Iechyd Meddwl Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig

Mae Diverse Cymru yn cynnig cefnogaeth, gwasanaethau a chyngor i bobl Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (BME) ledled Cymru y mae problemau iechyd meddwl yn effeithio arnyn nhw

Mae nifer o adroddiadau wedi tynnu sylw at y ffaith bod gorgynrychiolaeth o bobl BME mewn gwasanaethau iechyd meddwl, ond bod pobl BME ifanc sy’n mynd at wasanaethau iechyd meddwl wedi’u tangynrychioli. At hyn, mae pobl BME yn llai tebygol o gael eu cyfeirio gan feddyg teulu i gael cefnogaeth, er bod hyn yn arwain at dderbyn canran uwch i’r ysbyty yn y dyfodol gyda phroblemau iechyd meddwl cronig.

Rhan o genhadaeth Diverse Cymru yw ceisio gwneud gwahaniaeth bositif i’r ystadegau hyn, gan ddefnyddio ein sefyllfa unigryw yng nghymunedau BME Cymru ac ymhlith gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol, i godi ymwybyddiaeth o’r materion a’r rhwystrau ychwanegol sy’n wynebu pobl BME o ran cyrchu gwasanaethau iechyd meddwl.

Rydym am i bobl deimlo’n hyderus a chyfforddus wrth gyrchu gwasanaethau, ac i ymarferwyr gofal iechyd deimlo’n fwy gwybodus wrth wynebu cymhlethdodau’r materion sy’n wynebu rhai pobl BME wrth iddyn nhw geisio cymorth.

Ein prosiectau

Prosiect Iechyd Meddwl Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig Cymru-gyfan

Mae’r Prosiect Iechyd Meddwl Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan, a ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’u grantiau Adran 64, yn canolbwyntio ar gynrychioli safbwyntiau, barn a phrofiadau oedolion BME sydd ag iechyd meddwl gwael i lunwyr polisi ac ymarferwyr ar lefel strategol. Mae’r ymgysylltu hwn yn helpu i sicrhau bod y rhwystrau sy’n benodol i bobl BME yn cael eu hystyried wrth ddatblygu a gweithredu deddfwriaeth, polisïau ac arferion ledled Cymru.

Fel rhan o’r prosiect hwn, mae Diverse Cymru, ynghyd â Hafal, y Sefydliad Iechyd Meddwl a Bipolar UK, yn rhan o Gr?p Cydweithredol Anghenion Uchel. Nod y gr?p hwn yw helpu i gefnogi a galluogi pobl sydd â salwch meddwl difrifol, eu teuluoedd a’u gofalwyr fel bod ganddyn nhw fwy o ddewis a mwy o reolaeth dros eu gofal a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnyn nhw er mwyn byw mor annibynnol â phosibl.

Mae’r Gr?p Cydweithredol Anghenion Uchel bellach yn ehangu cwmpas y gwaith trwy brosiect Help Llaw / Reaching Out. Prosiect tair blynedd yw hwn, fydd yn yn golygu ein bod yn gallu cynnwys cynnig cefnogaeth ac ymgysylltiad arbenigol i bobl LHDT, BME ac anabl a’u gofalwyr, sydd â salwch meddwl difrifol.

Prosiect Cefnogi a Chyfeillio Iechyd Meddwl Pobl BME Caerdydd a'r Fro

Comisiynwyd Prosiect Cefnogi a Chyfeillio Iechyd Meddwl Pobl BME Caerdydd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i gynnig dull cyfannol, un-i-un seiliedig ar adferiad, sy’n canolbwyntio ar alluogi a hunan-ddarganfyddiad i bobl a effeithir gan iechyd meddwl gwael megis gorbryder, iselder,anhwylderau straen ôl-drawmatig, ac ati.

Rydym yn helpu pobl i gynyddu eu hannibyniaeth, gwella eu lles, a hyrwyddo adferiad i’r rhai sy’n cael trafferth i gyrchu ymyraethau confensiynol.

