Ymgynghori A Hyfforddiant

Consultancy and Training

Mae Diverse Cymru yn ddarparwr arbenigol o wasanaethau ymgynghori a hyfforddiant ym maes cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Mae Diverse Cymru yn cysylltu â phobl yn y gweithle, mewn ysgolion, prifysgolion a chymunedau er mwyn gwella arfer amrywiaeth, gwella safonau gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o gydraddoldeb, iechyd meddwl a lles, a rheoli straen.

Gwasanaethau Ymgynghori Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Digwyddiadau Cyfranogiad ac Ymgysylltu: Gallwn eich helpu i gynnal digwyddiadau cynhwysol a hygyrch i ddefnyddwyr gwasanaethau, rhanddeiliaid a staff gael rhannu materion a phryderon ac atebion am gydraddoldeb; yn enwedig mewn perthynas â datblygu eich amcanion cydraddoldeb. Gall Diverse Cymru ddarparu hwyluswr, helpu i lunio cwestiynau perthnasol ac agored, denu cyfranogwyr o blith ein rhwydwaith helaeth o gysylltau ar draws y nodweddion gwarchodedig neu o grwpiau penodol, a rhoi adborth.

Archwiliadau Cydraddoldeb: Gall ein hymgynghorwyr adolygu eich Cynllun Cydraddoldeb Strategol, eich polisïau a’ch gweithdrefnau a rhoi cyngor a chymorth i chi ar lunio cynllun gweithredu i nodi’r blaenoriaethau a’u rhoi ar waith.

Archwilio a Pholisi Iechyd Meddwl: Gallwn eich helpu i gynnal digwyddiadau cynhwysol a hygyrch i ddefnyddwyr gwasanaethau, defnyddwyr a staff i bennu lefelau boddhad, materion/rhwystrau ac atebion; a gallwn eich helpu i ddatblygu polisi Iechyd Meddwl a lles.

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb: Bydd aelodau o’n gr?p Asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb (EIA) yn cynnal adolygiadau annibynnol o’ch asesiadau effaith ar gyfer strategaethau newydd neu rai sydd eisoes yn weithredol er mwyn darganfod a ydyn nhw’n creu effaith a allai fod yn andwyol i grwpiau â nodweddion gwarchodedig.

Ffrindiau Beirniadol: Gallwn eich helpu i ddatblygu eich ffrindiau beirniadol neu’ch gr?p ymgynghorol eich hun i roi adborth ar eich gwasanaethau.

Dysgu a Datblygu

Ymwybyddiaeth o Gydraddoldeb ac Amrywiaeth: Archwilio rôl amrywiaeth yn eich sefydliad a chymdeithas a manteision gwella’ch arferion amrywiaeth.

mwy am y cwrs hwn

Deilliannau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • Deall ystyr ymarferol cydraddoldeb ac amrywiaeth
 • Deall sut mae amrywiaeth yn gweithredu mewn sefydliadau a’i bwysigrwydd i strategaeth sefydliadol
 • Deall beth yw eu cyfrifoldebau a sut y gallant gyfrannu i wella arferion cydraddoldeb ac amrywiaeth yn eu gweithle
 • Myfyrio ar sut mae stereoteipio’n gweithio
 • Deall sut a phryd i herio anghydraddoldeb a gwahaniaethu

Bydd y gweithdy rhyngweithiol a chyfranogol hwn yn eich helpu i fynd i’r afael â materion/rhwystrau cydraddoldeb ac amrywiaeth i staff a defnyddwyr gwasanaethau.

Islwythwch daflen wybodaeth am y cwrs hwn

Ymwybyddiaeth o Amrywiaeth Ddiwylliannol: Deall ffactorau sy’n llunio diwylliant, gwahaniaethau ar sail diwylliant wrth gyfathrebu, teulu a rhywedd a rhoi hwb i’ch hyder wrth ymwneud o ddydd i ddydd gyda phobl o wahanol gefndiroedd.

mwy am y cwrs hwn

Deilliannau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • Deall ffactorau sy’n effeithio ar ddiwylliant
 • Ystyried enghreifftiau o wahaniaethau diwylliannol, megis cyfathrebu, teulu a rhywedd
 • Meithrin hyder wrth ddelio gyda gwahaniaethau diwylliannol

Islwythwch daflen wybodaeth am y cwrs hwn

Rhaglen Eiriolwyr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth: Hwyluso a chefnogaeth hyfforddiant i gr?p o staff wella arfer eich sefydliad o ran amrywiaeth, trwy alluogi’r gr?p i weithredu ar amrywiaeth.

