News

Pan-Wales Advocacy making a Difference

Diverse Cymru are delighted to announce excellent Advocacy statistics for the last year, with a 60% increase in people supported, and having helped people to claim over £150,000 in awards owed. This project, funded by the Vale of Glamorgan Council, and WCVA through the Voluntary Sector Recovery Fund, has has made a real difference to people’s lives during  a really difficult year. 

Diverse Cymru provides pan-Wales advocacy support, free of charge, to support people to secure their rights and obtain the services they need. The team can offer help with:

  • Accessing information
  • Identifying options
  • Obtaining community care
  • Appealing decisions
  • Supporting you in acquiring an accessible home
  • Making complaints about services
  • Referring you to other organisations

Working under the Social Care and Wellbeing (Wales) Act 2014, Diverse Cymru delivers award-winning services within the Advocacy Charter, maintaining its principles of: Clarity of Purpose, Independence, Confidentiality, Putting People First, Empowering People, Equality and Diversity, Accessibility, Accountability, Supporting Advocates and Safeguarding People.

Download a copy of the Advocacy Charter
You can also download The Advocacy Charter Easy Read

We have excellent feedback on our support:

Without the help of Diverse Cymru I would have thrown the towel in a long time before the completion of all the forms. The service and advice given was excellent from start to finish, nothing was too much trouble for Dawn when I asked questions, her knowledge of how the systems work is first class and I cannot thank her enough

If you are interested in accessing our services:

Phone: 07376 69 58 58 / 029 2036 8888
Email: advocacy@diverse.cymru

We’re Recruiting – Chief Executive Officer

Diverse Cymru are looking for a new Chief Executive Officer (CEO) who will be able to lead the organisation effectively and grow the charity.  To do this we need an exceptional candidate who is committed to furthering equality in Wales, has a passion for leadership and understands how to get the best out of others.  Having the right experience to take on this role is important, but so is your commitment, drive and inclusive personal leadership.

At Diverse Cymru we believe that leadership comes in different forms and effective leaders don’t all look the same.  Whilst we have set out below the criteria that we will use in selecting candidates, we recognise that there are a wide range of ways in which you may meet them beyond traditional work experience.  If you believe you have what it takes to thrive in this role, we want to hear from you.

What can we offer you?

As Chief Executive Officer (CEO) you will have a platform to provide outstanding leadership to the organisation and beyond, with an opportunity to put your networking and communication skills to good use as having both an inward and outward focus.

Part of your role will be to act as an ambassador for Diverse Cymru, promoting and representing it at local, regional, and national level, also managing senior stakeholder relationships in local and national government, the wider public sector, and with other equalities bodies and businesses.

Salary:                         £40,000 per annum;

Working Hours:           37.5 hours per week (flexitime policy operates)

Leave:                         28 days annual leave plus public holidays.

What we ask of you:

As the CEO you will be a passionate, visible leader for the organisation, inspiring the team, and setting direction.  You will be accountable for the overall leadership and development of Diverse Cymru, driving forward a clear vision for growing the organisation as a leading equalities charity in Wales.

You will be committed to driving growth and expanding the reach and impact of the charity, building Diverse Cymru’s reputation as an expert, trusted organisation and Wales’s leading equalities charity.

You will bring a strong track record in relation to senior and financial management, developing and delivering strategies for growth, building relationships / partnerships, with a strong commitment to and understanding of the equalities agenda in Wales.

You will work with the Board and leadership team to drive the delivery of an ambitious strategy for impact and growth, and manage the long-term sustainability of Diverse Cymru through good governance, sound financial management, the development of a positive, inclusive culture and delivery of high-quality services, ensuring the Board are able to carry out their duties effectively and have the information to make informed decisions.

Who we are:

Diverse Cymru is a Welsh charity based in Cardiff, founded in 2011 through a merger between Cardiff and Vale Coalition of Disabled People and Awetu in recognition of the difficulties and discrimination faced by people experiencing inequality in Wales.

We are committed to supporting people faced with inequality and discrimination because of age, disability, gender reassignment, marriage and civil partnership, pregnancy and maternity, race, religion or belief, sex and sexual orientation, and we look to empower people and effect change through a range of measures / activities.

Our vision is to help create a nation without prejudice or discrimination, where every person is equal and diversity is celebrated, and our mission is to eliminate discrimination and inequality.

To find out more about us and our work visit our website www.diversecymru.org.uk

How to apply

If you would like to apply for this position, please provide a detailed CV along with your covering letter to support your application to info@connectivebusiness.co.uk.

You can find more information here:

CEO Person Specification

CEO Job Description

Closing Date for applicants is 4.30 p.m. Wednesday 23rd June 2021.

If you would like additional information to assess your suitability for the position before you apply, please email your questions to Trustee Benjamin Coates at benjamincoates1@gmail.com.

Interviews will be undertaken on Tuesday 13th July 2021.


Mae Diverse Cymru’n chwilio am Brif Swyddog Gweithredol newydd a fydd yn gallu arwain y mudiad yn effeithiol a hybu twf yr elusen. I wneud hyn, mae angen ymgeisydd arbennig arnom a fydd yn ymroddi i hybu cydraddoldeb yng Nghymru, sy’n angerddol dros arweinyddiaeth ac sy’n deall sut i gael y gorau allan o bobl. Mae’r profiad iawn i ymgymryd â’r rôl hon yn bwysig, ond felly hefyd eich ymroddiad, eich ysgogiad a’ch arweinyddiaeth bersonol gynhwysol.

Yn Diverse Cymru, credwn fod arweinyddiaeth i’w gael ar wahanol ffurfiau, ac nad yw arweinwyr effeithiol oll yn edrych yr un fath. Er ein bod wedi cyflwyno isod y meini prawf y byddwn yn eu defnyddio wrth ddewis ymgeiswyr, rydym yn cydnabod bod amrywiaeth eang o ffyrdd y gallech eu bodloni y tu hwnt i brofiad gwaith traddodiadol. Os rydych chi’n credu bod gennych chi’r hyn sydd ei angen i ffynnu yn y rôl hon, fe hoffem glywed gennych chi.

Beth allwn ni ei gynnig i chi?

Fel Prif Swyddog Gweithredol, bydd gennych lwyfan i ddarparu arweinyddiaeth ragorol i’r mudiad a thu hwnt, a bydd cyfle ichi roi eich sgiliau rhwydweithio a chyfathrebu ar waith, gan ganolbwyntio eich ymdrechion yn fewnol ac yn allanol.

Un agwedd ar eich rôl fydd bod yn llysgennad i Diverse Cymru, yn ei hyrwyddo a’i gynrychioli ar lefel lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, a hefyd rheoli cysylltiadau ag uwch randdeiliaid mewn llywodraeth leol a chenedlaethol, y sector cyhoeddus ehangach, a chyda chyrff a busnesau cydraddoldeb eraill.

Cyflog:                         £40,000 y flwyddyn;

Oriau Gwaith:              37.5 awr yr wythnos (polisi amser fflecsi yn weithredol)

Gwyliau:                      28 diwrnod o wyliau blynyddol a gwyliau cyhoeddus.

Yr hyn a ofynnwn gennych chi:

Fel Prif Swyddog Gweithredol, mi fyddwch chi’n arweinydd angerddol, gweladwy i’r mudiad, yn ysbrydoli’r tîm ac yn pennu cyfeiriad y mudiad.

Chi fydd yn atebol am arweinyddiaeth a datblygiad Diverse Cymru, yn gyrru gweledigaeth glir yn ei blaen ar gyfer tyfu’r mudiad fel elusen gydraddoldeb flaenllaw yng Nghymru

Byddwch yn ymrwymedig i sbarduno twf ac ymestyn cyrhaeddiad ac effaith yr elusen, gan ddatblygu enw da Diverse Cymru fel arbenigwr, mudiad i ymddiried ynddo ac fel elusen gydraddoldeb flaenaf Cymru

Bydd gennych hanes da o ran uwch reoli a rheoli ariannol, datblygu a chyflawni strategaethau ar gyfer twf, meithrin perthynas / partneriaethau, a bydd gennych ymrwymiad a dealltwriaeth gadarn o’r agenda cydraddoldeb yng Nghymru.

