Latest News

Trustee Recruitment Open

Diverse Cymru’s vision is to help create a nation without prejudice or discrimination, where every person is equal, and diversity is celebrated.

We are an equalities charity based in Wales, our mission is to eliminate discrimination and inequality through:

  • Provision – Delivering services that reduce inequality and increase independence
  • Promotion – Raising awareness of equality issues
  • Participation – Enabling people affected by inequality to engage with decision-makers and speak for themselves
  • Inspiring action – Motivating people to take action against inequality

Diverse Cymru provides front line services to over 2,000 people across Wales specialising in support for those in receipt of Direct Payments, mental health recovery support for Black and Minoritised Ethnic people and advocacy for people with disabilities.

You can find out more about Diverse Cymru’s work here.

Trustee Roles

We are growing the Board of Trustees and looking for fresh ideas, skills and experience to help guide the development and shape the future of a unique Welsh charity. We pride ourselves on our inclusive recruitment process and organisational culture and, as such, we welcome and encourage applications from people from minority groups and traditionally underrepresented backgrounds.

The Board is seeking Trustees with a range of skillsets, in particular IT skills and general senior management experience.

Your Skills

For the Trustee roles we are looking for people with strong IT skills, in particular IT project management or system development, and those with extensive senior management experience. Diverse Cymru is expanding its presence its north Wales, as a result we are also interested in recruiting a trustee based in north Wales.

However, we have a range of skills and experience on the Board and if you have other skills and experience you feel might be useful to the charity please do apply.

Most importantly we are seeking trustees who are passionate about making a positive difference working for equality in Wales.

Time Commitment

Trustee meetings are held once every two months (usually on a weekday evening 5.30pm-7.30pm) and there will be the opportunity through the year to engage with the amazing Diverse Cymru team to support their work.

These are voluntary, unremunerated roles. Reasonable expenses will be reimbursed.

To Apply

Please submit a CV and short covering note setting out why you are interested in becoming a Trustee and what experience you would bring to the Board.

Please email your application or any questions to careers@diverse.cymru.

The closing date for applications is 5pm on 8th November 2021.

For an informal discussion about the trustee role, please contact Chris Dunn, Chief Executive Officer, chris.dunn@diverse.cymru.

Applicants should be willing to undergo an enhanced Disclosure and Barring Service check.

Diverse Cymru is committed to making any necessary reasonable adjustments to the roles that would enable access to opportunities for disabled applicants or continued engagement for any trustee who develops a disabling condition.


Gweledigaeth Diverse Cymru yw i gynorthwyo i greu cenedl heb ragfarn na gwahaniaethu lle mae pob person yn gyfartal ac mae amrywiaeth yn cael ei ddathlu.

Rydym yn elusen cydraddoldeb wedi ei lleoli yng Nghymru, ein nôd  yw i gael gwared â gwahaniaethu ac anghyfartaledd trwy:

  • Darpariaeth – sicrhau gwasanaethau sy’n lleihau anghyfartaledd a chynyddu annibynniaeth
  • Hybu – codi ymwybyddiaeth o faterion cydraddoldeb
  • Cyfranogiad – galluogi pobl sy’n dioddef anghyfartaledd i siarad gyda gwneuthurwyr penderfyniadau a siarad ar ran eu hunain
  • Ysbrydoli gweithredu – sbarduno pobl i weithredu yn erbyn anghyfartaledd

Mae Diverse Cymru yn darparu gwasanaethau rheng flaen i dros 2,000 o bobl ar draws Cymru yn arbenigo mewn cymorth i bobl anabl sy’n derbyn Taliadau Uniongyrchol, cymorth adfer iechyd meddwl i bobl ddu a lleiafrifoedd ethnig ac adfocatiaeth i bobl anabl

Gallwch ddod o hyd i ragor am Diverse Cymru – yma

Rolau Ymddiriedolwyr

Ry’n ni’n tyfu Bwrdd yr Ymddiriedolwyr ac yn chwilio am syniadau newydd, sgiliau ac arbenigedd i gynorthwyo i arwain datblygiad a siapio dyfodol yr elusen unigryw Gymreig. Ry’n ni’n falch o’n proses recriwtio cynhwysol a diwylliant sefydliadol, ac felly yn croesawu ac annog ceisiadau gan bobl o grwpiau lleiafrifol a chefndiroedd sy’n draddodiadol yn cael eu tan-gynrychioli.

Mae’r Bwrdd yn chwilio am Ymddiriedolwyr sydd ag ystod o sgiliau, yn enwedig sgiliau TG a phrofiad uwch reoli cyffredinol.

Eich Sgiliau

Ar gyfer rolau ymddiriedolwyr rydym yn chwilio am bobl sydd a sgiliau TG cryf, yn enwedig rheolaeth prosiect TG neu ddatblygiad sustemau, a rheini a phrofiad uwch reolaeth eang. Mae Diverse Cymru yn ymestyn ei bresenoldeb yng Ngogledd Cymru, o ganlyniad mae gennym ddiddordeb mewn recriwtio ymddiriedolwr sydd wedi ei leoli yng Ngogledd Cymru.

Serch hynny mae gennym ystod o sgiliau a phrofiadau ar y Bwrdd ac os oes gennych sgiliau a phrofiadau eraill fyddai o fudd i’r Elusen – ymgeisiwch os gwelwch yn dda.

Yn fwyaf pwysig rydym yn chwilio am ymddiriedolwyr sy’n frwd dros wneud gwahaniaeth cadarnahaol i gydraddoldeb yng Nghymru.

Ymrwymiad Amser

Mae cyfarfodydd Ymddiriedolwyr yn cael eu cynnal pob deufis (fel arfer gyda’r nos ar ddyddiau’r wythnos) ac fe fydd cyfle trwy’r flwyddyn i ymwneud gyda thim anhygoel Diverse Cymru i gefnogi eu gwaith.

Mae’r rolau hyn yn wirfoddol ac yn ddi-dal. Fe fydd costau rhesymol yn cael eu had-dalu.

I Wneud Cais

Anfonwch CV a nodyn byr yn egluro pam fod gennych ddiddordeb mewn bod yn Ymddiriedolwr a pha brofiad y byddwch yn ei gynnig i’r Bwrdd.

Os gwelwch yn dda e-bostiwch eich cais neu unrhyw gwestiynnau i:

careers@diverse.cymru

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau yw 5 y.h. ar Dachwedd 8fed 2021. Am sgwrs anffurfiol am rol ymddiriedolwr, cysylltwch a Chris Dunn, Prif Weithredwr

Chris.dunn@diverse.cymru

Fe ddylai ymgeiswyr fod yn fodlon cymryd Archwiliad Datgelu a Gwahardd . Mae Diverse Cymru wedi ei ymrwymo i wneud unrhyw addasiadau rhesymol  i’r rolau fyddai’n galluogi mynediad i gyfleon i ymgeiswyr anabl neu ymrwymiad parhaus i unrhyw ymddiriedolwr sy’n datblygu cyflwr anablu.