mwy am y cwrs hwn

Deilliannau dysgu

Bydd y rhaglen yn galluogi cyfranogwyr i:

 • Fagu ymwybyddiaeth o sut mae cydraddoldeb ac amrywiaeth yn gweithredu yn eu sefydliad
 • Adnabod beth all Eiriolwr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth / Asiant Newid ei wneud, yn unigol ac yn dorfol, i wella arfer cydraddoldeb ac amrywiaeth y sefydliad
 • Gwella sgiliau gwrando a holi, magu hyder wrth herio a darparu adborth adeiladol, magu ymwybyddiaeth o ddynameg grwpiau, ymwybyddiaeth sefydliadol ac unigol.
 • Gwella sgiliau dylanwadu a chyfathrebu
 • Gwella synnwyr o hunaniaeth tîm fel Eiriolwr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a gwerthfawrogi gwerth gwaith Eiriolwr Cydraddoldeb/asiant newid
 • Cynllunio camau gweithredu a chefnogaeth ar gyfer y dyfodol

Islwythwch daflen wybodaeth am y cwrs hwn

Arweinyddiaeth mewn Amrywiaeth Gwreiddiwch amrywiaeth yn eich sefydliad trwy arwain yn hyderus, gan adnabod tuedd ddiymwybod a chynnwys aelodau tîm mewn datrys problemau.

mwy am y cwrs hwn

Deilliannau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • Dod yn ymwybodol o’r effaith mae pawb yn ei gael ar arfer amrywiaeth
 • Dysgu am arddulliau arwain gwahanol
 • Cael cyfle i ystyried eu harweinyddiaeth eu hunain
 • Ystyried astudiaethau achos o reoli gwahaniaeth
 • Ystyried sut gallant annog amrywiaeth yn eu sefydliad
 • Dysgu sut i herio’n adeiladol
 • Cynllunio ar gyfer unrhyw newidiadau maen nhw’n dymuno’u gwneud i sut maen nhw’n arwain

Islwythwch daflen wybodaeth am y cwrs hwn

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb (EIA): Dysgu sut i gynnal EIA o’ch polisïau a’ch rhaglenni.

mwy am y cwrs hwn

Deilliannau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • Deall pwy mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn eu hamddiffyn (nodweddion gwarchodedig)
 • Dysgu sut i gynnal EIA a’r materion mae’n rhaid eu hystyried
 • Adnabod peryglon posibl methu â chynnal EIA neu benderfyniadau annheg a wneir ar sail EIA
 • Adnabod y mathau o ddata a gwybodaeth y bydd eu hangen arnoch er mwyn cynnal EIA
 • Adnabod pryd dylid cynnal EIA
 • Cydnabod pwysigrwydd cynnwys ac ymgynghori yn y broses hon

Islwythwch daflen wybodaeth am y cwrs hwn

Cael Pobl i Siarad: Gwybod sut i greu’r amodau fydd yn galluogi pobl i gyfrannu i gyfarfodydd neu grwpiau tafod a’u galluogi i gael y profiad yn fuddiol.

mwy am y cwrs hwn

Deilliannau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • Cydnabod pwysigrwydd annog cyfranogiad ym mhob cam wrth redeg digwyddiad neu gyfarfod. Mae hyn yn cynnwys paratoi a chynllunio, dewis lleoliad addas, anfon gwahoddiadau a rhoi cyhoeddusrwydd i’r digwyddiadau, rhedeg y cyfarfod a’r gwerthusiad wedyn
 • Adnabod arfer da ym mhob agwedd ar redeg cyfarfod neu ddigwyddiad, gan gynnwys gosodiad yr ystafell, y deunyddiau a ddefnyddir, y dulliau a ddefnyddir (e.e. PowerPoint, gweithio mewn grwpiau bach neu fforymau agored)
 • Rhoi sylw i anghenion gwahanol grwpiau, e.e. pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig (BME), pobl h?n neu bobl anabl, er mwyn gwneud y cyfarfod neu’r digwyddiad yn wirioneddol gynhwysol.
 • Cydnabod pwysigrwydd y negesau y byddwch yn eu hanfon fel arweinydd y cyfarfod trwy’r dulliau byddwch yn eu defnyddio, yr hyn byddwch yn ei wneud ac yn ei ddweud, a thrwy iaith eich corf a thôn eich llais
 • Dysgu am ddynameg gr?p a sut i ddelio gyda sefyllfaoedd gwahanol, megis pobl dawelach neu rywun yn rhy uchel eu cloch ac yn amharu ar weddill y gr?p
 • Cael eich cyflwyno i fodelau o hwyluso gr?p a phrosesau gr?p

Islwythwch daflen wybodaeth am y cwrs hwn

Deall y Ddeddf Cydraddoldeb: Deall pwy mae’r ddeddf yn eu hamddiffyn (grwpiau nodweddion gwarchodedig) a sicrhau cydymffurfiad mewn perthynas â chyflogaeth a gwasanaeth i gwsmeriaid.

mwy am y cwrs hwn

Amcanion dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn bydd cyfranogwyr wedi gwella eu dealltwriaeth o:

 • Bwy mae’r Ddeddf yn eu hamddiffyn nodweddion gwarchodedig)
 • Pa fathau o wahaniaethu sy’n anghyfreithlon
 • Pryd ceir gweithredu’n gadarnhaol
 • Pryd caniateir gwahaniaethu (gan gynnwys gofynion galwedigaethol)
 • Beth yw cyfrifoldebau at atebolrwydd cyflogwr neu ddarparwr gwasanaeth
 • Mae’r cwrs yn arbennig o berthnasol i unigolion sydd ynghlwm wrth recriwtio neu reoli staff a’r rhai sy’n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau, yn ogystal â chynrychiolwyr undebau llafur.

Mae’r cwrs yn arbennig o berthnasol i unigolion sydd ynghlwm wrth recriwtio neu reoli staff ac/neu sy’n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau, yn ogystal â chynrychiolwyr undebau llafur.

Islwythwch daflen wybodaeth am y cwrs hwn

Gwneud Addasiadau Rhesymol ar Gyfer Pobl Anabl mewn Cyflogaeth: gwybod pryd mae angen i chi newid y ffordd rydych yn gwneud pethau, pryd i wneud newidiadau er mwyn goresgyn rhwystrau a grëir gan nodweddion ffisegol eich sefydliad a phryd i ddarparu cyfarpar ychwanegol neu gymorth.

mwy am y cwrs hwn

Deilliannau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr:

 • Yn deall yn well y ddyletswydd gyfreithiol ar gyflogwyr i wneud addasiadau rhesymol i weithwyr anabl
 • Wedi dod i ddeall rhywfaint o’r egwyddorion sy’n sail i’r ddyletswydd i wneud addasiadau rhesymol
 • Wedi gwella’u dealltwriaeth o’r anfanteision a rhwystrau mae staff anabl (o bob un o’r pum gr?p nam) a pha ddatrysiadau all helpu i’w goresgyn
 • Wedi adnabod pwy sydd â hawl i addasiadau rhesymol, pryd mae eu hangen, a phwy sy’n gyfrifol am hyn
 • Wedi deall pa gamau i’w cymryd os nad yw cyflogwr yn ymwybodol bod y person yn anabl a/neu os nad yw’r person anabl wedi hysbysebu’r cyflogwr am eu nam a’i natur.
 • Wedi gwella’u dealltwriaeth o’r ystod o addasiadau y gellir eu gwneud
 • Wedi ystyried goblygiadau methu â gwneud addasiadau rhesymol yn y gwaith
 • Wedi datblygu cynllun gweithredu sy’n rhoi dysg ar waith

Islwythwch daflen wybodaeth am y cwrs hwn

Cydraddoldeb Anabledd mewn Addysg: Sicrhewch fod athrawon, tiwtoriaid a hyfforddwyr yn hyderus yn y ffordd maen nhw’n ymwneud â dysgwyr anabl.

mwy am y cwrs hwn

Deilliannau dysgu

Bydd y cwrs yn galluogi cyfranogwyr i:

 • Ddeall y Model Cymdeithasol o Anabledd
 • Adnabod y chwe phrif gr?p nam
 • Ystyried moesau anabledd (iaith ac ymddygiad priodol)
 • Deall pryd mae gwahaniaethu’n codi o anabledd
 • Adnabod rhwystrau mynediad ac agweddol i ddysgu
 • Deall yr hyn a olygir wrth ‘addasiadau rhesymol’
 • Defnyddio deunyddiau dysgu hygyrch
 • Ystyried mathau o gefnogaeth
 • Creu cynlluniau gweithredu

