Hynt

Hynt

Cynllun cenedlaethol yw Hynt sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celfyddydau ledled Cymru i wneud gwybodaeth a pholisïau am docynnau am ddim i gynorthwywyr personol a gofalwyr yn gliriach, yn gyson ac yn haws dod o hyd iddi

 

Hynt

Cerdyn aelodaeth yw Hynt

Mae cerdyn aelodaeth Hynt ar gael i bobl sydd â nam neu ofyniad mynediad penodol, neu ar gyfer eu gofalwyr, sy’n rhoi hawl iddyn nhw gael tocyn am ddim i gynorthwy-ydd personol neu ofalwr ym mhob un o’r theatrau a’r canolfannau celfyddydau sy’n rhan o’r cynllun.

Mae’r ffurflen gais ar gyfer cerdyn Hynt ar gael ar wefan Hynt ac mewn canolfannau sy’n rhan o’r cynllun, neu gallwch glicio yma i ddarganfod rhagor am y meini prawf cymhwysedd.

I’r rhai nad ydyn nhw’n gymwys yn awtomatig, neu os oes angen mwy nag un cynorthwy-ydd personol neu ofalwr ar rywun, Diverse Cymru yw’r prif corff cymrodeddu.

Mae Hynt yn adnodd i bawb

Mae Gwefan Hynt yn adnodd ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwybodaeth neu newyddion am fynediad a’r celfyddydau. Mae’r wefan yn rhestru’r holl berfformiadau hygyrch, yn ogystal â darparu gwybodaeth gyfoes am fynediad i ganolfannau i’ch helpu i gynllunio’ch ymweliad. Trwy e-ddiweddariadau rheolaidd i wefan Hynt a’r cyfryngau cymdeithasol, mae Hynt yn darparu gwybodaeth gyfoes a pherthnasol am fynediad i theatrau a’r celfyddydau.

Hanes Hynt

Fis Mawrth 2014, penododd Cyngor Celfyddydau Cymru (yr CCC) Creu Cymru, mewn partneriaeth â Diverse Cymru, i gyflwyno menter fynediad newydd ar draws y sector theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru.

Gyda’n gilydd, cynhaliom ni gyfres o sesiynau ymgysylltu i’n helpu i ddeall yn well yr ystod eang o brofiadau, rhwystrau a heriau sy’n wynebu pobl ag anghenion hygyrchedd penodol wrth geisio ymwneud â’r celfyddydau.

Rhannodd nifer fawr o unigolion a sefydliadau arbenigol eu harbenigedd, gwybodaeth ac adnoddau gyda ni i helpu i gefnogi datblygiad Hynt, gan arwain at greu cynllun arloesol wedi ei arwain gan gymheiriaid ac wedi ei wreiddio mewn dealltwriaeth a gwybodaeth am anghenion cynulleidfaoedd ag anableddau neu namu.

Nod pennaf Hynt yw cael gwared ar y rhwystrau sy’n atal y cynulleidfaoedd hyn rhag mwynhau popeth sydd gan y celfyddydau a diwylliant i’w gynnig, gan agor gofodau diwylliannol a rhoi’r cyfle i bobl gael profiadau ystyrlon, cofiadwy ac ysbrydoledig.


Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech gael unrhyw wybodaeth bellach, byddwch cystal â chysylltu â:

annie@diversecymru.org.uk