Vacancies


Payroll Processor and Reconciliation Officer

We’re looking for a committed individual to play a key role in ensuring the effective day-to-day undertaking of Diverse Cymru’s payroll systems and banking reconciliations. We want someone who can provide effective and efficient payroll services using QuickBooks software, and provide detailed and efficient daily banking reconciliations. 

Salary: £18,000

Hours: 37 p/w

Closing date: 4th November 2019 @ 5PM

Interview date: 13th November 2019

Tenure: Permanent

Base: Cardiff

Holidays: 28 days full time

Pension: Contributory Pension Scheme

Benefits: Flexible Working, Employee Assistance Programme, Excellent professional development and training opportunities

Payroll Processor and Reconciliation Officer Person Specification

Payroll Processor and Reconciliation Officer Job Description

Diverse Cymru Equalities Monitoring Form

Diverse Cymru Application Form

Enhanced DBS required

If you are interested in applying for this position, please return a completed Application Form and Monitoring Form by email to careers@diverse.cymru

Or by post to:
HR Dept, Diverse Cymru, 307-315 Cowbridge Road East, Cardiff CF5 1JD


 

Trustee (voluntary)

Diverse Cymru Trustee Advertisement

Diverse Cymru is growing the Board of Trustees and we are looking
for fresh ideas, skills and experience to help guide the development
and shape the future of a unique Welsh charity.

We pride ourselves on our inclusive recruitment process and
organisational culture and, as such, we welcome and encourage
applications from people from minority groups and traditionally
underrepresented backgrounds.

It is an exciting time to join the Board as Diverse Cymru continues to
grow in stature and reputation across Wales, from the grassroots to
Government levels, and we are seeking applicants with a broad range of
skills to give our Board a truly strategic overview of the organisation and
the third sector.

Diverse Cymru’s vision is to help create a nation without prejudice or
discrimination, where every person is equal and diversity is celebrated.

 

We empower people through:

 • Advice around welfare and benefits that helps people get the support
  they need.
 • Direct Payments services that let people receiving social services care
  choose and manage the support that best suits their needs.
 • Black and Minority Ethnic (BME) Mental Health projects which
  improve understanding about mental health and the barriers that these
  communities face in accessing support and services.

We effect change through:

 • Consultancy and Training that helps businesses, charities and the
  public sector, schools, universities and communities improve their
  diversity practice, increase knowledge and awareness of equality,
  mental health and well-being.
 • Promoting stories and experiences from the lives of people facing
  inequality and advocating on their behalf, or connecting them with,
  politicians and decision-makers at the local and national levels.
 • Working closely with a network of organisations and partners,
  including local councils and Welsh Government, which are also
  committed to the promotion and equality of protected characteristics
  groups.
 • We welcome applicants with diverse backgrounds and specialisms and
  are particularly interested to hear from applicants with a strong financial
  background.
 • If you believe you can help us make our vision for Wales a reality,
  please look over the Person Specification and Role Description and
  apply to join our Board of Trustees.

Apply in writing with a summary of your interests, previous work
experience (paid or as a volunteer or trustee) and include a CV or a
resume by:

Email 

Post: HR Team, Diverse Cymru, 307-315 Cowbridge Road East, Cardiff, CF51JD.

For further information contact: 

Jyoti Preet-Ryatt, HR & Legal Manager on 029 2036 8888 ext. 237.

 Diverse Cymru Trustee Job Description August 2018

 Diverse Cymru Trustee Person Specification August 2018

 

 
   

 

 

Ymddiriedolwr Diverse Cymru

Hysbyseb

Mae Diverse Cymru yn ehangu ein Bwrdd Ymddiriedolwyr ac rydym yn chwilio am aelodau i ddod â syniadau, sgiliau a phrofiad newydd i helpu gyda llywio datblygiad a llunio dyfodol elusen unigryw yng Nghymru.

 

Rydym yn falch o’n proses recriwtio a’n diwylliant sefydliadol cynhwysol ac, yn unol â hynny, croesawn ac anogwn geisiadau gan bobl o grwpiau lleiafrifol a chefndiroedd sy’n aml yn cael eu tangynrychioli.

