Include Cardiff

Include Cardiff

Mae Include Cardiff yn brosiect celfyddydau cymunedol cynhwysol

Include Cardiff yw’r prosiect cyntaf o’i fath yn Diverse Cymru ac mae’n ychwanegu dimensiwn newydd, cyffrous i’n gwaith ymgysylltiad cymunedol. Trwy’r prosiect hwn, a’r lleill rydym yn gobeithio fydd yn dilyn, byddwn yn helpu creu cyfleoedd i’n defnyddwyr gwasanaethau eu mynegi eu hunain yn gelfyddydol a diwylliannol er mwyn ceisio rhoi sylw i leisiau sydd rhy aml yn cael eu gwthio i’r cyrion.

Daw’r syniad am Include Cardiff oddi wrth brosiect Jar Atgofion (Memory Jar) Amgueddfa Gelf a Hanes Santa Cruz, lle gwahoddwyd ymwelwyr i lenwi jar â gwrthrychau oedd yn cynrychioli atgof personol ac i ysgrifennu label i gyd-fynd â’r jar.

Bydd Diverse Cymru yn cynnal cyfres o weithdai sydd â’r nod o ddod â’r cymunedau lleol a’r gwahanol fudiadau gwirfoddol sy’n gweithio ar eu rhan, at ei gilydd. Bydd y jariau cof yn denu sylw at y gwaith maen nhw wedi ei wneud gyda’i gilydd, a chânt eu defnyddio i greu arddangosfa i ddangos y newidiadau positif ym mywydau pobl mae’r cysylltiadau a’r perthnasau parhaus hyn wedi eu creu.

Arweinir y gweithdai hyn gan yr artist lleol Helen Joy, sydd wedi cydlynu gweithdai dram gyda chymuned ffoaduriaid Oasis Café ar gyfer Cymdeithas y Celfyddydau Adamsdown, wedi rhedeg gweithdai Art for the Heart, lle i’r rhai gymerodd ran ddefnyddio’r celfyddydau gweledol i fynegi’r hyn roedden nhw’n meddwl amdano, ac wedi hwyluso grwpiau celf Solace, a gwaith y rhain oedd yn sail i arddangosfeydd yn yr Eglwys Norwyaidd, ar gyfer pobl â dementia a’u gofalwyr.

Ym mhob gweithdy, darperir amrywiaeth o jariau, deunyddiau celf a gwrthrychau pob dydd gan Diverse Cymru, ond mae croeso mawr i bobl ddod ag eitemau gyda nhw sy’n cynrychioli neu’n dwyn i gof atgofion cryf neu greadigrwydd. Caiff cyfranogwyr y gweithdai a gwesteion eu gwahodd i lansiad preifat i nodi dechrau’r arddangosfa.

I gael rhagor o wybodaeth, neu i drafod trefnu gweithdy, byddwch cystal ag e-bostio Annie Duddridge: annie@diversecymru.org.uk

Neu ffoniwch ni ar: 029 2036 8888