Vacancies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find a career and a calling in the voluntary sector

Trustee (voluntary)

Diverse Cymru Trustee
Advertisement

Diverse Cymru is growing the Board of Trustees and we are looking
for fresh ideas, skills and experience to help guide the development
and shape the future of a unique Welsh charity.

We pride ourselves on our inclusive recruitment process and
organisational culture and, as such, we welcome and encourage
applications from people from minority groups and traditionally
underrepresented backgrounds.

It is an exciting time to join the Board as Diverse Cymru continues to
grow in stature and reputation across Wales, from the grassroots to
Government levels, and we are seeking applicants with a broad range of
skills to give our Board a truly strategic overview of the organisation and
the third sector.

Diverse Cymru’s vision is to help create a nation without prejudice or
discrimination, where every person is equal and diversity is celebrated.

We empower people through:

Advice around welfare and benefits that helps people get the support
they need.

Direct Payments services that let people receiving social services care
choose and manage the support that best suits their needs.

Black and Minority Ethnic (BME) Mental Health projects which
improve understanding about mental health and the barriers that these
communities face in accessing support and services.

We effect change through:

Consultancy and Training that helps businesses, charities and the
public sector, schools, universities and communities improve their
diversity practice, increase knowledge and awareness of equality,
mental health and well-being.

Promoting stories and experiences from the lives of people facing
inequality and advocating on their behalf, or connecting them with,
politicians and decision-makers at the local and national levels.

Working closely with a network of organisations and partners,
including local councils and Welsh Government, which are also
committed to the promotion and equality of protected characteristics
groups.

We welcome applicants with diverse backgrounds and specialisms and
are particularly interested to hear from applicants with a strong financial
background.

If you believe you can help us make our vision for Wales a reality,
please look over the Person Specification and Role Description and
apply to join our Board of Trustees.

Please apply in writing with a summary of your interests, previous work
experience (paid or as a volunteer or trustee) and include a CV or a
resume if you have one to careers@diverse.cymru or by post to the
HR Team, Diverse Cymru, 307-315 Cowbridge Road East, Cardiff, CF5
1JD.

For further information please contact William J. Smale, Chief Operating
Officer on 029 2036 8888 ext. 227 or Jyoti Preet-Ryatt, HR & Legal
Manager on 029 2036 8888 ext. 237.

 Diverse Cymru Trustee Job Description August 2018

 Diverse Cymru Trustee Person Specification August 2018

Diverse Cymru Trustee Person Specification

Diverse Cymru Trustee Job Description August 2018

 
   

Ymddiriedolwr Diverse Cymru

Hysbyseb

 

 

Mae Diverse Cymru yn ehangu ein Bwrdd Ymddiriedolwyr ac rydym yn chwilio am aelodau i ddod â syniadau, sgiliau a phrofiad newydd i helpu gyda llywio datblygiad a llunio dyfodol elusen unigryw yng Nghymru.

 

Rydym yn falch o’n proses recriwtio a’n diwylliant sefydliadol cynhwysol ac, yn unol â hynny, croesawn ac anogwn geisiadau gan bobl o grwpiau lleiafrifol a chefndiroedd sy’n aml yn cael eu tangynrychioli.

 

Dyma gyfnod cyffrous i ymuno â Bwrdd Diverse Cymru, wrth i enw da’r mudiad barhau i dyfu ledled Cymru, o lawr gwlad i lefel y Llywodraeth, ac rydym yn chwilio am ymgeiswyr gydag ystod eang o sgiliau er mwyn cael Bwrdd sydd â throsolwg gwirioneddol strategol o’r mudiad a’r trydydd sector.

 

Gweledigaeth Diverse Cymru yw helpu i greu cenedl heb ragfarn na gwahaniaethu, lle mae pawb yn gyfartal ac amrywiaeth yn cael ei ddathlu.

 

Rydym yn grymuso pobl trwy:

 

Ddarparu Cyngor am les a budd-daliadau sy’n helpu pobl i gael y cymorth sydd ei angen arnynt.

 

Gwasanaethau Taliadau Uniongyrchol sy’n caniatáu i bobl sy’n derbyn gofal gwasanaethau cymdeithasol ddewis a rheoli’r gefnogaeth sy’n gweddu orau i’w anghenion.

 

Prosiectau Iechyd Meddwl Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig sy’n gwella dealltwriaeth am iechyd meddwl a’r rhwystrau y mae’r cymunedau hyn yn eu hwynebu wrth gael mynediad at gefnogaeth a gwasanaethau.

 

 

BS/JPR 2018

Rydym yn cyflawni newid trwy:

 

Ymgynghoriaeth a Hyfforddiant sy’n helpu busnesau, elusennau a’r sector cyhoeddus, ysgolion, prifysgolion a chymunedau i wella eu harferion amrywiaeth, cynyddu eu gwybodaeth a’u hymwybyddiaeth am gydraddoldeb, iechyd meddwl a llesiant.

 

Hyrwyddo straeon a phrofiadau o fywydau pobl sy’n wynebu anghydraddoldeb yn ogystal ag eirioli ar eu rhan, neu eu cysylltu â gwleidyddion a phenderfynwyr ar lefelau lleol a chenedlaethol.

 

Gweithio’n agos â rhwydwaith o fudiadau a phartneriaid, yn cynnwys cynghorau lleol a Llywodraeth Cymru, sydd hefyd yn ymroddedig i hyrwyddo cydraddoldeb i’r nodweddion gwarchodedig.

 

Croesawn geisiadau gan unigolion o gefndiroedd ac arbenigeddau  amrywiol ac rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan ymgeiswyr gyda chefndir cadarn yn y maes ariannol.

 

Os credwch y gallwch ein helpu i wireddu ein gweledigaeth i Gymru, darllenwch Fanyleb y Person a’r Disgrifiad Rôl ac ymgeisiwch i ymuno â’n Bwrdd Ymddiriedolwyr.

 

Cyflwynwch gais ysgrifenedig yn cynnwys crynodeb o’ch diddordebau, profiad gwaith blaenorol (cyflogedig neu fel gwirfoddolwr neu ymddiriedolwr) a chynhwyswch CV os oes gennych un. Anfonwch yr wybodaeth i careers@diverse.cymru neu drwy’r post i’r Tîm Adnoddau Dynol, Diverse Cymru, 307–315 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Caerdydd, CF5 1JD.

 

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â William J. Smale, Prif Swyddog Gweithredol ar 029 2036 8888 est. 227 neu Jyoti Preet-Ryatt, Rheolwr Adnoddau Dynol a Chyfreithiol ar 029 2036 8888 est. 237.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BS/JPR 2018

 


Personal Assistant (PA) Vacancies

Please visit our Direct Payments website for regularly updated listings.


External Vacancies

 

National Museum Wales logo

Black History Field Worker

St Fagans Museum of History

Gweithiwr Maes Hanes Pobl Dduon

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

3 diwrnod yr wythnos (21 awr) am 6 mis (nosweithiau a phenwythnosau yn ôl y galw)

 

£13,574 per annum, based on a full-time salary of £23,197 per annum (Grade D)

 

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

3 days a week (21 hours) for 6 months (evenings and weekends as necessary)

 

£13,574 y flwyddyn, wedi’i seilio ar gyflog llawn amser o £23,197 y flwyddyn (Gradd D)

 

The ability to speak Welsh is desirable for this post.

Closing date: 06 February 2019, before 5pm

To apply for the role please visit our website www.museumwales.ac.uk/jobs

Dyddiad Cau: 06 Chwefror 2019, cyn 5pm

I ymgeisio am y swydd, ewch i’n gwefan www.amgueddfacymru.ac.uk/swyddi.

 

EYST logo

Children’s Sickle Cell and Thalassemia Project – Vacancies

Ethnic Youth Support Team is an award-winning and unique, beneficiary-led voluntary organisation supporting ethnic minority young people, families and individuals across Wales. Thanks to funding from the BBC Children in Need, we would now like to recruit a Project Coordinator and a Sessional Worker to lead and deliver a brand-new project supporting approximately 50 children who are affected by Sickle Cell or Thalassemia living in Wales. The project is supported by and in partnership with Cardiff & Vale University Health Board, Diverse Cymru and Friends of Cardiff Sickle Cell & Thalassaemia. The post holders and project will be based in Cardiff.

We require passionate, driven and committed individuals with experience of working with children and young people.

Project Coordinator  

  • Salary: £5,028 per year (£22,000 pro rata)
  • Hours: 8 hours a week (including evenings and weekends)
  • Tenure: 2 years Fixed Term

 Sessional worker                     

  • £10 per hour (8 hours a month – mainly weekends/evenings)

Further information can be obtained from Suzanne Playford on 02920748805/06 or www.sicklecellsociety.org.uk or www.ukts.org.uk

To apply please read the attached Job Description and Person Specification and complete the attached application form. Please return completed applications to recruitment@eyst.org.uk  Application packs available at www.eyst.org.uk

Closing date for applications is:      Weds 6th February 5pm.

Ideal start date: 1st April 2019

EYST is an equal opportunities organisation and actively encourages applicants from under-represented groups.  Enhanced DBS checks will be required

 

 

List your vacancy here

Our vacancies page is seen by thousands of people every month from across the Welsh Third Sector. To list your vacancy with us, please email liz.chambers@diverse.cymru and provide:

  • Job title
  • Location
  • Salary
  • One paragraph job description
  • Link to application or website
  • Address/email for invoice

Please note that we now ask for £10 per job position listed as a flat fee no matter the duration of the advert. You will be invoiced once the advert has been posted.