Islwythwch daflen wybodaeth am y cwrs hwn

Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl: Cyflwyniad i sylwi ar arwyddion a symptomau problemau iechyd meddwl cyffredin a sut i hyrwyddo iechyd meddwl a lles.

mwy am y cwrs hwn

Deilliannau dysgu

Bydd y cwrs yn rhoi i gyfranogwyr ddealltwriaeth sylfaenol o:

 • Drallod meddwl/emosiynol ac iechyd meddwl
 • Natur a helaethder stigma a gwahaniaethu
 • Arwyddion a symptomau iselder, gorbryder, hunan-niweidio a chyflyrau seicotig
 • Ffactorau risg a chyfraddau hunan-laddiad
 • Llwybrau at wella

Islwythwch daflen wybodaeth am y cwrs hwn

Lleihau Straen a Chynyddu Gwydnwch Emosiynol: yn rhoi cyflwyniad i arferion ymwybyddiaeth ofalgar a all wella’ch gallu i ymdopi gyda sefyllfaoedd sy’n achosi straen yn y tymor byr a’r tymor hir.

mwy am y cwrs hwn

Deilliannau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • Deall hanfodion ymwybyddiaeth ofalgar
 • Profi amrywiaeth o arferion ymwybyddiaeth ofalgar
 • Deall cylch adwaith straen a’i effeithiau niweidiol posibl
 • Adnabod patrymau adwaith straen cyffredin
 • Datblygu sgiliau ymarferol er mwyn ymdopi’n well gyda sefyllfaoedd sy’n achosi straen

Islwythwch daflen wybodaeth am y cwrs hwn

Rheoli Straen yn y Gweithle: Cynlluniwyd y cwrs hwn ar gyfer rheolwyr a goruchwylwyr er mwyn iddynt ddeall sut gall straen effeithio ar iechyd y corff a’r meddwl a beth all sbarduno straen, adnabod arwyddion a symptomau a sut i reoli staff sy’n profi straen yn well.

mwy am y cwrs hwn

Deilliannau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn bydd cyfranogwyr wedi gwella eu dealltwriaeth o:

 • Beth yw straen a sut mae’n effeithio ar iechyd y corff a’r meddwl
 • Beth all sbarduno straen yn y gwaith a’r tu allan i’r gwaith
 • Arwyddion a symptomau straen sy’n gysylltiedig â gwaith
 • Sut i reoli eu straen eu hunain yn well
 • Sut i reoli unigolion a thimau sy’n profi straen yn well

Islwythwch daflen wybodaeth am y cwrs hwn

Gellir darparu’r cyrsiau hyn ar gyfer grwpiau o hyd at 16 o bobl ar gost o £430 am hanner diwrnod neu £650 am ddiwrnod cyfan, heb gynnwys costau teithio.

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl: Cwrs wedi ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru a’i achredu gan Agored, sy’n gwella llythrennedd Iechyd meddwl; byddwch yn gallu adnabod arwyddion a symptomau problemau Iechyd meddwl ac yn gallu ymateb i argyfyngau Iechyd meddwl, cefnogi a chyfeirio. Cwrs deuddydd yw hwn, ar gyfer hyd at 14 person ac mae’n costio £1,200 heb gynnwys costau teithio.

mwy am y cwrs hwn

Nod Cymorth Cyntaf Iechyd meddwl yw helpu cyfranogwyr i:

 • Diogelu bywyd
 • Darparu cymorth i atal y broblem neu argyfwng iechyd meddwl rhag gwaethygu i gyflwr mwy difrifol
 • Hyrwyddo adfer iechyd meddwl da
 • Rhoi cysur i berson sy’n profi trallod
 • Hyrwyddo dealltwriaeth o faterion iechyd meddwl

Islwythwch daflen wybodaeth am y cwrs hwn

 


Ein Hyfforddwyr

Bethan Roberts

Mae Bethan Roberts yn hyfforddwr cysylltiol ac yn ymgynghorydd ar gyfer Diverse Cymru. Bu’n gweithio am fwy na 15 mlynedd mewn comisiynau cydraddoldeb statudol ac yn delio gydag achosion o wahaniaethu ar sail anabledd, rhyw a hil mewn cyflogaeth a darpariaeth gwasanaethau ac mae hi’n Aelod o Dribiwnlys Cyflogaeth. Mae Bethan wedi datblygu a chyflwyno rhaglen hyfforddi i Bartneriaethau Cydwasanaethau GIG Cymru ar Ymwybyddiaeth o Straen yn y Gwaith a Rheoli Straen yn y Gweithle.

