Latest News

Review of Polling Districts, Polling Places and Polling Stations

 

vote

 

your vote

Review of Polling Districts, Polling Places and Polling Stations

The Electoral Administration Act 2006 and 2013 places a duty on principal local authorities to conduct a review of Polling Districts, Polling Places and Polling Stations at five yearly intervals, and the next review must be undertaken during 2019.

As part of the consultation process, Rhys George for Electoral Registration Officer wrote to the Disability Network representing the Cardiff area, inviting them to submit any representations with regard to the review.

Mr George welcome public views on the current Polling District arrangements for Cardiff, and also any observations with regard to Polling Stations within the area.

He would like to complete the review process in time for any changes to be included in the new Register of Electors to be published on 1 December 2019, and would appreciate comments by 10 May 2019 at the latest.

 

Rhwydwaith Anabledd – Disability Network

Holiadur – Questionnaire

Polling Stations

Gorsafoedd Pleidleisio

 

Adolygiad o Ardaloedd Pleidleisio, Llefydd Pleidleisio a’r Gorsafoedd Pleidleisio

 

Mae Deddfau Gweinyddu Etholiadau 2006 ac 2013 yn rhoi dyletswydd ar y prif awdurdodau lleol i gynnal adolygiad o Ardaloedd Pleidleisio, Llefydd Pleidleisio a’r Gorsafoedd Pleidleisio bob pum mlynedd ac mae’n rhaid cynnal yr adolygiad nesaf yn 2019.

 

Fel rhan o’r broses ymgynghori, mae Rhys George ar ran y Swyddog Cofrestru Etholiadol, wedi ysgrifennu i’r Rhwydwaith Anabledd sy’n cynrychioli ardal Caerdydd i’w gwahodd i gyflwyno unrhyw sylwadau ar yr adolygiad.

Bydd Rhys yn croesawu eich barn yn benodol ar y trefniadau cyfredol o ran Dosbarthiadau Etholiadol i Gaerdydd, ac unrhyw sylwadau ar Orsafoedd Pleidleisio yn yr ardal.

 

I’ch helpu, mae ddolenau at fanylion presennol yr Ardaloedd Pleidleisio a’r Gorsafoedd Pleidleisio yng Nghaerdydd a ffurflen adborth ar-lein/papur y gofynnwn i chi ei chwblhau a’i dychwelyd gydag unrhyw sylwadau sydd gennych ar gyfer yr adolygiad sydd ar y gweill.

Y bwriad yw i gwblhau’r broses adolygu cyn cyhoeddi unrhyw newidiadau i’r Gofrestr Etholiadau ar 1 Rhagfyr 2019 a gwerthfawrogwn dderbyn eich sylwadau erbyn 10 Mai 2019 fan bellaf.

Caiff y cynigion terfynol eu cyflwyno i’r Cyngor llawn yn hwyrach yn y flwyddyn.