Latest News

Oedran Cyfiawnder

Mae adroddiad newydd, a lansiwyd heddiw, yn galw am fwy i gael ei wneud i godi ymwybyddiaeth o droseddau yn erbyn pobl h?n yng Nghymru ac ar gyfer camau cael ei gymryd gan sefydliadau ac asiantaethau er mwyn eu hatal rhag digwydd yn y lle cyntaf.

Mae’r adroddiad, “yr Oedran Cyfiawnder” yn ganlyniad prosiect ymchwil manwl gan yr elusen cydraddoldeb Diverse Cymru, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru.

Cafodd Pobl h?n (50+ oed) ar draws Cymru ymgynghorwyd drwy grwpiau ffocws, cyfweliadau un-i-un ac arolwg. Y canfyddiadau allweddol mae’r adroddiad yn datgelu:

  • Nid oes un diffiniad cyffredinol o droseddau cysylltiedig ag oedran, ond fe wnaeth fwy na hanner y rhai a gymerodd ran yn yr ymchwil nodi fod sgamiau, byrgleriaeth, esgeulustod, ymddygiad gwrth-gymdeithasol, troseddau cyfeillio, bygythiadau a sarhad geiriol yn effeithio’n arbennig ar bobl h?n.
  • Dywedodd 10% o’r bobl a gwblhaodd yr arolwg eu bod wedi bod yn ddioddefwyr troseddau sy’n gysylltiedig ag oedran a 45% yn gwybod am un neu fwy o bobl a oedd wedi bod yn ddioddefwr.
  • Y rhesymau a roddwyd gan bobl dros beidio riportio troseddau cynnwys: ofn o wneud y sefyllfa’n waeth; na fyddent yn cael ei gredu, ei ddeall, gwrando ar neu gymryd o ddifrif; teimlo’n euog, embaras neu gywilydd.

Mae’r adroddiad, a lansiwyd yn ystod diwrnod o weithredu ym Mae Caerdydd, yn dweud bod diffyg rhannu gwybodaeth, dealltwriaeth a hyfforddiant i gyd yn rhoi pobl h?n mewn mwy o berygl o ddioddef trosedd sy’n gysylltiedig ag oedran. Mae’n galw am yr heddlu, gwasanaethau cymdeithasol, adrannau awdurdodau lleol, gwasanaethau tân ac achub, Cymorth i Ddioddefwyr, Cydgysylltwyr Cydlyniant Cymunedol a mudiadau trydydd sector i weithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael â’r materion a godwyd gan yr adroddiad ac i ddarparu hyfforddiant mewn materion pobl h?n ar draws y bwrdd.

Dywedodd Martyn Jones, Prif Swyddog Gweithredol Diverse Cymru, “Mae’r Oedran Cyfiawnder yn cynrychioli’r cyfle delfrydol i hyrwyddo achos o gydraddoldeb ar gyfer gr?p a ddiogelir sy’n aml yn cael eu hanwybyddu. Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn helpu i sefydlu fframwaith ar gyfer cymdeithas decach, fwy caredig, ac yn fwy cyfartal yng Nghymru.”

Dywedodd y Comisiynydd Pobl H?n Cymru, Sarah Rochira: “Mae’n hanfodol deall natur ac achosion o droseddau yn erbyn pobl h?n fel y gellir gweithredu’n effeithiol er mwyn eu hatal hwn.

“Felly, rwyf yn croesawu canfyddiadau’r Oes Adroddiad Cyfiawnder ac yn disgwyl y bydd eu hargymhellion yn cael eu hystyried yn ofalus a gweithredu arnynt heb oedi gormodol.”

Mae crynodeb gweithredol ar gael at www.diversecymru.org.uk/cy/oedrancyfiawnder/ gyda’r adroddiad llawn i ddilyn yn fuan.

Diwedd


Nodiadau i Olygyddion

Mae Diverse Cymru yn elusen Gymreig unigryw ymrwymedig i gefnogi pobl sy’n wynebu anghydraddoldeb a gwahaniaethu ar sail oed, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol.