Taliadau Uniongyrchol

Ewch i’n gwefan directpaymentscymru.org.uk

Direct Payments

Mae taliadau uniongyrchol yn ddewis arall yn lle cael gwasanaethau cymdeithasol i drefnu cefnogaeth yn uniongyrchol

Beth yw taliadau uniongyrchol?

Os bydd awdurdod lleol yn asesu rhywun ac yn penderfynnu eu bod yn gymwys i dderbyn gwasanaethau gofal yn y gymuned, gallan nhw ddewis derbyn taliadau y gallan nhw eu defnyddio i brynu a threfnu eu gwasanaethau cefnogi eu hunain.

Bwriad taliadau uniongyrchol yw cefnogi pobl anabl i fyw’n annibynnol, gan eu bod yn cynnig mwy o ddewis a rheolaeth dro sut a chan bwy caiff anghenion gofal eu diwallu.

Gellir defnyddio taliadau uniongyrchol i gyflogi Cynorthwyydd Personol, prynu gwasanaethau gan Asiantaeth Ofal, neu i brynu gwasanaethau seibiant.

Os nad oes gan rywun y gallu i gydsynio i, neu i reoli eu taliadau uniongyrchol eu hunan, gellir penodi rhywun arall, a elwir yn ‘berson addas’, i reoli hyn ar eu rhan.

Pwy all dderbyn taliadau uniongyrchol?

Os yw rhywun eisoes yn derbyn gwasanaethau gofal yn y gymuned, gallan nhw holi gwasanaethau cymdeithasol yngl?n â newid i daliadau uniongyrchol.

Fel arall, bydd rhaid iddyn nhw gael asesiad gan weithiwr cymdeithasol i weld a ydyn nhw’n gymwys i dderbyn gwasanaethau gofal yn y gymuned. Os byd y gweithiwr cymdeithasol yn penderfynu eu bod nhw’n gymwys, bydd yn trafod taliadau uniongyrchol fel opsiwn ac, yng Nghaerdydd, gall gyfeirio’r person at Diverse Cymru.

Gall rhywun fod yn gymwys i dderbyn taliadau uniongyrchol os ydyn nhw’n:

 • berson h?n ac asesiad wedi dod i’r casgliad bod angen gwasanaethau gofal yn y gymuned arnyn nhw
 • person anabl 16 oed neu’n h?n
 • rhiant i blentyn anabl
 • gofalwr, i’w cefnogi yn y gwaith o ofalu

Fodd bynnag, dan rai amgylchiadau, nid oes rhaid i’r Awdurdod Lleol gynnig taliadau uniongyrchol. Bydd Awdurdodau Lleol unigol yn gallu rhoi mwy o wybodaeth am yr eithriadau hyn.

Pa gefnogaeth taliadau uniongyrchol mae Diverse Cymru’n ei gynnig?

Mae tîm Taliadau Uniongyrchol Diverse Cymru’n cynnig gwasanaeth am ddim i bobl sy’n derbyn taliadau uniongyrchol yng Nghaerdydd, i’w cefnogi gyda’u cyfrifoldebau. Mae’r gwasanaeth cefnogi rydym yn ei gynnig yn cynnwys:

Hysbysebu swyddi Cynorthwywyr Personol trwy ein gwefan taliadau uniongyrchol a chynorthwyo gyda’r broses recriwtio

 • Cyngor ar gyfraith cyflogaeth a chyfrifoldebau cyflogwyr
 • Hyfforddiant ar gadw cofnodion: taflenni amser, anfonebau, ayb
 • Gwasanaeth cyflogres 4-wythnosol i bobl sy’n cyflogi Cynorthwywyr Personol
 • Cyngor ar sut i greu cyfrif banc ar gyfer taliadau uniongyrchol
 • Cynnig yr opsiwn o gyfrif banc wedi’i reoli, lle gall Diverse Cymru reoli taliadau ar ran defnyddwyr ein gwasanaeth
 • Gwirio Cynorthwywyr Personol newydd gyda’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
 • Cefnogaeth a chyngor parhaus cyhyd ag y bydd rhywun yn derbyn taliadau uniongyrchol

I gael rhagor o wybodaeth am daliadau uniongyrchol, eich cymhwysedd, a’r gefnogaeth rydym yn ei chynnig, ewch draw i’n gwefan bwrpasol:  

directpaymentscymru.org.uk