Vacancies

Communications and Admin Officer

Salary: £20,000pa | 37 hrs pw | Flextime operates

28 days annual leave | Contributory Pension Scheme | Employee Assistance Programme, 

Excellent opportunity to join the team at Diverse Cymru.

Leading Welsh equality charity Diverse Cymru is looking for a dynamic and enthusiastic self-starter with great communication skills to work with us.

This is a flexible role that requires enthusiasm and commitment and offers experience across a wide range of traditional media and digital tools.

We are looking for someone with experience, gained through either paid or voluntary work and offer a great opportunity for the right person to join the team at an exciting time in our development.

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

Excellent professional development and training opportunities

Application Pack

Communications and Admin Officer JD

Communications and Admin Officer Person Specification

Please download and complete the Job Application Form April 2019 and the Diverse Cymru Equalities Monitoring Form (Eng) 2018  and forward them to careers@diverse.cymru by the closing date

Closing date: 12pm noon 26 July

Interview date: 31 July 2019

Enhanced DBS required.

Contact us at info@diverse.cymru with any queries 

About Diverse Cymru

Diverse Cymru is a unique Welsh charity committed to supporting people faced with inequality and discrimination, promoting equality for all.

We aim to make a real difference to people’s life by delivering services that reduce inequality and increase independence; supporting people to speak for themselves and connect with decision makers. Through our programmes, we aim to create opportunities for participation and development, raise awareness of equality issues and inspire people to take action against inequality.

Diverse Cymru is a registered charity no. 1142159 and a registered company no. 07058600

 

HR Assistant

Salary: £18,000 to £19,000 pa, depending upon experience | 37 hours per week 

28 days annual leave | Contributory Pension Scheme | Flexible Working | Employee Assistance Programme, 

Prime objectives of the post:

To support the HR & Legal Manager and work as part of the HR Team to provide a professional, high quality, timely, customer focused HR recruitment/contractual administration/transactional service to key stakeholders, job applicants and staff throughout Diverse Cymru.

In addition, to provide administrative support across the organisation as directed by the HR & Legal Manager. This will be achieved working closely with the HR & Legal Manager and providing (with support and training) high quality HR administrative support across the full spectrum of HR administration.

Excellent professional development and training opportunities

Application Pack

HR Assistant July 2019

HR Assistant Person Specification July 2019

Job-Application-Form-April-2019

Diverse Cymru Equalities Monitoring Form (Eng) 2018

 

Please send completed application and equalities monitoring forms to careers@diverse.cymru

Closing date: 26 July 2019, 12pm noon.

Interview date: 1st August 2019

About Diverse Cymru

Diverse Cymru is a unique Welsh charity committed to supporting people faced with inequality and discrimination, promoting equality for all.

We aim to make a real difference to people’s life by delivering services that reduce inequality and increase independence; supporting people to speak for themselves and connect with decision makers. Through our programmes, we aim to create opportunities for participation and development, raise awareness of equality issues and inspire people to take action against inequality.

Diverse Cymru is a registered charity no. 1142159 and a registered company no. 07058600

 

Find a calling in the voluntary sector

 

 

 

 

 

Trustee (voluntary)

Diverse Cymru Trustee Advertisement

Diverse Cymru is growing the Board of Trustees and we are looking
for fresh ideas, skills and experience to help guide the development
and shape the future of a unique Welsh charity.

We pride ourselves on our inclusive recruitment process and
organisational culture and, as such, we welcome and encourage
applications from people from minority groups and traditionally
underrepresented backgrounds.

It is an exciting time to join the Board as Diverse Cymru continues to
grow in stature and reputation across Wales, from the grassroots to
Government levels, and we are seeking applicants with a broad range of
skills to give our Board a truly strategic overview of the organisation and
the third sector.

Diverse Cymru’s vision is to help create a nation without prejudice or
discrimination, where every person is equal and diversity is celebrated.

 

 

We empower people through:

 • Advice around welfare and benefits that helps people get the support
  they need.
 • Direct Payments services that let people receiving social services care
  choose and manage the support that best suits their needs.
 • Black and Minority Ethnic (BME) Mental Health projects which
  improve understanding about mental health and the barriers that these
  communities face in accessing support and services.

 

We effect change through:

 

 • Consultancy and Training that helps businesses, charities and the
  public sector, schools, universities and communities improve their
  diversity practice, increase knowledge and awareness of equality,
  mental health and well-being.
 • Promoting stories and experiences from the lives of people facing
  inequality and advocating on their behalf, or connecting them with,
  politicians and decision-makers at the local and national levels.
 • Working closely with a network of organisations and partners,
  including local councils and Welsh Government, which are also
  committed to the promotion and equality of protected characteristics
  groups.
 • We welcome applicants with diverse backgrounds and specialisms and
  are particularly interested to hear from applicants with a strong financial
  background.
 • If you believe you can help us make our vision for Wales a reality,
  please look over the Person Specification and Role Description and
  apply to join our Board of Trustees.

 

Apply in writing with a summary of your interests, previous work
experience (paid or as a volunteer or trustee) and include a CV or a
resume by:

Email 

Post: HR Team, Diverse Cymru, 307-315 Cowbridge Road East, Cardiff, CF51JD.

 

For further information contact: 

William J. Smale, Chief Operating Officer on 029 2036 8888 ext. 227 

Jyoti Preet-Ryatt, HR & Legal Manager on 029 2036 8888 ext. 237.

 

 

 Diverse Cymru Trustee Job Description August 2018

 Diverse Cymru Trustee Person Specification August 2018

 

 
   

 

 

Ymddiriedolwr Diverse Cymru

Hysbyseb

 

 

Mae Diverse Cymru yn ehangu ein Bwrdd Ymddiriedolwyr ac rydym yn chwilio am aelodau i ddod â syniadau, sgiliau a phrofiad newydd i helpu gyda llywio datblygiad a llunio dyfodol elusen unigryw yng Nghymru.

 

Rydym yn falch o’n proses recriwtio a’n diwylliant sefydliadol cynhwysol ac, yn unol â hynny, croesawn ac anogwn geisiadau gan bobl o grwpiau lleiafrifol a chefndiroedd sy’n aml yn cael eu tangynrychioli.

Dyma gyfnod cyffrous i ymuno â Bwrdd Diverse Cymru, wrth i enw da’r mudiad barhau i dyfu ledled Cymru, o lawr gwlad i lefel y Llywodraeth, ac rydym yn chwilio am ymgeiswyr gydag ystod eang o sgiliau er mwyn cael Bwrdd sydd â throsolwg gwirioneddol strategol o’r mudiad a’r trydydd sector.

Gweledigaeth Diverse Cymru yw helpu i greu cenedl heb ragfarn na gwahaniaethu, lle mae pawb yn gyfartal ac amrywiaeth yn cael ei ddathlu.

 

Rydym yn grymuso pobl trwy:

 

 • Ddarparu Cyngor am les a budd-daliadau sy’n helpu pobl i gael y cymorth sydd ei angen arnynt.
 • Gwasanaethau Taliadau Uniongyrchol sy’n caniatáu i bobl sy’n derbyn gofal gwasanaethau cymdeithasol ddewis a rheoli’r gefnogaeth sy’n gweddu orau i’w anghenion.
 • Prosiectau Iechyd Meddwl Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig sy’n gwella dealltwriaeth am iechyd meddwl a’r rhwystrau y mae’r cymunedau hyn yn eu hwynebu wrth gael mynediad at gefnogaeth a gwasanaethau.

 

 

BS/JPR 2018

Rydym yn cyflawni newid trwy:

 

 • Ymgynghoriaeth a Hyfforddiant sy’n helpu busnesau, elusennau a’r sector cyhoeddus, ysgolion, prifysgolion a chymunedau i wella eu harferion amrywiaeth, cynyddu eu gwybodaeth a’u hymwybyddiaeth am gydraddoldeb, iechyd meddwl a llesiant.
 • Hyrwyddo straeon a phrofiadau o fywydau pobl sy’n wynebu anghydraddoldeb yn ogystal ag eirioli ar eu rhan, neu eu cysylltu â gwleidyddion a phenderfynwyr ar lefelau lleol a chenedlaethol.
 • Gweithio’n agos â rhwydwaith o fudiadau a phartneriaid, yn cynnwys cynghorau lleol a Llywodraeth Cymru, sydd hefyd yn ymroddedig i hyrwyddo cydraddoldeb i’r nodweddion gwarchodedig.
 • Croesawn geisiadau gan unigolion o gefndiroedd ac arbenigeddau  amrywiol ac rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan ymgeiswyr gyda chefndir cadarn yn y maes ariannol.

 

Os credwch y gallwch ein helpu i wireddu ein gweledigaeth i Gymru, darllenwch Fanyleb y Person a’r Disgrifiad Rôl ac ymgeisiwch i ymuno â’n Bwrdd Ymddiriedolwyr.

Cyflwynwch gais ysgrifenedig yn cynnwys crynodeb o’ch diddordebau, profiad gwaith blaenorol (cyflogedig neu fel gwirfoddolwr neu ymddiriedolwr)

a chynhwyswch CV os oes gennych un.

 

Anfonwch yr wybodaeth drwy:

Ebost 

Post: Tîm Adnoddau Dynol, Diverse Cymru, 307–315 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Caerdydd, CF5 1JD.

 

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

 

William J. Smale, Prif Swyddog Gweithredol ar 029 2036 8888 est. 227

Jyoti Preet-Ryatt, Rheolwr Adnoddau Dynol a Chyfreithiol ar 029 2036 8888 est. 237

 

BS/JPR 2018

 


Personal Assistant (PA) Vacancies

Please visit our Direct Payments website for regularly updated listings.

 

List your vacancy here

Our vacancies page is seen by thousands of people every month from across the Welsh Third Sector. To list your vacancy with us, please email bethan.marsh@diverse.cymru and provide:

 • Job title
 • Location
 • Salary
 • One paragraph job description
 • Link to application or website
 • Address/email for invoice

Please note that we now ask for £10 per job position listed as a flat fee no matter the duration of the advert. You will be invoiced once the advert has been posted.