Latest News

Rapid Review – Community Cohesion Programme

Scroll for English. 

Rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn digwyddiad ymgysylltu fel rhan o’n hadolygiad o Raglen Cydlyniant Cymunedol Llywodraeth Cymru.

Digwyddiadau ar gyfer pobl amrywiol yng Nghymru yw’r rhain. Maen nhw’n ymwneud â’ch profiad chi o gydlyniant cymunedol yng Nghymru. Rydym hefyd yn croesawu grwpiau cymunedol a mudiadau trydydd sector sy’n cynrychioli pobl amrywiol yng Nghymru.

Pwy ydym ni?

Elusen cydraddoldeb yng Nghymru yw Diverse Cymru. Rydym yn edrych ar ac yn cynrychioli barn a phrofiadau pobl amrywiol yng Nghymru o’r holl grwpiau cydraddoldeb (nodweddion gwarchodedig, gofalwyr, a phobl o grwpiau economaidd-gymdeithasol is.) Rydym hefyd yn canolbwyntio ar brofiadau a materion rhyngblethol (pobl a chanddynt fwy nag un nodwedd cydraddoldeb). Mae gennym brofiad helaeth o waith ymgysylltu, ymchwil a pholisi yng Nghymru.

Yngl?n â’r ymchwil

Mae Llywodraeth Cymru wedi cysylltu â ni i ofyn inni gynnal adolygiad cyflym o Raglen Cydlyniant Cymunedol Llywodraeth Cymru. Rhan allweddol o’r ymchwil hwn yw casglu profiadau bywyd pobl o gydlyniant cymunedol yng Nghymru. Rydym am edrych ar beth y gellir ei wella ar sail profiadau pobl. Byddwn yn casglu’r profiadau hyn trwy gynnal digwyddiadau ymgysylltu ar-lein gyda phobl amrywiol ledled Cymru.

Nod cydlyniant cymunedol yw creu cymunedau ble mae:

 • grwpiau gwahanol o bobl yn cyd-dynnu’n dda ac yn deall ei gilydd
 • grwpiau gwahanol o bobl yn teimlo’n ddiogel
 • pawb yn teimlo eu bod yn perthyn
 • bod gan bawb deimlad o barch a gwerthoedd a rennir
 • bod gan bawb gyfleoedd i gymryd rhan ac arwain ar fentrau cymunedol
 • bod gan bawb ymdeimlad o fod yn gysylltiedig ag eraill yn eu cymunedau
 • pawb yn teimlo fod cefnogaeth iddyn nhw

A yw’r cyfle hwn i ymgysylltu yn addas i mi?

Rydym yn awyddus i glywed gan:

 • Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig
 • Pobl sy’n amrywiol o ran ethnigrwydd a diwylliant
 • Pobl croenliw
  • Pobl sy’n profi hiliaeth
  • Sipsiwn, Roma a Theithwyr
 • Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid
 • Pobl anabl. Mae hyn yn cynnwys:
  • Pobl â nam symudedd. Er enghraifft, defnyddwyr cadair olwynion neu bobl â chyflyrau iechyd sy’n effeithio ar gerdded.
  • Pobl â nam ar y synhwyrau. Er enghraifft, Pobl Ddall, Byddar neu â nam ar y clyw.
  • Pobl â namau / anableddau dysgu. Er enghraifft, pobl awtistig a niwroamrywiol neu bobl â dyslecsia, dyspracsia neu Syndrom Downs.
  • Pobl â nam gwybyddol. Er enghraifft, pobl â dementia neu hydroseffalws.
  • Pobl a chanddynt waeledd iechyd meddwl, neu sy’n profi trallod emosiynol. Er enghraifft, pobl sy’n profi pryder, pobl sydd ag iselder, neu bobl sydd â sgitsoffrenia.
  • Pobl â chyflyrau iechyd hirdymor. Er enghraifft, HIV, diabetes neu MS.
 • Pobl Lesbaidd, Hoyw, a Deurywiol
 • Pobl anrhywiol
 • Pobl h?n dros 50 mlwydd oed
 • Pobl ifanc dan 25
 • Pobl gyda gwahanol grefyddau a chredoau a phobl heb grefydd neu gred
 • Gofalwyr (pobl sy’n rhoi gofal di-dâl neu’n cefnogi ffrind neu aelod o’r teulu)
 • Merched a dynion
 • Pobl rhyngrywiol
 • Pobl draws a phobl anneuaidd
 • A phobl o wahanol grwpiau neu ddosbarthiadau economaidd gymdeithasol

Bydd y digwyddiad ymgysylltu’n cael ei gynnal fel trafodaeth strwythuredig. Mae hyn yn golygu y bydd Diverse Cymru yn gofyn cwestiynau ac yn gwahodd cyfranogwyr i rannu eu profiadau ac i ateb y cwestiynau. 

Bydd y cwestiynau’n trafod:

 • eich dealltwriaeth o gydlyniant cymunedol yng Nghymru
 • faint rydych chi wedi ymwneud â gweithgareddau cydlyniant cymunedol yng Nghymru
 • eich profiadau chi a sut mae’r rhain yn ymwneud â chydlyniant cymunedol yng Nghymru
 • eich profiadau a’ch barn am yr hyn y mae angen ei newid i wneud yn si?r eich bod yn profi cymunedau cydlynus yng Nghymru.

Bydd pawb yn cael cyfle i siarad a chyfle i ateb bob cwestiwn.

Byddwn yn defnyddio eich profiadau i lunio atebion i’r problemau. Bydd y tîm ymchwil yn ysgrifennu’r atebion hyn mewn adroddiad a byddwn yn ei anfon i Lywodraeth Cymru. Bydd yr adroddiad hwn yn ddienw. Ni fydd yn cynnwys unrhyw enwau o gwbl. Bydd eich profiadau a’ch atebion yn cael eu hychwanegu at brofiadau rydym yn eu casglu gan ymarferwyr cydlyniant cymunedol a sefydliadau’r trydydd sector yng Nghymru. Bydd Llywodraeth Cymru’n edrych ar y profiadau a’r atebion hyn er mwyn gwella cydlyniant cymunedol a’r Rhaglen Cydlyniant Cymunedol yng Nghymru.

Digwyddiadau ymgysylltu ar-lein

Rydym yn cynnal digwyddiadau ymgysylltu ar-lein i drafod cydlyniant cymunedol ym mis Hydref a Thachwedd.

Bydd pob digwyddiad yn para 2 awr, yn cynnwys egwyl yn y canol.

Mae lle i uchafswm o 10 o bobl ar bob sesiwn sicrhau bod pawb yn cael cyfle i siarad.

Cynhelir y digwyddiadau ymgysylltu ar Zoom.

Bydd angen ichi fod â chysylltiad sefydlog â’r we, meicroffon ar eich cyfrifiadur, a gallu agor Zoom yn eich porwr gwe i gymryd rhan yn y digwyddiadau hyn.

Nid oes angen ichi lawrlwytho Zoom.

Gallwch gymryd rhan ar eich ffôn clyfar hefyd trwy agor Zoom neu gopïo’r ddolen ar gyfer cysylltu â’r cyfarfod i’r porwr gwe ar eich ffôn neu drwy lawrlwytho ap Zoom ar eich ffôn.

Byddwn yn anfon dolen atoch i ymuno â’r digwyddiad unwaith y byddwch wedi cofrestru.

Os nad oes gennych feicroffon neu gysylltiad sefydlog â’r we, gallwch ffonio i mewn i’r digwyddiadau ymgysylltu fel galwad ffôn gyffredin.

Cewch gymryd rhan drwy gyfrwng y Gymraeg, Saesneg, Iaith Arwyddion Prydain neu iaith gymunedol arall. Rhowch wybod inni am eich dewis iaith pan fyddwch chi’n cofrestru, os gwelwch yn dda.

Gadewch inni wybod os oes gennych anghenion hygyrchedd neu anghenion eraill wrth gofrestru, os gwelwch yn dda.

Gadewch inni wybod hefyd os ydych chi angen i ni ad-dalu eich costau teleffon neu ryngrwyd am gymryd rhan.

Gadewch inni wybod hefyd os rydych chi angen inni ad-dalu eich costau teleffon neu ryngrwyd am gymryd rhan.

Cofrestrwch ar gyfer un dyddiad ac amser yn unig, os gwelwch yn dda. Bydd pob digwyddiad yr un fath a’r lleill. Rydym yn cynnig nifer o ddyddiadau ac amseroedd i sicrhau bod pawb sydd eisiau cymryd rhan yn gallu gwneud.

Cynhelir y digwyddiadau ar y dyddiadau hyn:

 • Digwyddiad ymgysylltu yn Gymraeg.
  Dydd Mercher 8 Rhagfyr. 2 yh tan 4 yh.
  Cynhelir y digwyddiad ymgysylltu hwn yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gallwch gofrestru ar-lein ar gyfer y digwyddiad hwn yma:

https://www.eventbrite.co.uk/e/grwp-ffocws-unigolion-amrywiol-cydlyniant-cymunedol-yng-nghymru-tickets-199975541227

https://www.eventbrite.co.uk/e/diverse-individuals-focus-group-community-cohesion-in-wales-tickets-198269638827

Os na allwch fod yn bresennol ar unrhyw un o’r dyddiadau hyn, rhowch wybod inni. Os bydd sawl person yn methu bod yn bresennol ar y dyddiadau hyn, byddwn yn trefnu dyddiad ychwanegol ar gyfer digwyddiadau ymgysylltu ar-lein.

Gallwn ad-dalu costau gofal plant, gofal ysbaid, hygyrchedd neu gostau rhesymol eraill sy’n gysylltiedig yn uniongyrchol a’ch presenoldeb yn y digwyddiad ymgysylltu.

Rhowch wybod inni am eich treuliau ymlaen llaw fel y gallwn wneud trefniadau.

Mynd ati i gofrestru

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y digwyddiadau ymgysylltu hyn, gallwch gofrestru trwy:

 • clicio ar y dolenni uchod i gofrestru ar Eventbrite
 • ebostio research@diverse.cymru
 • ffonio 02920 368888 a gofyn am Gisele Almeida (ymchwilydd) neu Non Rhys (ymchwilydd dwyieithog)
 • Drwy’r post i: Tîm Ymgysylltu a Pholisi, Diverse Cymru, 307-315 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Caerdydd, CF5 1JD

Cofrestrwch ar gyfer un dyddiad ac amser yn unig, os gwelwch yn dda. Bydd pob digwyddiad yr un fath a’r lleill. Rydym yn cynnig nifer o ddyddiadau ac amseroedd i sicrhau bod pawb sydd eisiau cymryd rhan yn gallu gwneud.

Os ydych chi’n gallu cwblhau ffurflen archebu, mi fuasem yn gwerthfawrogi hynny.

Os na allwch gwblhau ffurflen archebu, nodwch eich enw, manylion cysylltu, a pha un o’r digwyddiadau rydych yn cofrestru ar ei gyfer pan fyddwch yn cysylltu â ni, os gwelwch yn dda.

Cofiwch gynnwys eich dewis iaith ac unrhyw anghenion hygyrchedd neu anghenion eraill hefyd wrth gofrestru, os gwelwch yn dda.

Gadewch inni wybod hefyd os rydych chi angen inni ad-dalu eich costau teleffon neu ryngrwyd am gymryd rhan.

Beth os na allaf fod yn bresennol neu os hoffwn rannu fy marn mewn ffordd wahanol?

Os na allwch ddod i unrhyw un o’r digwyddiadau neu os nad ydych am gymryd rhan mewn digwyddiad ymgysylltu ar-lein, gallwch lenwi ein holiadur neu gysylltu â ni.

Mae’r holiadur yn cwmpasu’r un pynciau â’r digwyddiadau ymgysylltu. Cewch roi’r holl wybodaeth a ddymunwch yn yr holiadur hwn. Gallwch rannu popeth y byddech wedi’i ddweud mewn digwyddiad ymgysylltu gyda ni yn yr holiadur.

Bydd yr holl ymatebion i’r holiadur yn cael eu trin yn gyfartal â chyfranogiad yn y digwyddiadau ymgysylltu. Bydd profiadau, safbwyntiau ac atebion o’r holiadur yn cael eu cynnwys mewn adroddiad ynghyd â’r wybodaeth o’r digwyddiadau ymgysylltu. Bydd yr argymhellion yn dod o’r digwyddiadau ymgysylltu a’r holiadur ill dau.

 • Gallwch lenwi’r holiadur ar-lein yma:

Cymraeg: https://www.smartsurvey.co.uk/s/EBFR3L/

Saesneg: https://www.smartsurvey.co.uk/s/WOTVNC/

Holiadur ar gyfer unigolion amrywiol – print bras

Holiadur ar gyfer unigolion amrywiol

Booking form – Ffurflen Archebu online events

Holiadur ar gyfer sefydliadau’r trydydd sector – Print bras

Holiadur ar gyfer sefydliadau’r trydydd sector

Neu anfon eich holiadur neu eich sylwadau i Diverse Cymru trwy:

 • E-bostio: Research@diverse.cymru
 • Ffonio: 029 2036 8888 i gael cymorth i lenwi’r holiadur neu i ddarparu eich barn a’ch profiadau. Gofynnwch am Gisele Almeida neu Non Rhys. Gallwn ddarllen y cwestiynau i chi, eu hegluro, a / neu ysgrifennu eich ymateb gyda chi.
 • Postio eich holiadur neu’ch barn a’ch profiadau i:

Diverse Cymru, 3ydd Llawr, T? Alexandra

307-315 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Caerdydd

CF5 1JD

Os na allwch chi gwblhau’r holiadur, mae croeso ichi anfon eich profiadau, eich barn ac awgrymiadau ar gyfer atebion i’r materion mewn ebost neu drwy’r post.

Cysylltwch â ni os hoffech gael yr wybodaeth hon neu’r holiadur mewn iaith arall.

Os hoffech gael copi papur o’r ddogfen trwy’r post neu drwy e-bost, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â ni os hoffech chi gael yr wybodaeth neu’r holiadur hwn mewn fformat gwahanol (er enghraifft Braille, ar liw papur neu gefndir gwahanol, neu fel ffeil sain.)


We are inviting you to take part in an engagement event as part of our rapid review of the Welsh Government’s Community Cohesion Programme.

These events are for diverse people in Wales. They are about how you experience community cohesion in Wales. We also welcome community groups and third sector organisations who represent diverse people in Wales.

Who are we

Diverse Cymru is a Welsh equality charity. We look at and represent the views and experiences of diverse people in Wales from all the equality groups (protected characteristics, carers, and people from lower socio-economic groups.) We also focus on intersectional experiences and issues (people who have more than one equality characteristic.) We have extensive experience in engagement, research and policy work in Wales.

About the research

We have been contracted by Welsh Government to deliver a rapid review of the Welsh Government’s Community Cohesion Programme. A key part of this research is collecting people’s lived experiences of community cohesion in Wales. We want to look at what can be improved based on people’s experiences. We will be gathering these experiences by carrying out online engagement events with diverse people all over Wales.

Community cohesion aims to create communities where:

 • different groups of people get along well and understand each other
 • different groups of people feel safe
 • everyone feels they belong
 • everyone has a sense of mutual respect and shared values
 • everyone has opportunities to get involved and lead on community initiatives
 • everyone has a sense of being well connected to others in their communities
 • everyone feels supported

Is this engagement for me?

We are keen to hear from:

 • Black, Asian and Minoritised Ethnic people
 • People who are ethnically and culturally diverse
 • People of colour
 • People who experience racism
 • Gypsies, Roma and Travellers
 • Asylum Seekers and Refugees
 • Disabled people. This includes:
  • People with mobility impairments. For example, wheelchair users or people with health conditions that affect walking.
  • People with sensory impairments. For example, Blind, Deaf, or hearing-impaired people.
  • People with learning impairments / disabilities. For example, autistic and neuro-diverse people or people with dyslexia, dyspraxia, or Downs Syndrome.
  • People with cognitive impairments. For example, people with dementia or hydrocephalus.
  • People with mental ill health, or people who experience emotional distress. For example, people who experience anxiety, people who have depression, or people with schizophrenia
  • People with long-term health conditions. For example, HIV, diabetes or MS.
 • Lesbian, Gay and Bi people
 • Asexual people
 • Older people over 50
 • Young people under 25
 • People with different religions and beliefs and no religion or belief
 • Carers (people who provide unpaid care or support to a friend or family member)
 • Women and men
 • Intersex people
 • Trans and non-binary people
 • And people from different socio-economic groups or classes

The engagement event will be a structured discussion. This means that Diverse Cymru will ask questions and invite participants to share their experiences and answer each question. 

The questions will cover:

 • your understanding of community cohesion in Wales
 • how involved you have been in community cohesion activities in Wales
 • your own experiences and how these relate to community cohesion in Wales
 • your experiences and views on what needs to be changed to make sure you experience cohesive communities in Wales.

Everyone will get a chance to speak and a chance to answer every question.

We will use your experiences to shape solutions. The research team will write these solutions in a report we will send to Welsh Government. This report will be anonymous. It will not include any names at all. Your experiences and solutions will be added to experiences we are gathering from community cohesion practitioners and third sector organisations in Wales. Welsh Government will look at these experiences and solutions to improve community cohesion and the Community Cohesion Programme in Wales.

Online engagement events

We are holding online engagement events about community cohesion in October and November.

Each event will be 2 hours long, including a break in the middle.

There is room for a maximum of 10 people per session to make sure everyone has time to speak.

Engagement events will be on Zoom.

You need to have a stable internet connection, a microphone on your computer, and be able to open Zoom in your internet browser to take part in these events.

You do not need to download Zoom.

You can also take part on a smartphone by opening Zoom or copying the meeting link into your browser on your phone or by downloading the Zoom app onto your phone.

We will send you a link to the event after you register.

If you do not have a microphone or stable internet connection you can phone into the engagement events as a phone call.

You can take part in English, Welsh, British Sign Language or in another community language. Please let us know your preferred language when you register.

Please let us know if you have access requirements or other requirements when you register

Please also let us know if you need us to reimburse your telephone or internet costs for participating.

Please only register for one of the dates and times. Each event is the same. We have several dates and times so that everyone who wants to take part in this project can take part.

The events will be held on these dates:

If you cannot make any of these dates please let us know. If several people cannot make these dates we will set an extra date for online engagement events.

We can reimburse childcare, replacement care, access or other reasonable expenses directly related to you attending the engagement event.

Please let us know your expenses in advance so we can make arrangements.

How to register

If you are interested in taking part in these engagement events you can register by:

 • clicking the links above to register on Eventbrite
 • emailing research@diverse.cymru
 • calling 02920 368888 and asking for Gisele Almeida (researcher) or Non Rhys (bilingual researcher)
 • post to Engagement, Research, and Policy team, Diverse Cymru, 307-315 Cowbridge Road East, Cardiff, CF5 1JD

Please only register for one of the dates and times. Each event is the same. We have several dates and times so that everyone who wants to take part can take part.

If you can complete a booking form we would appreciate this.

If you cannot complete a booking form please provide your name, contact details, and which event you are registering for when you contact us.

Please include your language choice and any access or other requirements when registering.

Please also let us know if you need us to reimburse your telephone or internet costs for participating.

What if I cannot attend or want to share my views in a different way?

If you are not able to attend any of the events or do not want to engage in a focus group online you can complete our questionnaire or contact us.

The questionnaire covers the same areas as the engagement events. You can give us all the information you want to in this questionnaire. You can let us know everything you would have said in an engagement event.

All questionnaire responses will be treated equally to engagement event participation. Experiences, views, and solutions from the questionnaire will go into a report with the engagement event information. Recommendations will come from both engagement events and the questionnaire.

 • You can fill in the online questionnaire here:

English: https://www.smartsurvey.co.uk/s/WOTVNC/

Welsh: https://www.smartsurvey.co.uk/s/EBFR3L/

Questionnaire for individuals

Questionnaire for third sector organisations final – large print

Questionnaire for third sector organisations

Rapid review – Questionnaire for community cohesion practitioners and partners

Questionnaire for individuals – large print

Ffurflen archebu – Booking form

Or send your questionnaire or comments to Diverse Cymru by:

 • Email: Research@diverse.cymru
 • Telephone: 029 2036 8888 for assistance to complete the questionnaire or to provide your views and experiences. Please ask for Gisele Almeida or Non Rhys. We can read the questions to you, explain them, and / or write your response with you.
 • Post your questionnaire or your views and experiences to:
  Diverse Cymru, 3rd Floor, Alexandra House
  307-315 Cowbridge Road East, Cardiff
  CF5 1JD

If you cannot complete the questionnaire you can send us your experiences, views, and suggested solutions by email or post.

Please contact us if you want this information or the questionnaire in a different language.

If you would like a printed copy of the document by post or by email please contact us.

Please contact us if you want this information or the questionnaire in a different format (for example Braille, on a different colour of paper or background, or an audio file.)