Latest News

Holiadur Gofal a Chymorth Caerdydd a Bro Morgannwg

Gyngor Dinas Caerdydd, Cyngor Bro Morgannwg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (y GIG lleol) a’r Trydydd Sector (elusennau, sefydliadau cymunedol), Rydym eisiau hybu a gwella iechyd a llesiant pobl sy’n byw yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Er mwyn gwneud hyn, rydym angen eich help i…

  • ddeall pa wasanaethau, cyngor a chymorth sy’n ddefnyddiol i gynnal eich iechyd a llesiant a’ch cadw’n annibynnol
  • ddeall unrhyw fylchau mewn gwasanaethau, cyngor a chymorth presennol
  • deall unrhyw beth yr ydych wedi ei ystyried yn ddefnyddiol wrth arafu neu atal problemau, neu’r pethau yr ydych yn ystyried fyddai o bosib wedi bod yn ddefnyddiol ond nid oeddynt ar gael
  • deall pa grwpiau a lleoliadau yn eich cymuned sy’n helpu pobl gyda’u hiechyd a llesiant a’u helpu i aros yn annibynnol.

Cwblhau arolwg yma

Os cewch unrhyw drafferthion wrth gwblhau’r holiadur, e-bostiwch: ymgynghori@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 02920 873 443.  Gallwch hefyd gysylltu a ni i ofyn am fersiwn bapur o’r ymgynghoriad.

Os cewch unrhyw anawsterau wrth lenwi’r holiadur cysylltwch a: ymgynhori@caerdydd.gov.uk

Vale-of-Glamorgan-Public-Services-Board---W