Nodweddion Gwarchodedig

Protected CharacteristicsMae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn disgrifio naw o nodweddion gwarchodedig y mae’n anghyfreithlon gwahaniaethu ar eu sail:

Oedran

Mae’r Ddeddf yn gwarchod gweithwyr o bob oedran ond oedran yw’r unig nodwedd warchodedig sy’n caniatáu i gyflogwyr gyfiawnhau gwahaniaethu uniongyrchol. Dan rai amgylchiadau, fe all fod yn gyfreithlon i gyflogwr drin pobl yn wahanol os oes “gofyniad galwedigaethol dilys” i ddeilydd swydd fod o oedran arbennig. Gall y cyflogwr wneud hyn dim ond os yw’n gallu dangos bod y driniaeth hon yn gyfesur er mwyn cyrraedd nod ddilys.

Mae’r Ddeddf yn dal i ganiatáu i gyflogwyr bennu oedran ymddeol diofyn o 65, cyhyd ag y bydd yr oedran ymddeol diofyn yn parhau.

Darllen rhagor


Anabledd

Mae’r Ddeddf yn cynnwys gwarchodaeth newydd sy’n codi o anabledd ac mae nawr yn datgan ei bod yn annheg i berson gael ei drin yn anffafriol oherwydd rhywbeth sy’n gysylltiedig ag anabledd. Enghraifft a roddir yw’r tueddiad i bobl â dyslecsia wneud camgymeriadau sillafu. Mae gwahaniaethu anuniongyrchol hefyd yn cynnwys pobl anabl, sy’n golygu y gallai person anabl honni bod rheol neu ofyniad arbennig yn rhoi pobl ag anabledd dan anfantais.

Mae’r Ddeddf yn cynnwys darpariaeth newydd sy’n ei gwneud yn anghyfreithlon, gyda rhai eithriadau, i gyflogwyr ofyn am iechyd ymgeisydd cyn cynnig gwaith iddyn nhw.

Darllen rhagor


Ailbennu Rhywedd

Mae trin pobl sy’n bwriadu dechrau, sydd ar ganol, neu sydd wedi bod trwy broses ailbennu rhywedd yn llai ffafriol, yn cyfrif fel gwahaniaethu. Er enghraifft, oherwydd eu bod yn absennol o’r gwaith am y rheswm hwn.

Darllen rhagor


Priodas a Phartneriaeth Sifil

Mae’r Ddeddf yn dal i warchod gweithwyr sy’n briod neu mewn partneriaeth sifil.

Fodd bynnag, nid yw’r ddeddfwriaeth yn eich gwarchod rhag gwahaniaethu os ydych chi’n sengl, wedi dyweddïo, wedi ysgaru neu os yw’ch partneriaeth sifil wedi ei ddiddymu, yn byw gyda rhywun fel cwpl, yn weddw, neu os bydd rhywun yn meddwl eich bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil er nad ydych chi.

Darllen rhagor


Beichiogrwydd a Mamolaeth

Mae’r Ddeddf yn dal i warchod menywod rhag dioddef gwahaniaethu oherwydd eu bod yn feichiog neu wedi geni plant.

Darllen rhagor


Hil

Mae’r Ddeddf yn dal i warchod pobl rhag dioddef gwahaniaethu ar sail eu hil, sy’n cynnwys lliw, cenedligrwydd, a thras ethnig neu genedlaethol.

Darllen rhagor


Crefydd a Chred/Anghred

Mae’r Ddeddf yn dal i warchod pobl rhag dioddef gwahaniaethu ar sail eu crefydd neu eu cred, gan gynnwys diffyg cred.

Darllen rhagor


Rhyw

Mae’r Ddeddf yn dal i warchod dynion a menywod rhag gwahaniaethu ar sail eu rhyw.

Darllen rhagor


Cyfeiriadedd Rhywiol

Mae’r Ddeddf yn dal i warchod pobl ddeurywiol, hoyw, heterorywiol a lesbiaidd rhag dioddef gwahaniaethu ar sail eu cyfeiriadedd rhywiol.

Darllen rhagor