Teuluoedd yn Gyntaf

Families-first

Cefnogaeth ddiduedd am ddim i helpu pobl i gael eu hawliau

Mae Diverse Cymru yn cynnig gwasanaeth cynghori ar fudd-daliadau lles i bobl anabl, gofalwyr a phobl h?n. Gallwn gynnig cefnogaeth ar nifer o faterion, gan gynnwys:

Families-FirstMae toriadau mewn gwasanaethau’n effeithio ar y rhan fwyaf o’r boblogaeth; fodd bynnag, mae’r effeithiau’n llawer mwy difrifol i deuluoedd â phlant anabl.

Mae Prosiect Eiriolaeth Teuluoedd yn Gyntaf  yn cynorthwyo teuluoedd sy’n gofalu am blentyn neu berson ifanc anabl. Maen nhw’n derbyn hunan-gyfeiriadau yn ogystal â chleientiaid sy’n dod at Diverse Cymru wedi eu cyfeirio gan asiantaethau ac yn uniongyrchol gan Deuluoedd yn Gyntaf, ac yn gallu cynnig ymweliadau cartref os bydd eu hangen. Mae model Teulu yn Gyntaf yn gweithio trwy adeiladu ‘Tîm Anabledd o Amgylch y Teulu’ (DTAF), gan ddod ag ystod eang o arbenigwyr proffesiynol i weithio gyda rhieni, gofalwyr a’r teulu ehangach er mwyn eu helpu i fynd i’r afael â’r heriau y byddan nhw’n eu hwynebu.

Y Tîm

Mae Dawn Ashton yn ymdrin â budd-daliadau lles, cyngor, llenwi ffurflenni cais ac apeliadau. Mae’r gwasanaeth hwn wedi bod yn amhrisiadwy i lawer o gleientiaid nad oes ganddyn nhw unrhyw syniad o ba fudd-daliadau y gallan nhw eu hawlio na sut i gael y budd-daliadau.

Mae Chris Morgan yn mynd i’r afael â materion mor amrywiol â ffordd pob teulu o fyw, addysg, tai, pecynnau gofal iechyd a gofal, gofal cymdeithasol, bywyd cymdeithasol a hobïau.

Mae Maeve Keenoy yn cynnig gwasanaeth i bobl ifanc anabl (rhwng 16 a 25 oed). Mae hyn yn cynnwys y rhai sy’n profi iechyd meddwl gwael ac sy’n byw’n annibynnol neu sy’n bwriadu byw’n annibynnol. Mae’n cefnogi pobl ifanc sy’n hawlio budd-daliadau anabledd, gan gynnwys:

  • Taliadau Annibyniaeth Bersonol (PIP) – gan gynnwys trosglwyddo o Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) i PIP
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA)

Gall y Tîm Cynghori gefnogi pobl i wneud cais cychwynnol, gynnig cymorth trwy gydol y broses, a helpu i apelio yn erbyn unrhyw benderfyniadau y bydd eu cleientiaid yn anghytuno â nhw, yn ogystal â darparu cymorth wrth baratoi ar gyfer gwrandawiadau tribiwnlys a bod yn bresennol mewn gwrandawiadau i gynnig cefnogaeth bersonol.

Ar gyfer pob ymholiad, ac ar gyfer hunan-gyferiadau, byddwch cystal â chysylltu â’r Tîm Cynghori ar 029 2036 8888 a dewis Opsiwn 2.

Mae’r Tîm Cynghori wrthi’n ceisio denu rhagor o wirfoddolwyr ar hyn o bryd.


Enw (gofynnol)

E-bost

Ffon (gofynnol)

Disgrifiwch yn fyr pa gymorth yr ydych ei angen