Mae Bethan yn Hyfforddwr Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (CCIM) achrededig ers 2008 ac yn Athrawes Gysylltiol yng Nghanolfan Ymwybyddiaeth Ofalgar Ymchwil ac Ymarfer (CMRP) ers 2010. Mae wedi cyflwyno mwy na 100 o gyrsiau CCIM i amrywiaeth o sefydliadau ac mae hefyd yn diwtor iechyd meddwl ar gyrsiau TAR ac MA Gwaith Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd.

Ymhlith ei chymwysterau mae gradd Economeg, MSc mewn Economeg Iechyd, MA mewn Astudiaethau Merched, ac MSc mewn Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.

Dyma’r cyrsiau mae Bethan yn eu cyflwyno:
Deall y Ddeddf Cydraddoldeb (pdf)
Cydraddoldeb Anabledd mewn Addysg (pdf)
Gwneud Addasiadau Rhesymol ar Gyfer Pobl Anabl mewn Cyflogaeth (pdf)
Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl (pdf)

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (pdf)
Rheoli Straen yn y Gweithle (pdf)
Lleihau Straen a Chynyddu Gwydnwch Emosiynol (pdf)

Colin Heyman

Mae Colin Heyman yn hyfforddwr cysylltiol ac yn ymgynghorydd ar gyfer Diverse Cymru. Mae’n gweithio fel hyfforddwr, ymgynghorydd ac anogwr ym maes cydraddoldeb ac amrywiaeth ac mae ganddo brofiad helaeth o ddatblygu arweinwyr trwy anogaeth a rhedeg rhaglenni arweinyddiaeth dros ugain mlynedd a mwy. Mae ganddo brofiad o weithio gydag amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys nifer yn y trydydd sector, sefydliadau sector cyhoeddus mawr, cwmnïau bychain a sawl cymdeithas dai.

Ymhlith ei gymwysterau mae MSc mewn Newid, Tystysgrifau mewn Gwaith Gr?p, a Rheoli Adnoddau Dynol, a Diploma mewn Arweinyddiaeth, Mentora ac Annog.

Dyma’r cyrsiau a rhaglenni mae Colin yn eu cyflwyno:
Ymwybyddiaeth o Gydraddoldeb ac Amrywiaeth (pdf)
Arweinyddiaeth mewn Amrywiaeth (pdf)
Cael Pobl i Siarad (pdf)
Rhaglen Eiriolwyr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (pdf)
Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb (pdf)

Samira Salter

Samira Salter yw Uwch Weithiwr Cefnogi prosiectau Iechyd Meddwl Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (BME) Diverse Cymru. Mae ganddi dros 30 mlynedd o brofiad o ymgysylltu â chymunedau diwylliannol amrywiol, codi ymwybyddiaeth o’r rhwystrau mae pobl BME yn eu hwynebu wrth gyrchu cefnogaeth a gwasanaethau gan sectorau sector cyhoeddus a thrydydd sector.

Mae’n cynnig arweiniad ymarferol a chyngor i sefydliadau megis Heddlu De Cymru a Chwaraeon Cymru wrth ymgysylltu â chymunedau BME ac mae wedi bod yn gweithio gyda Gymnasteg Cymru i roi cyfle i ferched BME ddechrau gyda’r gamp.

Mae Samira yn siarad Saesneg ac Arabeg yn rhugl ac roedd yn rownd olaf Gwobr Llwyddiant Menywod Asiaidd Cymru (WAWAA) ar gyfer Hunan-Ddatblygiad. Mae ganddi BA (anrh) mewn Addysg Ieuenctid a Chymunedol ac mae wedi gweithio’n helaeth ym meysydd iechyd meddwl ac iechyd a gofal cymdeithasol.

Un cwrs mae Samira’n ei gyflwyno, sef:
Ymwybyddiaeth o Amrywiaeth Ddiwylliannol (pdf)

Transgender Awareness Training

Transgender Awareness Training

Gallwn gynllunio pecynnau ymgynghori a chyrsiau hyfforddi (gan gynnwys darlithoedd a seminarau) ar gyfer eich sefydliad gyda dim ond tâl bach yn ychwanegol i dalu am y gwaith ymchwil a datblygu cynnwys a deunyddiau newydd.

I gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu cwrs neu i drafod pecyn ymgynghoriad cysylltwch â ni:

consultancy@diversecymru.org.uk
029 2036 8888