Latest News

Our North Wales Office

“Beth yn union mae Gwenlli yn ei wneud fyny yn y gogledd?!” medda’ chi, ynghanol yr holl fynyddoedd ac afonydd… Wel, dyma roi syniad i chi:

Er bod gan Diverse Cymru aelodau staff gyda chyfrifoldebau sy’n ymestyn ledled Cymru, fi ydi’r unig un sy’n byw ac yn gweithio yng ngogledd Cymru. Dwi’n gwneud fy ngorau i ddatblygu gwybodaeth pobl am Diverse Cymru a chodi ymwybyddiaeth am faterion Cydraddoldeb yn y rhanbarth. Mae hyn yn golygu rhwydweithio (hynny yw, sgwrsio- dwi’n un da am siarad!), rhannu pethau fel ein posteri a thaflenni gwych, rhoi cyfle i fudiadau hyrwyddo eu digwyddiadau a newyddion Cydraddoldeb ar ein gwefan, a chwilio am gyfleoedd i weithio mewn partneriaeth gydag eraill a chefnogi’r rhai hynny sy’n hyrwyddo cydraddoldeb.

NWAMI 12.9.14

Dwi wedi bod yn cymryd rhan yng ngweithgareddau NWAMI (North Wales Association for Multicultural Integration). Maen nhw wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau llwyddiannus ar draws ogledd Cymru a bellach maent yn gweithio ar ganolfan newydd o’r enw’r Gyfnewidfa Ddiwylliannol ar gyfer gogledd Cymru.

Jessica
Roedd Siambr y Cyngor ym Mae Colwyn yn llawn dop ar y 12fed o Fedi, pan gynhaliwyd cyfarfod aml-asiantaeth wedi ei gadeirio gan Mark Isherwood AS, cefnogwr brwd o waith NWAMI. Roedd yn glir o weld yr ystod eang o gefnogwyr fod integreiddio aml-ffydd ac amlddiwylliannol yn bwnc llosg yn y gogledd. Yr hyn sy’n gwneud NWAMI’n unigryw yw eu dull o ymgysylltu: defnyddio dathliadau a digwyddiadau cymunedol i fwynhau beth sy’n wahanol amdanom a hybu ymagwedd cymuned gyfan. Yn driw i’w natur aml-ddiwylliannol, agorwyd cyfarfod NWAMI ym mis Medi gan Jessica (yn y llun), yn perfformio Bharata Natyam (dawns Indiaidd glasurol), i gyfeiliant ‘Amazing Grace’ yn cael ei chanu gan fynychwyr y cyfarfod. Gallwch hoffi NWAMI ar Facebook neu ymweld â’u gwefan www.nwami.org.uk.

Cafodd Mis Hanes Pobl Dduon (BHM – Black History Month) ei ddathlu yng ngogledd Cymru eleni gyda noson yn trafod gwaith a bywyd y Parch William Hughes, y g?r a sefydlodd Congo House ac wedyn yr African Insitute ym Mae Colwyn yn hwyr yn y 19eg ganrif. Hefyd yn y digwyddiad, lansiwyd y llyfr ‘Bamonimambo (the Witnesses): Rediscovering the DRC and the British Isles’ Common History’ gan Norbert X Mbu-Mputu, alltud o newyddiadurwr o Weriniaeth Ddemocrataidd y Congo sydd bellach yn byw yn ne Cymru. Cawsom y fraint hefyd o gael perfformiad byr gan y bard Dub Jamacaidd, Yasus Afari. Cynhaliwyd y digwyddiad gan y Rhwydwaith Hanes Du Gogledd Cymru, ac mae Diverse Cymru yn falch iawn o gefnogi a hyrwyddo eu gwaith. Rydym i gyd yn edrych ymlaen yn fawr at gynllunio rhagor o weithgareddau ar gyfer BHM 2015. Gwybodaeth i ddilyn.

Welsh and Danish Culture Guides visiting Galleri Un Deg Un, Wrexham

Mae Diverse Cymru yn cynnig cefnogaeth fel partner lleol i Gelfyddydau Gwirfoddol Cymru a’u prosiect Culture Guides sy’n digwydd yn Wrexham ac yn rhan o’r European Culture Guides project ehangach. Bwriad y prosiect yw gwneud y celfyddydau a chrefft yn fwy hygyrch i grwpiau o bobl nad ydynt yn cael eu cynrychioli ym myd celfyddydau cymunedol, yn cynnwys pobl anabl, pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl gyda phroblemau iechyd meddwl. Cynhaliwyd ymweliad cyfnewid llwyddiannus gyda’r prosiect Culture Guides Denmark ym mis Rhagfyr, yn dilyn ymweliad da iawn i Denmark gan y grwp Cymreig. Rydym ni, Diverse Cymru yn gobeithio bydd y prosiect caniatáu grwpiau wedi eu heithrio i elwa o gelfyddydau cymunedol, ac y bydd byd y celfyddydau yn elwa o gynrychiolaeth ehangach o’n cymdeithas.

Rydw i hefyd newydd ymaelodi â Phartneriaeth Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Aml-asiantaeth Cyngor ar Bopeth Ynys Môn. Pwrpas y bartneriaeth yw rhannu gwybodaeth i gefnogi ymchwil sy’n berthnasol i Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol, i adnabod ble mae yna ddyblygu a hefyd ble mae bylchau, er mwyn gweld ble mae angen gwasanaethau newydd a sut gall gwasanaethau sy’n bodoli eisoes fireinio’u hallbwn. Mae aelodau’r bartneriaeth yn cynnwys Cyngor ar Bopeth Ynys Môn, North Wales Advice and Advocacy Association, Rhwydwaith Cydraddoldeb Gogledd Cymru (NWREN), Age Cymru Gwynedd a Môn, Taran, Fforwm Aml-ffydd Gogledd Orllewin Cymru, Barnardos, North Wales Deaf Association, Groundwork, Wipe Out Transphobia a’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Rydw i hefyd yn gweithio i Diverse Cymru ar ein prosiect Eiriolaeth Iechyd Meddwl a Gofal Cymdeithasol ar gyfer Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig. Fi sy’n gyfrifol am weithio gyda phobl a chymunedau duon a lleiafrifol, a gyda mudiadau a darparwyr gwasanaeth o grwpiau iechyd meddwl bychain i’r Byrddau Iechyd i geisio gwella’r sefyllfa i bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig sydd angen y gwasanaethau hynny. Fe gewch chi hanes hynny’r tro nesaf.

Gwenlli-Haf-Evans---BME-Mental-Health-Advocacy-Co-ordinatorGwenlli Haf Evans
Cydlynydd Eiriolaeth Iechyd Meddwl a Gofal Cymdeithasol Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig