddo a chyflwyno ein gwasanaethau.

 
Gall gwirfoddoli fod yn gyfle i gysylltu neu ailgysylltu â byd gwaith, diweddaru sgiliau neu ddysgu sgiliau newydd, magu hyder neu roi cynnig ar rywbeth newydd. Rydym yn awyddus i recriwtio o grwpiau a dangynrychiolir ar hyn o bryd neu yn gyson yn y sector dielw ac yn ceisio darparu awyrgylch diogel ac anogol i bobl sy’n wynebu rhwystrau ychwanegol i ddod yn wirfoddolwyr.

Yn Diverse Cymru rydym yn sicrhau ein bod yn cefnogi pob gwirfoddolwr gyda phroses sefydlu drylwyr, hyfforddiant pwrpasol ar gyfer y gwaith a sesiynau cefnogaeth rheolaidd gyda’u rheolwr llinell yn ogystal â llais yn fforwm y staff, y mae ei adborth yn dylanwadu ar waith yr uwch dîm reoli a bwrdd yr ymddiriedolwyr.

Darganfod rhagor am ein cyfleoedd gwirfoddoli presennol:

Gwirfoddolwr Tîm Cynghori

Gwirfoddolwr Taliadau Uniongyrchol

Cyfle Cyfartal

Lawr-iwythwch a chwblhau ffurflen cyfle cyfartal (dewisol) i gyflwyno gyda’ch cais.

Diverse Cymru yn defnyddio’r wybodaeth hon, yn gyfan gwbl ar wahân i unrhyw wybodaeth bersonol, er mwyn sicrhau bod ein cyfleoedd gwirfoddoli yn cyrraedd gr?p amrywiol o wirfoddolwyr posibl.

Byddwn ond yn cadw’r wybodaeth o’r ffurflenni hyn am uchafswm o 12 mis ac ni fydd yn datgelu i unrhyw sefydliad arall ac eithrio dan ein goblygiadau statudol.

Gwirfoddoli a Budd-daliadau Lles

Ni ddylai gwirfoddoli effeithio ar eich budd-daliadau os nad ydych yn derbyn arian heblaw am dreuliau, er enghraifft teithio.

Nid oes cyfyngiadau fel arfer ar faint o amser y cewch ei dreulio’n gwirfoddoli, cyhyd â’ch bod yn dal i fodloni amodau’r budd-dal neu’r credyd treth rydych yn ei dderbyn.

Fodd bynnag, rydym yn argymmell y dylech wirio gyda’ch awdurdod lleol neu’ch cynghorydd budd-daliadau cyn dechrau gwaith gwirfoddol.

Os hoffech ragor o wybodaeth am wirfoddoli gyda Diverse Cymru, byddwch cystal ag e-bostio info@diversecymru.org.uk