Swyddi Gwag

Rôl Trysorydd

Gweledigaeth Diverse Cymru yw i gynorthwyo i greu cenedl heb ragfarn na gwahaniaethu lle mae pob person yn gyfartal ac mae amrywiaeth yn cael ei ddathlu.

Rydym yn elusen cydraddoldeb wedi ei leoli yng Nghymru, ein nôd  yw i gael gwared â gwahaniaethu ac anghyfartaledd trwy:

  • Darpariaeth – sicrhau gwasanaethau sy’n lleihau anghyfartaledd a chynyddu annibynniaeth
  • Hybu – codi ymwybyddiaeth o faterion cydraddoldeb
  • Cyfranogiad – galluogi pobl sy’n dioddef anghyfartaledd i siarad gyda gwneuthurwyr penderfyniadau a siarad ar ran eu hunain
  • Ysbrydoli gweithredu – sbarduno pobl i weithredu yn erbyn anghyfartaledd

Gallwch ddod o hyd i ragor am Diverse Cymru – yma

Rôl Trysorydd

Ry’n ni’n tyfu Bwrdd yr Ymddiriedolwyr ac yn chwilio am syniadau newydd, sgiliau ac arbenigedd i gynorthwyo i arwain datblygiad a siapio dyfodol yr elusen unigryw Gymreig. Ry’n ni’n falch o’n proses recriwtio cynhwysol a’n diwylliant sefydliadol, ac felly yn croesawu ac annog ceisiadau gan bobl o grwpiau lleiafrifol a chefndiroedd sy’n draddodiadol yn cael eu tan-gynrychioli.

Yn benodol mae’r Bwrdd yn chwilio am Drysorydd fydd yn cefnogi’r tim cyllid a’r Prif Weithredwr i roi traws olwg dros drefn rheolaeth-risg yr elusen a chyflwyno adroddiadau iechyd cyllidol yr elusen i’r Bwrdd Ymddiriedolwyr ar gyfnodau rheolaidd. Fe fydd y Trysorydd hefyd yn gyfrifol am fonitro sefyllfa ariannol yr elusen a diweddaru’r Bwrdd am ragolygon ariannol, y llif-ariannol, incwm a chostau allanol a’r gorolwg o reolaeth strategol adnoddau ariannol y sefydliad.

Eich Sgiliau

Ar gyfer y Trysorydd rydym yn chwilio am weithiwr cyllidol proffesiynol gyda phrofiad o reolaeth ariannol, paratoi adroddiadau a rheolaeth risg. Byddai profiad o weithio gyda’g elusennau yn fanteisiol ond nid yn hanfodol.

Ymrwymiad Amser

Mae cyfarfodydd Ymddiriedolwyr yn cael eu cynnal pob deufis (fel arfer gyda’r nos ar ddyddiau’r wythnos) ac fe fydd cyfle trwy’r flwyddyn i ymwneud gyda thim anhygoel Diverse Cymru i gefnogi eu gwaith.

Fe fydd angen i’r Trysorydd hefyd ymwneud â’r tim cyllid rhwng cyfarfodydd i sicrhau fod y Bwrdd yn ymwybodol o hyd a lled materion ariannol perthnasol a chefnogi’r tim cyllid gyda’i gwaith.

Mae’r swyddi hon yn wirfoddol ac yn ddi-dal. Fe fydd costau rhesymol yn gael eu had-dalu.

I Wneud Cais

Os gwelwch yn dda anfonwch CV a nodyn byr yn egluro pam fod gennych ddiddordeb mewn bod yn Drysorydd a pha brofiad y byddwch yn ei gynnig i’r Bwrdd.

Os gwelwch yn dda e-bostiwch eich cais neu unrhyw gwestiynnau i careers@diverse.cymru

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5yhar  Fehefin y 5ed 2020

Fe ddylai ymgeiswyr fod yn fodlon cymryd Archwiliad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Dyrchafedig (DBS)

Mae Diverse Cymru wedi ei ymrwymo i wneud addasiadau rhesymol i’r rôl fyddai’n galluogi mynediad i gyfleon i ymgeiswyr anabl neu ymgysylltiad parhaus i unrhyw ymddiriedolwr sy’n datblygu cyflwr anablu.