Byddwch yn gweithio gyda’r Bwrdd a’r tîm arweinyddiaeth i sbarduno darpariaeth strategaeth uchelgeisiol ar gyfer twf a chael effaith, ac yn rheoli cynaliadwyedd hirdymor Diverse Cymru drwy lywodraethu da, rheolaeth ariannol gadarn, datblygu diwylliant cadarnhaol a chynhwysol a darparu gwasanaethau o ansawdd dda, gan sicrhau bod y Bwrdd yn gallu cynnal eu dyletswyddau’n effeithiol a meddu ar yr wybodaeth y mae ei angen arnynt i wneud penderfyniadau gwybodus.

Pwy ydym ni:

Elusen ar gyfer Cymru, wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, yw Diverse Cymru, ac fe’i sefydlwyd yn 2011 pan unodd y Cardiff and Vale Coalition of Disabled People ac Awetu mewn cydnabyddiaeth i’r anawsterau a’r gwahaniaethu a wynebir gan bobl sy’n profi anghydraddoldeb yng Nghymru.

Rydym yn ymrwymedig i gefnogi pobl sy’n wynebu anghydraddoldeb a gwahaniaethu oherwydd oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw, a chyfeiriadedd rhywiol, a’n nod yw grymuso pobl a gwireddu newid drwy amrywiaeth o fesurau / gweithgareddau.

Ein gweledigaeth yw helpu i greu cenedl heb ragfarn na gwahaniaethu, lle mae pob unigolyn yn gydradd a lle chaiff amrywiaeth ei ddathlu, a’n cenhadaeth yw diddymu gwahaniaethu ac anghydraddoldeb.

I ddysgu mwy amdanom a’n gwaith, ewch i fwrw golwg ar ein gwefan www.diversecymru.org.uk

Mynd ati i wneud cais

Os hoffech wneud cais am y swydd hon, anfonwch CV manwl ynghyd â llythyr ategol i gefnogi eich cais at info@connectivebusiness.co.uk.

CEO Job Description_Cymraeg

CEO Person Specification Cymraeg

Y Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau yw 4.30yh, dydd Mercher 23ain Mehefin 2021.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth i asesu eich addasrwydd am y swydd cyn ichi wneud cais, anfonwch eich cwestiynau at yr Ymddiriedolwr Benjamin Coates benjamincoates1@gmail.com.

Cynhelir cyfweliadau ddydd Mawrth 13eg Gorffennaf 2021.

Awareness resources | Dementia Action Week 2021

This week is Dementia Action Week 2021, a week led by the Alzheimer’s Society, in which we bring the public together to take action to improve the lives of people affected by dementia. 

The theme for Dementia Action Week 2021 is curing the care system, by urging the government to reform care now. 

 Diverse Cymru have created some awareness leaflets, to help communities understand some early signs of dementia, in English, Cymraeg, Hindi, and Bengali:

Some early signs of dementia and dementia prevention (English)

Some early signs of dementia and dementia prevention (Cymraeg)

Some early signs of dementia and dementia prevention (Hindi)

Some early signs of dementia and dementia prevention (Bengali)

There are further links for dementia awareness support here.    

Services for Everyone (blog) | Mental Health Awareness Week

Samira runs the Black, Asian and Minority Ethnic Mental Health Recovery project with Diverse Cymru.  

We work tirelessly to give people a voice to be heard where it matters. Through our project, we advocate on their behalf so they can access mental health services, while making sure that services are culturally appropriate by delivering BAME mental health raising awareness training and cultural awareness training to healthcare practitioners.

For the past six months, we have also been running the All Wales BAME Mental Health Online/ telephone support project with activities such as Bollywood mindfulness, cuppa & chat, culture club, and film and book club, with participants from across Wales joining in. The activities have given people something to look forward to and has tackled feelings of isolation. We also have multilingual volunteers who make sure everyone can participate in the group sessions.