Ymhlith ein gwasanaethau mae:

 • Cynllun Adferiad unigol – Cydweithio gyda chleientiaid i bennu nodau unigol a llwybrau at adferiad
 • Cefnogaeth yn y Gymuned – Help a chefnogaeth gyda sefyllfaoedd beunyddiol
 • Gwybodaeth a chyngor
 • Cyfeillio – Caiff gwirfoddolwyr cyfeillio eu hyfforddi a’u cefnogi gan Diverse Cymru i ddaparu allfa gymdeithasol anffurfiol i bobl sydd wedi eu hynysu oherwydd eu hiechyd meddwl gwael.
 • Cyfeirio i unigolion, aelodau teulu a gofalwyr
 • Ymweliadau ag ysbyty neu feddyg teulu
 • Dealltwriaeth ac anogaeth

Pwy rydym yn gweithio gyda nhw:

 • Pobl o gymunedau Affricanaidd, Affricanaidd/Caribïaidd Duon, Bangladeshaidd, Indiaidd a Phacistanaidd
 • Poblogaeth trydedd a phedwaredd genhedlaeth hirsefydlog Caerdydd sydd o dras gymysg
 • Ceiswyr lloches a ffoaduriaid

Pwy all wneud cyfeiriad?

 • Gall darpar gleientiaid eu cyfeirio’u hunain
 • Mudiadau gwirfoddol a chymunedol
 • Asiantaethau sy’n gweithio gyda phobl ddigartref
 • Gweithwyr cymorth tai
 • Gwasanaethau cymdeithasol
 • Timau Iechyd Meddwl Cymunedol (CMHT)
 • Meddygon teulu a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill
 • Gwasanaethau prawf
 • Sefydliadau Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches

Get Your Kicks On: Prosiect Iechyd Meddwl Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan i Ddynion Ifainc rhwng 14 - 25 oed

Yn sgil ein hadroddiad Better Outcomes – New Approach, nododd Diverse Cymru yr angen i weithio’n rhagweithiol gyda gweithwyr proffesiynol a dynion ifainc i godi ymwybyddiaeth o faterion a mynediad i wasanaethau iechyd meddwl. Er mwyn cyflawni hyn, mae Diverse Cymru, gydad arian gan Lywodraeth Cymru, wedi cyflogi Gweithiwr Ieuenctid Iechyd Meddwl BME, fydd yn gweithio gyda dynion BME ifainc o 14 i 25 oed yng Nghaerdydd, Casnewydd, Wrecsam ac Abertawe, gan gynnal grwpiau ffocws i gael clywed eu barn a’u mewnwelediadau ar y materion sy’n effeithio arnyn nhw.

Caiff y casgliadau eu defnyddio fel sail i gyrsiau hyfforddiant a sesiynau codi ymwybyddiaeth ar gyfer gwasanaethau ieuenctid, Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS), a sefydliadau proffesiynol eraill mae eu gwaith yn cynnwys dynion BME ifainc er mwyn gwella sensitifrwydd a chynhwysiant diwylliannol.

Bydd Get Your Kicks On hefyd yn helpu dynion BME ifianc i gael gwell ddealltwriaeth o iechyd meddwl a materion cysylltiedig trwy gyflwyno gweithdai fydd yn cynnwys cerddoriaeth, fideos a chyfryngau rhyngweithiol eraill, ac yn eu galluogi i wneud penderfyniadau deallus yngl?n â’u hiechyd meddwl a’u lles.

Trwy wella argaeledd a hygyrchedd gwybodaeth, ein gobaith yw caniatáu i ddynion ifainc o gymunedau BME Cymru weld heibio i’r stigma sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl gwael a gwella eu hymwybyddiaeth o wasanaethau yn ogystal â chodi eu hyder i gyrchu gwasanaethau iechyd meddwl a fydd, o ganlyniad i’w mewnbwn, yn cysylltu’n well, yn fwy cynhwysol ac yn deall eu hanghenion yn well.

Prosiect Iechyd Meddwl ac Eiriolaeth Gofal Cymdeithasol BME Cymru-Gyfan

Mae’r Prosiect Iechyd Meddwl ac Eiriolaeth BME yn gynllun 3 blynedd sy’n rhedeg rhwng Mehefin 2013 a Mehefin 2016, sy’n cael ei ariannu gan Comic Relief.