Dyma gyfnod cyffrous i ymuno â Bwrdd Diverse Cymru, wrth i enw da’r mudiad barhau i dyfu ledled Cymru, o lawr gwlad i lefel y Llywodraeth, ac rydym yn chwilio am ymgeiswyr gydag ystod eang o sgiliau er mwyn cael Bwrdd sydd â throsolwg gwirioneddol strategol o’r mudiad a’r trydydd sector.

Gweledigaeth Diverse Cymru yw helpu i greu cenedl heb ragfarn na gwahaniaethu, lle mae pawb yn gyfartal ac amrywiaeth yn cael ei ddathlu.

Rydym yn grymuso pobl trwy:

 • Ddarparu Cyngor am les a budd-daliadau sy’n helpu pobl i gael y cymorth sydd ei angen arnynt.
 • Gwasanaethau Taliadau Uniongyrchol sy’n caniatáu i bobl sy’n derbyn gofal gwasanaethau cymdeithasol ddewis a rheoli’r gefnogaeth sy’n gweddu orau i’w anghenion.
 • Prosiectau Iechyd Meddwl Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig sy’n gwella dealltwriaeth am iechyd meddwl a’r rhwystrau y mae’r cymunedau hyn yn eu hwynebu wrth gael mynediad at gefnogaeth a gwasanaethau.

BS/JPR 2018

Rydym yn cyflawni newid trwy:

 • Ymgynghoriaeth a Hyfforddiant sy’n helpu busnesau, elusennau a’r sector cyhoeddus, ysgolion, prifysgolion a chymunedau i wella eu harferion amrywiaeth, cynyddu eu gwybodaeth a’u hymwybyddiaeth am gydraddoldeb, iechyd meddwl a llesiant.
 • Hyrwyddo straeon a phrofiadau o fywydau pobl sy’n wynebu anghydraddoldeb yn ogystal ag eirioli ar eu rhan, neu eu cysylltu â gwleidyddion a phenderfynwyr ar lefelau lleol a chenedlaethol.
 • Gweithio’n agos â rhwydwaith o fudiadau a phartneriaid, yn cynnwys cynghorau lleol a Llywodraeth Cymru, sydd hefyd yn ymroddedig i hyrwyddo cydraddoldeb i’r nodweddion gwarchodedig.
 • Croesawn geisiadau gan unigolion o gefndiroedd ac arbenigeddau  amrywiol ac rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan ymgeiswyr gyda chefndir cadarn yn y maes ariannol.

Os credwch y gallwch ein helpu i wireddu ein gweledigaeth i Gymru, darllenwch Fanyleb y Person a’r Disgrifiad Rôl ac ymgeisiwch i ymuno â’n Bwrdd Ymddiriedolwyr.

Cyflwynwch gais ysgrifenedig yn cynnwys crynodeb o’ch diddordebau, profiad gwaith blaenorol (cyflogedig neu fel gwirfoddolwr neu ymddiriedolwr)

a chynhwyswch CV os oes gennych un.

Anfonwch yr wybodaeth drwy:

Ebost 

Post: Tîm Adnoddau Dynol, Diverse Cymru, 307–315 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Caerdydd, CF5 1JD.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

Jyoti Preet-Ryatt, Rheolwr Adnoddau Dynol a Chyfreithiol ar 029 2036 8888 est. 237

BS/JPR 2018


Personal Assistant (PA) Vacancies

Please visit our Direct Payments website for regularly updated listings.

List your vacancy here

Our vacancies page is seen by thousands of people every month from across the Welsh Third Sector. To list your vacancy with us, please email bethan.marsh@diverse.cymru and provide:

 • Job title
 • Location
 • Salary
 • One paragraph job description
 • Link to application or website
 • Address/email for invoice

Please note that we now ask for £10 per job position listed as a flat fee no matter the duration of the advert. You will be invoiced once the advert has been posted.