The pandemic has made clear to me a number of inequalities for BAME communities, which we have encountered first-hand through our work;

  • A severe lack of talking therapies i.e. counselling for BAME people whose first language is not English,
  • Culturally inappropriate services.

Talking therapies

Talking therapies such as counselling are a great resource for many people who can access it. However, for many BAME people it is not inclusive or appropriate, as many of the people who use our services do not have the first language of English, therefore they are unable to take part unless they have an interpreter or access to a counsellor who meets their language needs.

Many of the people who use our services have been offered group therapy sessions but are unable to attend due to their limited English, or due to not speaking English at all.

It is clear that there is a real shortage of BAME counsellors, and talking therapists with language skills; this needs to be addressed in order for mental health services to be mental health services for everyone, and so they are inclusive of communities with additional language requirements.

“My support worker is always there for me to talk through my problems and she listens, I am so grateful for her support and don’t know who I would turn to if I didn’t have her”.

Inappropriate services

During the pandemic, mental health services have been via telephone support or online. That is a by-product of the pandemic, of course, which has affected all of us. However it has not affected all of us equally – for the BAME individuals who use our services, they report feeling isolated, scared, depressed, and anxious, and that their mental health has severely deteriorated. They miss not being able to join in with the classes or group activities that they used to do.

It is also clear that there must be a better access route for BAME people when accessing GP’s and other healthcare providers, as they feel discriminated against and dismissed when accessing front-line services, or not listened to.

A distressed individual told me their reality of accessing their GP during the pandemic, how GP receptionists can be rude and that they have been shouted at when trying to make a GP appointment. This then leads to a reluctance to go to their GP, as they have to go through the receptionist first to get an appointment where they have been belittled, shouted at or spoken to rudely, they then do not feel comfortable or confident to go back to arrange another appointment. Medical issues can be missed, people who need support feel like they can’t get it.

Staff need training to address this issue as people who access our services are suffering in silence. It is so important to actively listen to what a person is saying, not what you think they are saying. It takes a lot of courage and strength to take the first step to seek help for mental health and if your first language is not English it is even harder to understand what is being communicated to you, on top of managing the stigma that mental ill health can carry within BAME communities.

We have got to tackle these mental health inequalities in Wales, we are a nation for everyone, and our services must reflect that also. 

“I am so grateful that I have found the right support”.

To find out more about Samira’s work, or to refer to the project, click here

You can get in touch with us at info@diverse.cymru

Mental Health Awareness Week | HYPE Cymru

This week is Mental Health Awareness Week, and the theme is nature. Diverse Cymru, with support from the Welsh Government through the Section 64 third sector mental health grant, runs a project called HYPE Cymru, which supports young people in Wales to improve their mental health with outdoor activities. Zahrah Bashir, who runs this project, tells us how it’s going. 

A key success of HYPE Cymru has been introducing Green Prescription to young BAME people and their families where some have never ventured out of the area they live and have now been introduced to other parts of Wales.

Our green prescription involves taking young people out on walks in groups, from the Shed, schools, youth clubs and community centres in our four areas. The young people have trips just for their age groups. We also acknowledge the importance of family walks and ran several walks for families. Our green prescription activities have taken us on walks to Caerphilly Castle, the Devils’ Bridge, Caldey Island and various other green spaces in Wales. This is our 5th year running green prescription activities. During our last project we had great feedback from young people and parents as we have again on this project.

The green prescription activity helps enable young people with the knowledge of places to walk close to home and further afield. We give them the tools and confidence to walk the Taff trail, the Welsh coastal path and even conquer Mount Snowdon. It has helped some people change their environment whilst encouraging others who find it difficult to get out to join in and get involved.

On every green prescription activity the young people are given a HYPE Cymru bag, filled with mental health information from local organisations (as well as from our own project),  and the means to write down any thoughts on the day if they wish, how they are feeling and what they got out of the green prescription activity. They don’t have to share this with anyone – some do, some do not, some send a message later on. During these activities young people don’t need to talk about their mental health if they don’t want to. However, every time we are out, we are always told by young people how our work has had a positive impact on their physical and mental health.