Ei nod yw mynd i’r afael â’r anghydraddoldebau mae pobl BME yn eu hwynebu wrth gyrchu gwasanaethau iechyd meddwl, gofal cymdeithasol ac eiriolaeth trwy gasglu gwybodaeth o’u profiadau i fod yn sail i gyrsiau hyfforddiant a sesiynau codi ymwybyddiaeth i ddarparwyr gwasanaethau iechyd meddwl ac eiriolaeth sy’n gweithio ledled Cymru. Trwy wneud hyn, mae Diverse Cymru yn hyrwyddo dewisiadau mwy cynhwysol a phriodol ar gyfer cymorth a chefnogaeth ac ar yr un pryd, godi ymwybyddiaeth o fewn cymunedau BME o ran materion iechyd meddwl, gofal cymdeithasol ac eiriolaeth a chyrchu gwasanaethau priodol.
Rydym yn cyflwyno’r prosiect hwn trwy ddarparu ystod o gyrsiau hyfforddiant a gwasanaethau cefnogi, sy’n cynnwys:

 • Cwrs undydd am ddim wedi ei achredu gan Agored – Cyflwyniad i Faterion Iechyd Meddwl Pobl BME
 • Sesiwn friffio hanner diwrnod am ddim – Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl i bobl BME
 • Sesiynau ymwybyddiaeth Iechyd meddwl a Lles i grwpiau cymunedol BME ac aelodau o’r cymunedau
 • Cefnogi sefydliadau a mudiadau i ymgorffori ymwybyddiaeth a sensitifrwydd at faterion BME yn y gwasanaethau maen nhw’n eu darparu, hyfforddiant staff a pholisïau.
 • Stondiinau gwybodaeth a digwyddiadau mewn lleoliadau ledled Cymru
 • Gweithio gydag Eiriolwyr Cymunedol – mae Diverse Cymru yn recriwtio ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr BME sy’n dod â’u profiad o godi ymwybyddiaeth o faterion Iechyd Meddwl pobl BME ac sy’n gallu siarad allan o fewn ac ar ran eu cymunedau, gan helpu i bontio’r bwlch rhyngddyn nhw a gwasanaethau iechyd meddwl

Sesiynau Codi Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Pobl Dduon A Lleiafrifoedd Ethnig

Mae’r sesiynau codi ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl BME yn defnyddio cymysgedd o theori ac arfer orau i greu gwell dealltwriaeth o’r rhwystrau a’r anawsterau sy’n wynebu pobl o gymunedau BME sydd ag iechyd meddwl gwael. Mae’r grwpiau’n rhyngweithiol a chyfranogol ac fe’u harweinir gan egwyddorion parch, gonestrwydd a chynwysoldeb.

Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr wedi:

 • Dod yn fwy ymwybodol o’r materion diwylliannol a chrefyddol mae unigolion BME yn eu hwynebu
 • Archwilio sut i fynd i’r afael â’r materion hyn
 • Ystyried y rhesymau dros anghymesuredd cyfeirio a chadw pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn y ddalfa
 • Ystyried y rhwystrau y gall pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig eu hwynebu

Gellir cyflwyno’r sesiynau Codi Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl BME fel hanner diwrnod neu ddiwrnod cyfan.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau a chyfeiriadau, neu i wybod rhagor am ei sesiynau hyfforddi a chodi ymwybyddiaeth, byddwch cystal â chysylltu â’r Tîm Iechyd Meddwl BME ar 029 2036 8888 opsiwn 4.


Llyfrgell Adnoddau


Ar gyfer unrhyw ymholiadau a chyfeiriadau, neu i wybod rhagor am ei sesiynau hyfforddi a chodi ymwybyddiaeth, byddwch cystal â chysylltu â’r Tîm Iechyd Meddwl BME ar 029 2036 8888 opsiwn 4.

Yn Diverse Cymru, mae ein nodau, ein hamcanion a’n gwasanaethu i gyd yn seiliedig ar alluogi ac amlygu lleisia pobl sy’n wynebu anghydraddoldeb ledled Cymru.

Dywedwch eich dweud a helpwch ni i gadw ein gwaith yn driw i’r egwyddor hon ac i anghenion ein cleientiaid.