Our Museum

 Eglwys Teilo Sant yn Amgueddfa Werin Cymru Sain FfaganEglwys Teilo Sant yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan

Ers 2012 mae Diverse Cymru wedi bod yn rhan o gr?p o Bartneriaid Cymunedol sy’n gweithio gydag  Amgueddfa Cymru fel rhan o  fenter Ein Hamgueddfa a ariannir gan Sefydliad Paul Hamlyn.

Nod Ein Hamgueddfa yw dod â chymunedau a’u hamgueddfeydd lleol ynghyd i greu partneriaethau gweithgar ac, fel rhan o’r broses cais, wnaeth Sain Ffagan gweithio gyda Diverse Cymru, y Wallich a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, ymhlith eraill i amlinellu prosiect oedd yn canolbwyntio ar ddatblygu, gwreiddio a chynnal gwirfoddoli.

National Museum Wales

Trwy ddechrau gydag ymdrech gydweithredol a chydweithio i greu’r cytundeb lefel gwasanaeth – sy’n nodi telerau’r gwasanaeth – roedd modd i’r amgueddfa a’r partneriaid cymunedol greu perthynas waith wirioneddol a pharhaus.

Cafodd Diverse Cymru  rannu ein profiad a’n harbenigedd i wneud y broses wirfoddoli a recriwtio yn fwy hygyrch a newid y diwylliant gwaith er mwyn cynnig rhaglen wirfoddoli newydd sy’n ymgorffori’r arferion gorau.

Mae’r newidiadau hyn yn helpu’r amgueddfa i ddenu pwll mwy amrywiol o ymgeiswyr a chrëwyd ‘Cymuned o Wirfoddolwyr’, oedd yn canolbwyntio ar anghenion y gwirfoddolwyr ac nid anghenion yr amgueddfa yn unig, ac yn gwreiddio cyfleodd ym mhob agwedd ar waith yr Amgueddfa.

Rhai o’r cyfleoedd newydd oedd helpu i adeiladu Bryn Eryr, Fferm Oes Haearn newydd seiliedig ar anheddiad o Sir Fôn. Roedd gwirfoddolwyr yn rhan o bob agwedd ar y prosiect ac yn gweithio ochr yn ochr ag arbenigwyr a chrefftwyr i adeiladu toeon clai solet, creu rhaffau o ddanadl a hyd yn oed toi’r tai â gwellt.

Dysgwch ragor am wirfoddoli gydag Amgueddfa Cymru