Due to financial constraints young people are not able to access some activities normally. HYPE Cymru makes sure young people can experience things without any financial constraints. Some of the activities we have helped young people enjoy include:

Taking young people to the theatre to help break barriers facing young people getting involved in the arts,

Enjoying different activities including water activities, such as rafting and surfing down Cardiff Bay,

High rope activities across Cardiff,

Taking a group of young people race-car driving,

Trying out dry slope skiing activities. 

Young people who are involved with our project have requested particular walks and visits, making Green Prescription a group project with involvement from everyone from the Youth Worker, to the young people, and parents.

Young people have said really positive things about the project:

Pen y fan was an accomplishment it made me feel good knowing I got to the top, I can understand how walking makes you feel better just getting out and about and not listening to music, watching television or playing Xbox. It was different and stimulating it made me think a lot more. I realised I am stressed and anxious about my exams. I need to take time out and look after myself.

It was great to be away from the norm of my house and area it made me feel better even though I felt very tired I enjoyed it.

The green prescription activity really helped me I have been coping with my depression but not realising its actually a lot worse, when I was walking with the group and talking to the youth worker I realised how low I have been.

To find out more about the project, you can get in touch at info@diverse.cymru

Election Hustings | Political party engagement | VIDEO

Diverse Cymru have hosted two Election Hustings with candidates from five major political parties, to get their views on equality and to hear from candidates on how they will work to achieve a Fair and Equal Wales for all. There was also a number of questions. 

In the first video we have:
– Elin Walker Jones, Plaid Cymru candidate for Clwyd West, and third on the North Wales regional list,
– Leena Farhat, Welsh Lib Dem candidate for Clwyd South,
– Megan Lloyd, Welsh Green Party first candidate on South Wales West Regional List,
– Ruba Sivagnanam, candidate for South Wales Central. 

You can find that here: 

In the second video we have:
– Mia Rees, Welsh Conservatives candidate for Cynon Valley and South Wales Central Regional List.

You can find that here:

Each video is British Sign Language (BSL) – friendly, with a BSL interpreter throughout.

We are encouraging people to contact their candidates, and ask them to pledge to our manifesto. 

You can find our candidate pledge here – https://www.diversecymru.org.uk/the-candidate-pledge-a-fair-and-equal-wales/ 

Hustings postponed

Due to the passing of Prince Philip, candidates for the 2021 Senedd elections are suspending political campaigning. As such, hosting a live hustings event today has been deemed inappropriate. Diverse Cymru will be posting updated information regarding the Hustings as soon as possible. 

We appreciate your patience in this time. 

If you have any questions to ask about this cancellation, please email research@diverse.cymru. 

Hustings – A Fair and Equal Wales

Diverse Cymru will be holding a Hustings on the 12th April, from 4:30 till 6:30 PM, with representation from 5 major political parties. This will be an online event. Register to the event with the link below, and you will receive joining information to the email you provide.

Join us to hear from political parties and candidates on what they will do to make fairness and Equality for All a reality in Wales. 

You will also be able to ask the panel your questions on fairness and equality for all in Wales and what they will do.

This event is hosted by Diverse Cymru and links to Diverse Cymru’s manifesto for a fair and equal Wales.

In attendance:

Wales Green Party: Megan Lloyd, First Candidate, South Wales West.
Welsh Liberal Democrats: Leena Farhat, Candidate Clwyd South.
Welsh Conservatives: Mia Rees, Constituency candidate for Cynon Valley and a regional candidate for South Wales Central.
Plaid Cymru: Elin Walker Jones, Candidate for Clwyd West and third on North Wales Regional List.
Welsh Labour: Ruba Sivagnanam, Candidate South Wales Central. 

This event will also be broadcast on Facebook Live, on Diverse Cymru’s page. BSL Interpretation will be provided.

Register for this event here – https://www.eventbrite.co.uk/e/a-fair-and-equal-wales-diverse-cymru-senedd-elections-hustings-event-tickets-148214552717

1 2 3 16