Mathau O Wahaniaethu

Discrimination

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn ymwneud â saith math o wahaniaethu. Y saith math o wahaniaethu yw:

Gwahaniaethu Uniongyrchol – lle caiff rhywun ei drin yn llai ffafriol na pherson arall oherwydd nodwedd warchodedig.

Gwahaniaethu trwy gysylltiad – gwahaniaethu’n uniongyrchol yn erbyn rhywun oherwydd eu bod yn gysylltiedig â pherson arall sydd â nodwedd warchodedig.

Gwahaniaethu ar sail canfyddiad – gwahaniaethu’n uniongyrchol yn erbyn rhywun oherwydd bod eraill yn meddwl bod ganddyn nhw nodwedd warchodedig arbennig. Does dim rhaid bod y nodwedd warchodedig ganddyn nhw, y canfyddiad sy’n bwysig.

Gwahaniaethu anuniongyrchol – gall hyn ddigwydd pan fydd gennych chi reol neu bolisi sy’n gymwys i bawb ond yn rhoi dan anfantais unrhyw un sydd â nodwedd warchodedig arbennig.

Aflonyddu – ymddygiad sy’n tramgwyddo’r sawl sy’n ei ddioddef. Erbyn hyn gall gweithwyr gwynio am ymddygiad maen nhw’n ei gael yn dramgwyddus hyd yn oed os nad nhw yw’r targed.

Aflonyddu gan drydydd parti – gall cyflogwyr fod yn atebol am aflonyddu ar eu staff neu eu cwsmeriaid gan bobl nad ydyn nhw’n eu cyflogi, e.e. gan gontractwyr.

Erledigaeth – mae hyn yn digwydd pan gaiff rhywun ei drin yn wael oherwydd eu bod wedi gwneud neu wedi cefnogi cwyn neu achwyniad dan y ddeddfwriaeth hon.